Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kognitywistyka > Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy)

Kognitywistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy) (S1-KOG-3)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku kognitywistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Najważniejsze efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów absolwent:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o miejscu kognitywistyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi (psychologią, językoznawstwem, filozofią, naukami zajmującymi się sztuczną inteligencją, neuronauką);
- rozumie, czym jest teoria naukowa i jaka jest jej rola w wyjaśnianiu zjawisk i ich przewidywaniu;
- ma podstawową wiedzę na temat procesów poznawczych człowieka oraz jego rozwoju poznawczego zarówno w aspekcie neurobiologicznym, jak i psychologicznym i społecznym;
- rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć metod formalnych do budowy i analizy prostych modeli w szeroko pojętych naukach kognitywnych;
- zna podstawowe składniki programów komputerowych w paradygmacie imperatywnym, podstawy imperatywnego paradygmatu programowania oraz narzędzia programistyczne pozwalające tworzyć programy działające w kilku systemach operacyjnych;
- zna podstawowe charakterystyki języka zarówno od strony opisu formalnego, lingwistyki, psychologii, jak i filozofii.
- zna najważniejsze idee filozoficzne dotyczące umysłu i poznawczych umiejętności człowieka sprzed rewolucji kognitywnej, rozumie konsekwencje „pierwszej” i „drugiej rewolucji kognitywistycznej”;

UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu kognitywistyki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania na różnych poziomach zagadnień związanych z umysłem i procesami poznawczymi;
- potrafi przeprowadzać rozumowania naukowe, rozumiejąc związek między teorią a danymi empirycznymi. Potrafi zaprojektować, przeprowadzić i zanalizować wyniki badania empirycznego z zakresu nauk kognitywnych;
- potrafi, używając potrzebnych narzędzi formalnych, obliczeniowych oraz znanych sobie pakietów oprogramowania statystycznego i analitycznego analizować dane oraz na tej podstawie modelować i proponować wyjaśnienia zjawisk i dokonywać dotyczących ich przewidywań;
- potrafi zaplanować proste eksperymenty badawcze, korzystając z urządzeń służących do pomiaru aktywności mózgu;
- potrafi napisać i skompilować prosty program z użyciem imperatywnego paradygmatu programowania. Potrafi dokonać obiektowej analizy problemów programistycznych oraz zaprojektować program w paradygmacie obiektowym na podstawie tej analizy;
- potrafi pisać proste programy w języku Python przetwarzające dane wejściowe; w szczególności potrafi oprogramować prosty eksperyment psychologiczny oraz przetwarzać dane źródłowe za pomocą własnoręcznie stworzonego oprogramowania;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
- potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania;
potrafi brać udział w rzeczowej dyskusji, umie wypracowywać kompromisy i określać wspólne stanowisko;
- potrafi pracować zespołowo

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/