Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia

Lingwistyka stosowana, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-LS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski, niemiecki, polski, rosyjski, włoski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku lingwistyka stosowana w zakresie tłumaczeń specjalistycznych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Tłumacz tekstów specjalistycznych

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Najważniejsze efekty kształcenia dla programu:
Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent:
- posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze i kulturze obszarów językowych wybranych języków specjalności; zna i rozumie terminologię używaną w lingwistyce stosowanej; potrafi wspomagać językowo działalność zawodową człowieka;
- zna dwa języki obce na poziomie C1; ma rozbudowaną i utrwaloną bazę leksykalną z różnych zakresów tematycznych; zna struktury morfologiczno-składniowe; ma ugruntowane podstawy gramatyki języków specjalności; zna podstawy kształtowania się tychże języków na przełomie dziejów, od pierwszych zapisów aż po czasy obecne;
- zna podstawową terminologię językoznawczą, zasady rządzące komunikacją językową, orientuje się w najważniejszych kierunkach i metodach badań lingwistycznych; rozumie terminologię gramatyczną; posiada wiedzę na temat wybranych uwarunkowań pragmatycznych danych systemów językowych
- wykazuje się znajomością fizycznej, gospodarczej i politycznej geografii obszaru języków B i C; zna najważniejsze procesy historyczne kształtujące współczesną rzeczywistość; posługuje się terminologią nauk społecznych w danych językach; zna współczesne realia polityczno-społeczne obszarów językowych B i C;
- zna i rozumie podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące komunikacji językowej oraz najważniejsze odmiany języka przy szczególnym uwzględnieniu rzeczywistości języków B i C;
- potrafi komponować spójne i właściwie skonstruowane teksty pisane, dostosowane stylem do danego adresata, rozwijając wyrażone poglądy i uzasadniać je dodatkowymi argumentami oraz właściwymi przykładami;
- potrafi wypowiadać się spójnie i spontanicznie na dowolny temat w dwóch językach obcych, zachowując płynność i poprawność stylistyczną, gramatyczną i fonetyczną wypowiedzi;
- umie tłumaczyć na język ojczysty i obcy proste teksty prasowe, eliminować negatywny transfer z języka ojczystego, unikać błędów interferencyjnych;
- posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i dwóch językach obcych B i C w zakresie studiowanych specjalności;
- charakteryzuje się gotowością do samodzielnej pracy nad rozszerzaniem znajomości języka pierwszej i drugiej specjalności (B i C) w dalszej edukacji i w pracy zawodowej.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS: 180 pkt;
Liczba semestrów: 6
3. Brak specjalności kształcenia nauczycieli
4. Liczba punktów ECTS przypadających na:
- zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 11
- zajęcia o charakterze praktycznym: 77
- zajęcia modułowe do wyboru: 152
5. Brak praktyk.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/