Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Undergraduate Programme in International Relations > Undergraduate Programme in International Relations

Undergraduate Programme in International Relations (S1-SM-ANG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: angielski

  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis

3-letni program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia składa się z sześciu semestrów oraz obejmuje ponad 20 przedmiotów i seminarium licencjackie mające na celu przygotowanie pracy licencjackiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych amerykańskich i europejskich nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów licencjackich w obszarze stosunków międzynarodowych nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura w wymiarze międzynarodowym.

Absolwenci studiów licencjackich w obszarze stosunków międzynarodowych powinni zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych, prawnych i politycznych, która pozwoli im zrozumieć, jak funkcjonują stosunki międzynarodowe i gospodarka światowa. Absolwent powinien dysponować umiejętnościami analitycznymi, rozumieć problemy lokalne w perspektywie globalnej, jak również posiadać umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i perswazyjne. Powinien biegle posługiwać się językiem obcym (poziom B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) i potrafić posługiwać się zaawansowanym słownictwem z zakresu stosunków międzynarodowych. Absolwent winien dysponować kwalifikacjami do pracy w:

  • administracji centralnej i lokalnej jako średniego szczebla specjalista ds. polityki lub młodszy ekspert
  • organizacjach międzynarodowych lub instytucjach lokalnych prowadzących współpracę międzynarodową
  • przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów powinien umożliwić absolwentowi pracę w instytucjach niezwiązanych ze stosunkami międzynarodowymi.

Szczegóły na stronie https://rekrutacja.wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza:

-ma elementarną wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
-zna podstawową terminologię, jak również metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin wchodzących w skład korpusu nauk społecznych i humanistycznych;
-ma usystematyzowaną wiedzę o podmiotach stosunków międzynarodowych oraz różnorakich płaszczyznach i formach ich wzajemnych relacji (politycznych, gospodarczych, finansowych, wojskowych, społecznych i kulturowych), o ich historii i rządzących nimi prawidłowościach, w szczególności z punktu widzenia europejskiego;
-posiada podstawową wiedzę o globalnym systemie gospodarczym i międzynarodowych relacjach ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków gospodarczych w Europie;
-ma podstawową wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym oraz o mechanizmach jego działania w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej; w perspektywie globalnej i europejskiej;
-ma elementarną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze społecznym, politycznym prawnym i ekonomicznym, o ich przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym;
-ma wiedzę o normach i regułach prawnych oraz organizacyjnych regulujących funkcjonowanie struktur i instytucji o charakterze społecznym, politycznym i ekonomicznym, w perspektywie globalnej i europejskiej;
-zna podstawowe teorie i poglądy na temat natury, reguł i prawidłowości rządzących stosunkami międzynarodowymi w różnych ich wymiarach i ma wiedzę na temat ich historycznej ewolucji (ze szczególnym uwzględnieniem Europy);
-ma uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin nauki o stosunkach międzynarodowych, obejmującą podstawowe dla nich paradygmaty, terminologię i metodykę oraz najnowsze osiągnięcia i kierunki rozwoju;
-ma szczegółową wiedzę na temat dziejów i współczesnej sytuacji w wybranych regionach i subregionach świata, z szczególnym uwzględnieniem roli tamtejszych państw w międzynarodowym systemie współpracy gospodarczej i ich specyfiki kulturowej;
-ma szczegółową, usystematyzowaną wiedzę na temat genezy, ewolucji i efektów integracji europejskiej; zna podstawy systemu prawnego Unii Europejskiej;
-ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i praktycznym funkcjonowaniu systemów politycznych wybranych krajów;
-zna narzędzia i techniki pozyskiwania danych koniecznych dla poprawnej metodologicznie analizy i opisu struktur oraz instytucji o charakterze społecznym, politycznym, prawnym i ekonomicznym oraz ich wzajemnych relacji, szczególnie w wymiarze międzynarodowym;
-zna i rozumie podstawowe pojęcia, zasady i regulacje prawne z zakresu ochrony własności intelektualnej; ma wiedzę o systemie ochrony własności intelektualnej w Polsce europejskiego i międzynarodowego systemu ochrony praw własności intelektualnej;
-zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji źródeł prawnych i historycznych, jak również innego rodzaju dokumentów publikowanych przez przedsiębiorstwa, państwa, jak i organizacje międzynarodowe.

Umiejętności:

-potrafi prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, ekonomiczne, kulturowe, wojskowe i prawne w skali globalnej, wybranych regionów i subregionów świata, jak i na poziomie krajowym;
-potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do analizowania genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów i zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym;
-potrafi wykorzystywać podstawowe paradygmaty badawcze oraz usystematyzowaną wiedzą szczegółową z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do rozstrzygania konkretnych problemów pojawiających się w pracy zawodowej;
-posiada umiejętność analizy, interpretacji i posługiwania się systemem prawnym oraz konkretnymi normami prawnymi w sytuacjach profesjonalnych, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego obrotu gospodarczego, ochrony własności intelektualnej oraz prawa międzynarodowego publicznego;
-potrafi prognozować i dokonywać symulacji przebiegu procesów i zjawisk społecznych w wymiarze międzynarodowym z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi i metod korpusu nauk społecznych;
-posiada umiejętność rozumienia, analizy i opisu zjawisk społecznych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz pojawiających się na ich tle problemów i proponuje dla nich konkretne rozstrzygnięcia;
-potrafi, z wykorzystaniem różnych źródeł i technik, pozyskiwać, selekcjonować i analizować informacje potrzebne dla rozwiązania problemów badawczych, jak i konkretnych zadań oczekujących nań w życiu zawodowym;
-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, formułowania koherentnych wniosków, negocjacji i perswazji, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców;
-posiada podstawowe umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych, obejmujące dobór metod i narzędzi ich analizy oraz opracowanie i prezentację wyników;
-potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie; posiada umiejętność przygotowania pracy pisemnej spełniającej podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym w zakresie szczegółowych zagadnień z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin;
-zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, z szczególnym uwzględnieniem terminologii z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych.

Kompetencje społeczne:

-jest przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, a także do pracy w specjalnościach niezwiązanych bezpośrednio z teorią i praktyką stosunków międzynarodowych, jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia;
-jest przygotowany do przyjmowania różnych ról w ramach grup, organizacji, czy instytucji oraz do aktywnego współdziałania z innymi na rzecz osiągnięcia wspólnie określonego celu; rozumie dynamikę i podstawowe mechanizmy zarządzania procesem pracy grupowej;
-rozumie potrzebę ciągłego dokształcania zawodowego, rozwoju osobistego i poszerzania własnych horyzontów intelektualnych; wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia zgodnie z zaplanowanymi celami zawodowymi;
-potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania;
-jest świadomy istnienia etycznego wymiaru badań naukowych;
-ma świadomość różnorodności kulturowej i pluralizmu poglądów na podstawowe aspekty życia ludzkiego w skali świata, potrafi docenić ich wartość i okazać im szacunek; posiada podstawowe umiejętności dialogu z przedstawicielami innych kultur i cywilizacji;
-jest kompetentnym uczestnikiem kultury globalnej, korzysta z różnych form i mediów życia kulturalnego rozpowszechnionych w Europie, jak i poza jej granicami.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/