Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze > Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia

Kulturoznawstwo-wiedza o kulturze, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-KUWK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku kulturoznawstwo – wiedza o kulturze prowadzone są w Instytucie Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to studia o profilu ogólnoakademickim, mieszczące się w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w dziedzinie nauk humanistycznych.

Instytut Kultury Polskiej to cieszące się największym uznaniem autorskie kulturoznawstwo w Polsce. Studia w IKP otrzymały najwyższą – wyróżniającą ocenę od Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zajęcia w IKP pozwalają poznać podstawy antropologii i historii kultury oraz mechanizmy funkcjonowania różnych mediów i obiegów kulturowych. Media badane są zarówno w ich podstawowej formie – słowa, obrazu, gestu – jak i w ich różnych postaciach, trybach i modalnościach: od prasy i książki, przez film i fotografię po radio i internet. Zajęcia dostarczają ogólnej wiedzy humanistycznej (podstawy filozofii, logiki, estetyki, poetyki, kultury antycznej), a jednocześnie dzięki bogatej ofercie konwersatoriów, seminariów i innych zajęć dodatkowych umożliwiają zbudowanie indywidualnej drogi naukowej.

Po trzech latach studiów absolwenci posiadają usystematyzowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz historii kultury polskiej i wybranych kultur obcych. Od absolwentów wymaga się, aby potrafili w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska i teksty kultury, wykorzystując teorie antropologiczne oraz wybrane inne teorie z zakresu nauk humanistycznych, a rezultaty swych prac przedstawiali w rzetelnej naukowo formie wypowiedzi pisemnych i ustnych.

Studia w Instytucie Kultury Polskiej nie są studiami zawodowymi i nie ma takiego zawodu jak „kulturoznawca”. Dzięki temu jednak absolwenci IKP nie są zamknięci w wąskiej niszy, ale przygotowani do pracy w różnych instytucjach i środowiskach. Spotkać ich można wszędzie tam, gdzie potrzebne są umiejętności analizy, interpretacji i komunikacji oraz wiedza humanistyczna. W IKP proponowany jest nie tylko namysł – ale także działanie. Absolwenci zmieniają przestrzeń wokół siebie i kształtują więzi społeczne, pracując w różnorodnych instytucjach kultury (urzędy, muzea, kina, galerie, stowarzyszenia), prowadząc badania (także badania rynku) oraz współdziałając ze wspólnotami lokalnymi.

Dzięki systematycznemu przygotowaniu do krytycznego myślenia oraz doskonałemu warsztatowi pisarskiemu absolwenci IKP są cenieni jako dziennikarze, krytycy filmowi i teatralni, redaktorzy, wydawcy. Wielu z nich odnosi sukcesy jako pisarze i poeci. Uczenie komunikacji za pomocą tekstu, obrazu czy filmu to także idealna szkoła warsztatu dla popularyzatorów nauki i kultury, specjalistów od mediów społecznościowych, copywriterów i specjalistów od PR. Dzięki umiejętnościom wielostronnej i pogłębionej analizy zjawisk społecznych absolwenci studiów kulturoznawczych są poszukiwanymi ekspertami w firmach i programach samorządowych, tworzą programy dydaktyczne i konsultują polityki lokalne.

IKP to miejsce antropologicznej refleksji nad otaczającą rzeczywistością i szkoła krytycznego myślenia. Pracownicy prowadzą badania etnograficzne, historyczne, socjologiczne, filozoficzne i medialne. Badają kulturę w Polsce i na świecie, uwzględniając całe bogactwo sposobów, na jakie ludzie w różnych miejscach, czasach i okolicznościach społecznych radzą sobie z wyzwaniami teraźniejszości, jak odnoszą się do przeszłości i projektują przyszłość. Analizują i interpretują filmy, książki, dzieła sztuki, przedstawienia teatralne, architekturę, muzykę, nowe media, praktyki życia codziennego, pamięć zbiorową i wszelkie inne formy publicznej aktywności. Z książek i antologii opracowanych przez wykładowców IKP korzysta wielu innych badaczy i jednostek naukowych.

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym na Głównym Kampusie Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, w odnowionym i dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Szpitala św. Rocha. Sale dydaktyczne są niewielkie, przyjaźnie urządzone i wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny. IKP to przestrzeń jednocześnie bezpieczna i tętniąca życiem, słynąca z otwartości i akceptacji dla różnorodności postaw, tożsamości i praktyk społecznych.

Dodatkowe informacje o rekrutacji, programie zajęć, wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach społecznych absolwentów, kadrze i badaniach naukowych, zespołach badawczych i projektach grantowych, inicjatywach studenckich, ścieżkach dydaktycznych i specjalizacjach, praktykach zawodowych i stażach, dostępne są na stronie internetowej Instytutu Kultury Polskiej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kulturoznawstwo- wiedza o kulturze

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla programów studiów IKP UW – studia I stopnia
Osoba posiadająca kwalifikacje I stopnia po ukończeniu kierunku kulturoznawstwo - wiedza o kulturze:
zna swoistość nauk o kulturze i ich związki z innymi naukami humanistycznymi i społecznymi,
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu antropologii kultury oraz orientację w antropologicznych szkołach i nurtach badawczych,
zna wybrane metodologie nauk o kulturze, podstawowe strategie poznawcze i stosowane metody badawcze,
charakteryzuje podstawowe media i środki transmisji kultury (słowo, obraz, widowisko) oraz ich wpływ na kształt procesu kulturowego,
ma podstawową wiedzę o kulturze literackiej i twórczości słownej, widowiskach kulturowych i kulturze teatralnej, kulturze wizualnej i filmowej,
potrafi w sposób refleksyjny i krytyczny analizować zjawiska kulturowe i teksty kultury,
prezentuje postawę szacunku i badawczej ciekawości wobec różnorodnych zjawisk kultury,
wykazuje i stara się upowszechnić postawę tolerancji wobec kulturowej odmienności, potrafi ze zrozumieniem i empatią angażować się w dialog społeczny i międzykulturowy,
wykazuje troskę o dziedzictwo kulturowe i ma świadomość jego znaczenia dla życia społecznego.

Osoba, która odbyła praktyki studenckie w ramach kierunku kulturoznawstwo-wiedza o kulturze:
dysponuje umiejętnością praktycznej aplikacji nabytej w toku studiów teoretycznych wiedzy o kulturze poprzez działania społeczne prowadzone w ramach instytucji kultury,
dysponuje praktyczną wiedzą na temat funkcjonowania instytucji kulturalnych w Polsce,
posiada poszerzone kompetencje istotne dla skutecznego nawiązywania i podtrzymywania więzi społecznych,
ma wyćwiczoną umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów i relacji zawodowych,
potrafi samodzielnie lub w zespole planować i realizować rozbudowane projekty kulturalne.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów – studia I stopnia
Sześć semestrów po 30 punktów ECTS każdy
Wartości punktacji ECTS:
Zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 17 ECTS
Zajęcia praktyczne: 0 ECTS
Zajęcia modułowe: 82 ECTS
Praktyki studenckie: 60 h, 2 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/