Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze > Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia

Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KUWK)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski
65 miejsc

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów II stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze samodzielnie i twórczo działa w kulturze, prezentując postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury. Wykazuje aktywną troskę o dziedzictwo kulturowe oraz otwartość zasobów wiedzy i ma świadomość ich znaczenia dla życia społecznego.

Absolwent rozumie swoistość nauk o kulturze i posiada rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz dyscyplin pokrewnych (filozofia kultury, socjologia kultury), a także szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą.

Potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, z wykorzystaniem szerokiej bazy teoretycznej nauk humanistycznych. Rezultaty swojej pracy przedstawia w postaci samodzielnych i rzetelnych rozpraw w języku polskim i wybranych językach obcych.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego. W zależności od wybranych modułów kształcenia posiada szczegółową wiedzę w dziedzinie literatury, sztuki słowa, sztuk wizualnych i filmu, widowisk kulturowych i teatru, wybranych procesów historycznokulturowych, wybranych zagadnień antropologii i socjologii kultury współczesnej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

konkurs dyplomów licencjackich i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Osoba posiadająca kwalifikacje II stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze: ma rozległą wiedzę z zakresu antropologii kultury i jej rozmaitych orientacji badawczych klasycznych i współczesnych, ma szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych aspektów kultury polskiej, związanych z samodzielnie obraną drogą badawczą, ma zaawansowaną wiedzę o mediach i środkach transmisji kultury oraz ich wpływie na kształt procesu kulturowego, potrafi w sposób refleksyjny, krytyczny i twórczy analizować zjawiska i teksty kulturowe w perspektywie diachronicznej i synchronicznej, w powiązaniu z innymi faktami społecznymi, w analizie zjawisk i tekstów kultury wykorzystuje szeroką bazę teoretyczną nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze, potrafi interpretować współczesne i nowe zjawiska życia społecznego za pomocą narzędzi antropologicznych oraz popularyzować tę wiedzę, kierując się stworzoną na podstawie swej wiedzy wizją świata społecznego potrafi planować i uzasadniać swe działania badawcze i społeczne, prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury, wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmienności, potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy. Wymiar studiów w punktach ECTS : 100 ECTS + 20 ECTS praca dyplomowa, liczba semestrów: 4 Liczba punktów ECTS przypadająca na: - zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 8 ECTS - zajecia praktyczne: 0 ECTS - zajęcia modułowe: 98 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/