Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kognitywistyka > Kognitywistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Kognitywistyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-KOG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Uwaga!!!

W przypadku, gdy Senat Uniwersytetu Warszawskiego zatwierdzi nowy program studiów Cognitive Science (studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim) - kierunek kognitywistyka (studia stacjonarne drugiego stopnia w języku polskim) zostanie wycofany z rekrutacji na rok akademicki 2019/2020.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Kognitywistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu
a) W zakresie wiedzy, student:
• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w systemie nauk, jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej oraz o związku z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi (filozofią, psychologią, biologią, fizyką, medycyną, językoznawstwem, informatyką, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją i zarządzaniem informacją);
• ma pogłębioną wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka, ich podstaw neurobiologicznych oraz uwarunkowań społeczno-kulturowych;
• ma wiedzę dotyczącą modelowania procesów poznawczych, społecznych i aktywności mózgu;
• ma pogłębioną wiedzę dotyczącą najnowszych nurtów badań z zakresu kognitywistyki oraz nauk pokrewnych, zna wykorzystywane współcześnie w kognitywistyce paradygmaty badawcze i techniki oraz rozumie wady i zalety poszczególnych metod badawczych;
• zna przynajmniej jeden język programowania wykorzystywany w badaniach w kognitywistyce oraz w naukach pokrewnych.
b) W zakresie umiejętności, student:
• potrafi wykorzystywać zaawansowaną wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin (filozofii, psychologii, biologii, fizyki, medycyny, językoznawstwa, informatyki, nauk zajmujących się sztuczną inteligencją i zarządzaniem informacją) w celu analizowania oraz interpretowania złożonych zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi;
• umie samodzielnie i we współpracy z innymi zaprojektować i przeprowadzić badania naukowe z zakresu kognitywistyki (sformułować problem badawczy, pytania lub hipotezy, dokonać ich operacjonalizacji i zweryfikować przy użyciu właściwych metod);
• potrafi wybrać odpowiednie metody statystyczne i matematyczne do opisu zjawisk związanych z procesami poznawczymi oraz samodzielnie przeprowadzić zaawansowaną analizę statystyczną oraz zinterpretować jej wynik;
• potrafi posługiwać się wybranymi programami komputerowymi, wykorzystywanymi w badaniach z zakresu kognitywistyki i nauk pokrewnych.
c) W zakresie kompetencji społecznych, student:
• potrafi inicjować, planować, organizować i zarządzać pracą zespołu badawczego (także zespołu interdyscyplinarnego);
• jest świadomy różnorodności celów i wartości uznawanych przez ludzi i potrafi respektować tę różnorodność. Z szacunkiem odnosi się do ludzi niezależnie od płci, orientacji seksualnej, poziomu edukacji, grupy społecznej, wyznania i kultury.
• potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – 120; liczba semestrów – 4.
3. Program kształcenia na kierunku kognitywistyka nie jest oparty na standardach.
4. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych – 113;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia o charakterze praktycznym – 44;
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru – 91.
5. Informacja o praktykach:
a) Student studiów magisterskich stacjonarnych II stopnia ma obowiązek odbycia w trakcie studiów praktyk zawodowych.
b) Wymagany wymiar praktyk uznawanych jako część programu kształcenia wynosi 90 godzin, za co student otrzymuje 6 ECTS.
c) Praktyki studenckie odbywane w ramach programu kształcenia na kierunku kognitywistyka mają w szczególności na celu:
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/