Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-LAM-L)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

  Absolwent studiów powinien posiadać wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także posiadać umiejętności menedżerskie. Powinien posiadać umiejętności rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich, w tym w zakresie:

  • projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych;
  • zarządzania specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz procesami logistycznymi;
  • posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego;
  • zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem,
  • jak również doboru personelu i jego szkolenia.

  Absolwent powinien być przygotowany do pracy w:

  • przedsiębiorstwach produkcyjnych;
  • przedsiębiorstwach logistycznych;
  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką;
  • jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

   Oczekiwane cele kształcenia:

   Wiedza

   Absolwenci kierunku logistyka i administrowanie w mediach będą dysponowali wiedzą teoretyczną z takich dziedzin, jak: matematyka, statystyka, zarządzanie, marketing, finanse i rachunkowość, które stanowią grupę treści podstawowych. Obok powyższych studenci zdobędą wiedzę z obszarów logistyki zapisanych w grupie treści kierunkowych; w szczególności związanych z logistyką i zarządzaniem, logistyką zaopatrzenia, logistyką produkcji i dystrybucji, ekonomiką transportu i ekologistyką.

   Umiejętności

   Poza wiedzą teoretyczną w ramach zajęć specjalnościowych studenci zdobędą umiejętności związane z logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługami mobilnymi w mediach).

   Inne kompetencje

   Dodatkowa wiedza i umiejętności związane będą z praktycznym wykorzystaniem wiedzy w bloku treści specjalnościowych oraz dodatkowej oferty wykładów monograficznych koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations Internecie, czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.

   Koordynatorzy ECTS:

   Przyznawane kwalifikacje:

   Magisterium na kierunku logistyka i administrowanie w mediach

   Dalsze studia:

   studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

   Efekty kształcenia

   Wiedza
   • Posiada rozszerzoną wiedzę o budowie i funkcjach systemów społecznych zorientowaną na tworzenie rozwiązań o charakterze systemowym, w zakresie mediów.
   • Posiada wiedzę o projektowaniu i wykonywaniu zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w instytucjach mediowych
   • Posiada wiedzę o zarządzaniu i stosowanych narzędziach. Posiada wiedzę na temat zarządzanie projektami internetowymi.
   • Posiada wiedzę na temat technik i sposobów badania podstawowych podmiotów zmediatyzowanej relacji w ramach komunikacji społecznej - nadawcy i odbiorcy.
   • Posiada wiedzę o przekazach medialnych - ich specyfice, technologii, różnorodności, wydźwięku, efektywności.
   Umiejętności
   • Potrafi identyfikować zjawiska i procesy w społecznej przestrzeni medialnej w wymiarze politycznym, ekonomicznym i kulturowym.
   • Potrafi oceniać, kategoryzować, prognozować zjawiska i zachowania podmiotów rynku medialnego oraz podejmować samodzielne decyzje.
   • Potrafi posługiwać się standardowymi i innowacyjnymi metodami oraz narzędziami analitycznymi stosowanymi w zarządzaniu i przedsiębiorczości.
   • Potrafi posługiwać się nowymi technologiami i nowymi mediami.
   • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej, potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
   Inne kompetencje
   • Dostrzega niejednoznaczności, ryzyka uogólnień oraz błędy nadmiernej szczegółowości w identyfikowania, opisywania i analizowaniu procesów i zjawisk, zachodzących w strukturach społecznych, politycznych i ekonomicznych. Zdobywaną wiedzę poddaje nieustannej weryfikacji oraz syntezie i wnioskowaniu.
   • Potrafi zestawiać różnorodne opinie, eksponować wady i zalety argumentacji przez co jest w stanie zajmować zracjonalizowane stanowisko.
   • Potrafi myśleć kreatywnie i podejmować innowacyjne działania w swoim środowisku pracy.

   Kwalifikacja:

   Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/