Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Literaturoznawstwo > Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział "Artes Liberales"

Studia Doktoranckie prowadzone przez Wydział "Artes Liberales" (DD-AL)

Trzeciego stopnia
Stacjonarne, 4-letnie
Język: angielski, polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Warunki przyjęcia

dyplom magistra i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Studia prowadzą do osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie: wiedzy na zaawansowanym poziomie, o charakterze podstawowym dla obszaru nauk humanistycznych, umiejętności związanych z metodyką i metodologią prowadzonych badań naukowych, kompetencji społecznych odnoszących się do działalności naukowo-badawczej i społecznej roli uczonego oraz umiejętności zawodowych związanych z metodyką i techniką prowadzeni zajęć dydaktycznych.

W zakresie wiedzy program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: zdobycie pogłębionej wiedzy o znaczeniu nauk humanistycznych i ich roli w społeczeństwie; gruntowna znajomość specyfiki przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych na poziomie pozwalającym na prowadzenie interdyscyplinarnych badań ze specjalistami z innych dziedzin; znajomość terminologii i metodologii nauk humanistycznych, metod i strategii badawczych; znajomość specjalistycznych narzędzi badawczych ukierunkowanych na prowadzenie badań; znajomość metodyki i nowoczesnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.

W zakresie umiejętności program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji; umiejętność samodzielnego identyfikowania i formułowania problemów oraz hipotez badawczych respektujących rygory metodologiczne; umiejętność pisania i wygłaszania referatów i prac w języku polskim i obcym stanowiących twórczy wkład w rozwój nauk humanistycznych; aktywne i twórcze włączanie się w organizację życia naukowego; umiejętność samodzielnego prowadzenia badań w zakresie wybranej dyscypliny i konfrontowania wyników ze specjalistami w wybranym temacie; umiejętność swobodnego posługiwania się metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim; umiejętność tworzenia samodzielnie i we współpracy z innymi specjalistami projektów badawczych; umiejętność krytycznej weryfikacji zastanego stanu wiedzy na dany temat i formułowania pytań badawczych; umiejętność współpracy międzydyscyplinarnej i międzyśrodowiskowej.

W zakresie kompetencji społecznych program Studiów Doktoranckich prowadzi do osiągnięcia przez doktoranta następujących efektów kształcenia: krytyczna ocena stanu własnej wiedzy i umiejętności ze zrozumieniem potrzeby nieustannego rozwijania się i pogłębiania kompetencji; współdziałanie oraz praca w grupie przy jednoczesnym przyjmowaniu określonych ról ze świadomością odpowiedzialności za skutki; uczestnictwo w życiu naukowym przejawiające się podejmowaniem inicjatyw jak i sumiennym wypełnianiem obowiązków administracyjnych; świadomość dobrych praktyk i standardów etycznych w nauce.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/