Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze > Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-KUWK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
111 miejsc

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze powinien:

  • znać swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi;
  • posiadać uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych;
  • posiadać usystematyzowaną wiedzę z zakresu historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych oraz elementarną wiedzę o dziedzictwie antycznym i biblijnym w historii kultur;
  • znać wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze; charakteryzować podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego;
  • posiadać podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej;
  • znać podstawową terminologię nauk o kulturze oraz metody analizy oraz interpretacji praktyk i tekstów kultury w perspektywie synchronicznej i diachronicznej;
  • orientować się we współczesnych instytucjach kultury.

Od absolwenta wymaga się także, aby potrafił w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiał w rzetelnie opracowanej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla programów studiów IKP UW – studia I stopnia Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze: zna swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi, ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych, zna wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze, charakteryzuje podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego, ma podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej, potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury, prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury, wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmienności, potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy, wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznego. Osoba, która odbyła praktyki studenckie w ramach kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze: dysponuje umiejętnością praktycznej aplikacji nabytej w toku studiów teoretycznych wiedzy o kulturze poprzez działania społeczne prowadzone w ramach instytucji kultury, dysponuje praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych w Polsce, posiada poszerzone kompetencje istotne dla skutecznego nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych, ma wyćwiczoną umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i relacji zawodowych, potrafi samodzielnie lub w zespole planować i realizować rozbudowane projekty kulturalne. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów – studia I stopnia Sześć semestrów po 30 punktów ECTS każdy Wartości punktacji ECTS: Zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 17 ECTS Zajęcia praktyczne: 0 ECTS Zajęcia modułowe: 82 ECTS Praktyki studenckie: 60 h, 2 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/