Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Literaturoznawstwo > Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Polonistyka

Studia trzeciego stopnia, stacjonarne - Polonistyka (DD-POL)

Trzeciego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Efekty kształcenia

Wiedza:
K_W01 ma zaawansowaną wiedzę obejmującą najnowsze osiągnięcia w zakresie uprawianej przez siebie dziedziny i dyscypliny nauk humanistycznych;
K_W02 ma gruntowną wiedzę na temat stanu badań własnej dyscypliny i biegle orientuje się w rozwoju dyscyplin pokrewnych;
K_W03 zna główne narzędzia badawcze służące rozwijaniu i pogłębianiu wiedzy;
K_W04 zna najważniejsze historyczne i współczesne koncepcje metodologiczne służące uprawianej przez siebie dziedzinie nauki;
K_W05 jest merytorycznie przygotowany do napisania rozprawy doktorskiej;
K_W06 jest merytorycznie przygotowany, zarówno od strony dydaktycznej, jak i metodycznej, do prowadzenia samodzielnie akademickich zajęć dydaktycznych;
K_W07 ma wiedzę na temat historii rozwoju nauki;
K_W08 jest merytorycznie przygotowany do udziału w konferencjach naukowych i programach naukowo-badawczych (np. grantach).
Umiejętności:
K_U01 ma umiejętności związane z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych w zakresie uprawianej przez siebie dziedziny i dyscypliny nauk
humanistycznych;
K_U02 potrafi wykorzystywać klasyczne oraz najnowsze teorie i koncepcje naukowe w rozwijaniu własnych umiejętności naukowych;
K_U03 potrafi profesjonalnie posługiwać się gatunkami wypowiedzi naukowej;
K_U04 ma umiejętność prowadzenia indywidualnej pracy naukowej w celu poszerzania wiedzy w badaniach nad rozległym materiałem;
K_U05 krytycznie analizuje stan badań własnej dyscypliny;
K_U06 potrafi budować i weryfikować hipotezy naukowe oraz przedstawiać wyniki swoich badań z wykorzystaniem trafnie dobranej argumentacji;
K_U07 potrafi pracować w zespole badawczym;
K_U08 ma umiejętności zawodowe związane z metodyką i techniką prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych;
K_U09 potrafi wykorzystywać nowoczesne metody i nowe technologie w kształceniu studentów;
K_U10 potrafi dbać o wszechstronny rozwój studentów w ramach powierzonych obowiązków dydaktycznych.
Kompetencje społeczne:
K_K01 uczestniczy w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą;
K_K02 upowszechnia zdobycze nauki w świadomości społecznej;
K_K03 bierze udział w propagowaniu naukowych osiągnięć;
K_K04 potrafi organizować proces dydaktyczny i pracę w grupie;
K_K05 rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za rzetelne i uczciwie zdobywanie wiedzy i kieruje się nią w rozwoju własnej kariery naukowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/