Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Lingwistyka stosowana > Lingwistyka stosowana, niestacjonarne, drugiego stopnia

Lingwistyka stosowana, niestacjonarne, drugiego stopnia (NZ2-LS-ILS-2)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: angielski, francuski, niemiecki, polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność nauczycielsko-tłumaczeniowa, język niemiecki
Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język angielski
Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język francuski
Magisterium na kierunku Lingwistyka Stosowana, specjalność tłumaczeniowa, język niemiecki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1.Efekty kształcenia dla programu studiów magisterskich niestacjonarnych.

Absolwent:
a) ma pogłębioną wiedzę o metodach i technikach nauczania języka obcego
b) samodzielnie planuje projekty i działania edukacyjne odpowiednio do wieku uczniów
c) ma pogłębioną wiedzę o historii i kulturze kraju lub obszaru językowego, których język studiuje
d) zna rodzaje i formy tłumaczenia ustnego
e) zna rodzaje tłumaczenia pisemnego w zakresie rozszerzonym, w tym m.in. tłumaczenie literackie, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, tłumaczenie poświadczone
f) ma uporządkowana, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu językoznawstwa;
g) zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa;
h) aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa językowego kraju języka A oraz krajów języka B

2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów:
Liczba punktów ECTS konieczna dla ukończenia studiów magisterskich niestacjonarnych i uzyskania tytułu magistra - 120 , liczba semestrów - 4

3. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131)

4. Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty i profil kształcenia wynosi: 110
Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi: 52
Liczba punktów ECTS przypadających na zajęcia do wyboru wynosi: 95

5. Praktyki pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela:2 tygodnie (III semestr) 2 pkt ECTS.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/