Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in International Relations > Graduate Programme in International Relations

Graduate Programme in International Relations (S2-SM-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis

2-letni program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składa się z czterech semestrów oraz obejmuje 20 przedmiotów, w tym seminarium magisterskie mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura. Podczas czwartego semestru studiów student wybiera grupy przedmiotów pomiędzy ścieżką ekonomiczną i społeczną.

Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych i przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko rozumianym repertuarem zagadnień międzynarodowych. Studia oferują szereg możliwości specjalizacji, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i studia strategiczne, dyplomacja współczesna, integracja europejska i międzynarodowa polityka handlowa. Zajęcia odbywają się w oparciu o plan tygodniowy w godzinach 8:00-20:00.

Celem nauczania stosunków międzynarodowych podczas realizacji programu jest rozwijanie następujących umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania reguł i najnowszych wydarzeń z obszaru stosunków międzynarodowych, a także mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań oraz zachowań uczestników życia międzynarodowego i praktycznego uczestnictwa w środowisku międzynarodowym.

Umiejętności zawodowe absolwenta stosunków międzynarodowych można określić jako:

  • zdolność do działania i współpracy w warunkach współzależności i przewidywania jej wpływu na polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój państwa;
  • głęboka świadomość złożoności i wielokulturowości współczesnego świata oraz właściwe postrzeganie państw i narodów w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, religijnych i etnicznych;
  • zrozumienie przyczyn, istoty, skutków i wymagań stosunków międzynarodowych dla przedsiębiorstw państwowych i organizacji społecznych;
  • umiejętność analizowania i krytycznej oceny programów i doktryn motywujących działania różnych krajów w dziedzinie polityki zagranicznej;
  • zrozumienie istoty procesu podejmowania decyzji w instytucjach krajowych i międzynarodowych zaangażowanych we współpracę międzynarodową;
  • posiadanie podstawowej wiedzy o technikach negocjacji;
  • o znajomość metod analizy porównawczej, sposobów zbierania informacji na temat faktów i procesów w sferze międzynarodowej oraz podstawowa znajomość zasad badań naukowych w stosunkach międzynarodowych;
  • umiejętność rozwijania nawyków opisu i interpretacji aktywności uczestników stosunkach międzynarodowych i zjawisk międzynarodowych, a także umiejętność prognozowania ich działań.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie

-w zaawansowanym stopniu stosunki międzynarodowe jako część dyscypliny nauki o polityce i administracji;
-relacje pomiędzy nauką o stosunkach międzynarodowych oraz naukami o bezpieczeństwie;
-terminologię stosunków międzynarodowych; w zaawansowanym stopniu teoretyczne wyjaśnienia procesów zachodzących w stosunkach międzynarodowych oraz metody i techniki badania stosunków międzynarodowych;
-zagrożenia i wyzwania charakterystyczne dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeństwa międzynarodowego;
-podstawowe normy ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności: absolwent potrafi

-stosować rozmaite techniki, w tym techniki informacyjno-komunikacyjne w celu stawiania zaawansowanych problemów, pytań i hipotez badawczych; poszukiwać innowacyjnych rozwiązań dla stawianych problemów badawczych;
-komunikować się i prowadzić debatę na tematy z zakresu kierunku studiów, w tym w języku obcym na poziomie B2+ ESOKJ;
-tworzyć zespoły, których zadaniem jest rozwiązywanie zaawansowanych problemów badawczych.; planować i organizować pracę takiego zespołu oraz współpracować aktywnie z innymi osobami;
-planować własne uczenie się oraz planowo uzupełniać i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, a także motywować innych do podejmowania edukacji ustawicznej .

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

-przygotowywania badawczych i praktycznych projektów społecznych związanych z obszarem stosunków międzynarodowych wykorzystując przy tym zdobytą w czasie studiów wiedzę oraz potrafiąc ją uzupełniać, jak też skutecznie współpracując z innymi ludźmi, w tym pozyskując wiedzę od ekspertów;
-przyjmowania aktywnej postawy wobec współczesnego świata, w tym wobec wspólnot lokalnych, m. in. poprzez inicjowanie działań na rzecz interesu publicznego i tworzenie złożonych projektów w celu wyjaśniania zależności międzynarodowych szerszemu gronu odbiorców;
-myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z pracą w administracji publicznej, biznesie międzynarodowym, instytucjach międzynarodowych (w tym organizacjach międzyrządowych i pozarządowych), przestrzegając etyki zawodowej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/