Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Logistyka i administrowanie w mediach > Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Logistyka i administrowanie w mediach, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-LAM)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Studia skierowane są̨ do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem organizacyjnym i technologicznym mediów. Mają przygotować specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, potrafiących rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem tzw. Nowych Mediów, a wśród nich internetu, wydawnictw, gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych. W szczególności chodzi o wiedzę w zakresie ekonomiki mediów, zarządzania mediami, reklamy i marketingu oraz zastosowań technologii informacyjnych w mediach.

Kierunek Logistyka i administrowanie w mediach przygotowuje studentów do zarządzania mediami za pomocą metod i technik inżynierskich. W szczególności uczymy posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzaniem: koszty, finanse, kapitał, kadry.

Podstawą programu kształcenia na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach są przedmioty obowiązkowe z zakresu szeroko rozumianych nauk o mediach, takie jak: Matematyka, Podstawy prawa, IT (informatyka), Fizyka, Ekonomia, Zarządzanie, Statystyka, Inżynieria systemów i analizy systemowej, Technologie informacyjne mediów, Ekonomika transportu, Finanse i rachunkowość, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektami internetowymi.

Treści kształcenia uzupełniają przedmioty ukierunkowane na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze specjalistycznym: Zarządzanie kryzysowe w logistyce, Edytory mediów, Podstawy budowy i eksploatacji sprzętu teleinformatycznego, radiowego, telewizyjnego, Marketing w mediach, Projektowanie procesów w marketingu, Logistyka obsługi klienta, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw medialnych.

Program na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach może być realizowany w ramach dwóch specjalności:

  • Logistyka i marketing w mediach,
  • Zarządzanie i technologie mediów.

Specjalność studenci będą wybierać pod koniec czwartego semestru. Informacje dotyczące kwalifikacji na poszczególne specjalności studenci znajdą na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii. Na wskazanych dwóch specjalnościach obowiązują także limity do ich uruchomienia wynosi 24 osób.

Od piątego semestru dla wszystkich specjalizacji przewidziany jest wspólny blok zajęć o charakterze podstawowym, wprowadzający studenta/kę w tematykę systemów medialnych, regulacji prawnych dotyczących mediów, technologii informacyjnych. Natomiast każda ze specjalizacji zawiera odrębny blok modułów o charakterze specjalizacyjnym i warsztatowym.

Zdecydowana większość przedmiotów obowiązkowych w programie studiów ma profil praktyczny.

Oznacza to nakierowanie na osiąganie efektów kształcenia w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, które bez wątpienia okażą się niezbędne na współczesnym rynku pracy. Zakładane efekty kształcenia osiągnięte zostaną poprzez realizację części modułów w formie konwersatoriów i ćwiczeń prowadzonych w małych grupach. Dokładny program studiów jest zamieszczony na stronie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Szczególne znaczenie dla realizacji celów kształcenia mają praktyki zawodowe realizowane w trakcie trzech lat studiów w wymiarze nie mniejszym niż 6 miesięcy. Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta/ki do wymagań współczesnego rynku pracy. Praktyki zawodowe odbywać się będą w publicznych i niepublicznych instytucjach związanych z funkcjonowaniem rynku mediów (stacje telewizyjne, stacje radiowe, biura prasowe, portale internetowe) oraz zaplecza medialnego takich jak koncerny medialne, agencje reklamowe, firmy PR.

Absolwenci studiów będą dysponowali umiejętnościami niezbędnymi w każdej instytucji medialnej w zakresie logistyki. Ich wiedza będzie obejmowała wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę potrzebną do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.

Ponadto absolwenci kierunku Logistyka i administrowanie w mediach zdobędą wiedzę w zakresie: funkcjonowania mediów, PR, zarządzania firmą medialną, w tym problemów infrastruktury, bezpieczeństwa, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej.

Kształcenie w ramach studiów będzie miało charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń i zajęciami w formie konwersatorium, zapewnią słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej wiedzy.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku Logistyka i administrowanie w mediach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Wiedza
Absolwenci logistyki mediów posiadać będą wiedzę obejmującą wszystkie kluczowe problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem wydawnictw gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów - zastosowań technologii informacyjnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji cyfrowych materiałów medialnych. Dzięki zajęciom praktycznym absolwenci zdobędą podstawową wiedzę, konieczną do samodzielnej konstrukcji usług niezbędnych do gromadzenia, obróbki i dystrybucji materiałów dziennikarskich oraz dostateczną wiedzę do eksperckich uzgodnień merytorycznych w tym zakresie.

Umiejętności
Absolwenci logistyki mediów zdobędą umiejętności w zakresie: zarządzania firmą medialną, bezpieczeństwem firmy, zarządzania: kadrami, produkcją i zaopatrzeniem, a także finansami instytucji medialnej. Absolwenci zdobędą także umiejętności związane logistyką marketingu mediów (ekonomika mediów, reklama i marketing w sieci i ich znaczenie, usługi komercyjne, społeczna odpowiedzialność mediów) oraz z technologiami informacyjnymi mediów (zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw medialnych, takich jak: rozgłośnie radiowe, studia telewizyjne, projekty internetowe oraz usługi mobilne w mediach).

Kompetencje społeczne
Dodatkowe kompetencje, które uzyska absolwent logistyki mediów, dotyczyć będą zagadnień koncentrujących się na praktycznych aspektach uregulowań prawnych związanych z logistyką, kwestiami human resources, bezpieczeństwem nowych projektów medialnych, ich promocją, społeczną rolą w otoczeniu zewnętrznym, badaniem skuteczności oddziaływania tych mediów na otoczenie zewnętrzne, public relations w Internecie czy nowoczesnymi strategiami marketingowymi w Internecie.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/