Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze > Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KUWK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych.

Instytut Kultury Polskiej to cieszące się największym uznaniem autorskie kulturoznawstwo w Polsce. Studia w IKP otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Program studiów drugiego stopnia w IKP składa się z zajęć obowiązkowych wprowadzających w zaawansowane zagadnienia teorii kultury (z perspektywy antropologii, socjologii i filozofii) oraz konwersatoriów indywidualnie dobieranych przez studentów, które można łączyć w ramach specjalizacji i ścieżek tematycznych. Studenci poznają swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi dyscyplinami humanistycznymi i społecznymi w duchu współczesnej krytycznej, zaangażowanej i zintegrowanej humanistyki. Rezultaty swojej pracy przedstawiają w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwenci mają zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiadają również szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Studia w Instytucie Kultury Polskiej nie są studiami zawodowymi i nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca”. Dzięki temu jednak absolwenci IKP nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji oraz wiedza humanistyczna. W IKP proponowany jest nie tylko namysł – ale także działanie. Absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania (także badania rynku), współdziałając ze wspólnotami lokalnymi.

Dzięki systematycznemu przygotowaniu do krytycznego myślenia oraz doskonałemu warsztatowi pisarskiemu absolwenci IKP są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczenie komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu to także idealna szkoła warsztatu dla popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom wielostronnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, tworzą programy dydaktyczne i konsultują polityki lokalne.

IKP to miejsce antropologicznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością i szkoła krytycznego myślenia. Pracownicy prowadzą badania etnograficzne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i medialne. Badają kulturę w Polsce i na świecie, uwzględniając całe bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami teraźniejszości, jak odnoszą się do przeszłości i projektują przyszłość. Analizują i interpretują filmy, książki, dzieła sztuki, przedstawienia teatralne, architekturę, muzykę, nowe media, praktyki życia codziennego, pamięć zbiorową i wszelkie inne formy publicznej aktywności. Z książek i antologii opracowanych przez wykładowców IKP korzysta wielu innych badaczy i jednostek naukowych.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Głównym Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. IKP to przestrzeń jednocześnie bezpieczna i tętniąca życiem, słynąca z otwartości i akceptacji dla różnorodności postaw, tożsamości i praktyk społecznych.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, programie zajęć, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych absolwentów, kadrze i badaniach naukowych, zespołach badawczych i projektach grantowych, inicjatywach studenckich, ścieżkach dydaktycznych i specjalizacjach, praktykach zawodowych i stażach, dostępne są na stronie internetowej Instytutu Kultury Polskiej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent/-ka zna i rozumie:
- swoistość nauk o kulturze, subdyscypliny tych nauk i ich rozległe związki z innymi
naukami humanistycznymi i społecznymi, także w perspektywie historycznej;
- w stopniu pogłębionym współczesne teorie kultury oraz jej mediów (kultura
wizualna, teatr i performans, słowo) i związanych z nimi praktyk kulturowych;
- w stopniu pogłębionym współczesne teorie tożsamości stanowiące podstawę aktualnie
prowadzonych badań kulturoznawczych i z zakresu antropologii kultury;
- w stopniu pogłębionym wybrane aspekty kultury polskiej związane z samodzielnie
obraną drogą badawczą.
Umiejętności: absolwent/-ka potrafi:
- interpretować zgromadzony materiał uwzględniając kontekst historyczny, społeczny i
polityczny;
- określać znaczenie medialnego charakteru praktyk i przekazów kulturowych dla ich
treści i funkcji;
-inicjować i prowadzić badawcze prace zespołowe; współdziałać w zespole z innymi
osobami; prowadzić zespół; organizować pracę indywidualną i zespołową.
Kompetencje społeczne: absolwent/-ka jest gotowa do:
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści;
- przyjęcia postawy szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk
kultury w tym używania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaobserwowanych
problemów oraz zasięgania opinii ekspertów;
- wykazywania troski o dziedzictwo kulturowe i świadomości jego znaczenia dla życia
społecznego; aktywnego działania na rzecz jego zachowania.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/