Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in International Relations > Graduate Programme in International Relations

Graduate Programme in International Relations (S2-SM-ANG)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski
  • Dziedzina: nauk społecznych
  • Dyscyplina: nauki o polityce i administracji, nauki o bezpieczeństwie

Opis

2-letni program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składa się z czterech semestrów oraz obejmuje 20 przedmiotów, w tym seminarium magisterskie mające na celu przygotowanie pracy magisterskiej i zapewnienie studentowi indywidualnego podejścia. Wszystkie przedmioty są wykładane w języku angielskim przez doświadczonych nauczycieli akademickich. Unikalny format programu studiów magisterskich na kierunku stosunki międzynarodowe nie tylko wprowadza studentów do aktywności w dziedzinie stosunków międzynarodowych, ale także otwiera ich i uwrażliwia na zagadnienia o charakterze interdyscyplinarnym z takich obszarów jak prawo, biznes, historia i kultura. Podczas czwartego semestru studiów student wybiera grupy przedmiotów pomiędzy ścieżką ekonomiczną i społeczną.

Studia są skierowane do studentów, którzy uzyskali tytuł licencjata, magistra lub równoważny tytuł w dziedzinie stosunków międzynarodowych lub dziedzinach pokrewnych i przygotowują do pracy w instytucjach i firmach zajmujących się szeroko rozumianym repertuarem zagadnień międzynarodowych. Studia oferują szereg możliwości specjalizacji, w takich obszarach jak: bezpieczeństwo i studia strategiczne, dyplomacja współczesna, integracja europejska i międzynarodowa polityka handlowa. Zajęcia odbywają się w oparciu o plan tygodniowy w godzinach 8:00-20:00.

Celem nauczania stosunków międzynarodowych podczas realizacji programu jest rozwijanie następujących umiejętności interdyscyplinarnych: umiejętności opisywania współczesnego świata, wyjaśniania zjawisk i procesów, interpretowania reguł i najnowszych wydarzeń z obszaru stosunków międzynarodowych, a także mechanizmów rządzących polityką zagraniczną państw, oceny i prognozowania działań oraz zachowań uczestników życia międzynarodowego i praktycznego uczestnictwa w środowisku międzynarodowym.

Umiejętności zawodowe absolwenta stosunków międzynarodowych można określić jako:

  • zdolność do działania i współpracy w warunkach współzależności i przewidywania jej wpływu na polityczny, gospodarczy i kulturalny rozwój państwa;
  • głęboka świadomość złożoności i wielokulturowości współczesnego świata oraz właściwe postrzeganie państw i narodów w duchu tolerancji i szacunku dla odmienności kulturowych, religijnych i etnicznych;
  • zrozumienie przyczyn, istoty, skutków i wymagań stosunków międzynarodowych dla przedsiębiorstw państwowych i organizacji społecznych;
  • umiejętność analizowania i krytycznej oceny programów i doktryn motywujących działania różnych krajów w dziedzinie polityki zagranicznej;
  • zrozumienie istoty procesu podejmowania decyzji w instytucjach krajowych i międzynarodowych zaangażowanych we współpracę międzynarodową;
  • posiadanie podstawowej a wiedzya o technikach negocjacji;
  • o znajomość metod analizy porównawczej, sposobów zbierania informacji na temat faktów i procesów w sferze międzynarodowej oraz podstawowa znajomość zasad badań naukowych w stosunkach międzynarodowych;
  • umiejętność rozwijania nawyków opisu i interpretacji aktywności uczestników stosunkach międzynarodowych i zjawisk międzynarodowych, a także umiejętność prognozowania ich działań.

Więcej informacji:https://wnpism.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku stosunki międzynarodowe

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza:

• ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu nauki o stosunkach międzynarodowych w systemie nauk społecznych i humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się perspektywą interdyscyplinarną,
• zna terminologię i metody nauki o stosunkach międzynarodowych oraz powiązanych z nią dyscyplin na poziomie rozszerzonym, ma pogłębioną wiedzę na temat ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej,
• ma rozszerzoną wiedzę o człowieku, jako podmiocie konstytuującym struktury i instytucje o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i religijnym oraz zna rządzące nimi prawidłowości,

• ma pogłębioną wiedzę o procesach działania i zmian struktur i instytucji o charakterze politycznym, militarnym, ekonomicznym i społecznym w wymiarze międzynarodowym, ma pogłębioną wiedzę na temat teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych strukturach na poziomie państwa narodowego i w skali międzynarodowej.

Umiejętności:

• potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i faktograficzną z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin do pogłębionej analizy genezy, przebiegu i konsekwencji konkretnych procesów oraz zjawisk politycznych, ekonomicznych, kulturowych, wojskowych i prawnych w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym, zwłaszcza w sferze zagadnień związanych z bezpieczeństwem i rozwojem państw; potrafi formułować racjonalne i trafne opinie na ich temat,
• posiada umiejętność samodzielnego formułowania poglądów, popierania ich rozbudowaną argumentacją z wykorzystaniem szerokiego wachlarza ujęć i perspektyw teoretycznych, formułowania spójnych wniosków i ich syntetycznego podsumowania, z wykorzystaniem specjalistycznego języka nauki o stosunkach międzynarodowych i szerokiego zbioru powiązanych z nią dyscyplin, na użytek komunikacji ze specjalistami z zakresu dyscypliny, jak i szerszego grona odbiorców,
• posiada rozwinięte umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów badawczych w zakresie nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin, trafnie dobiera metody i konstruuje adekwatne narzędzia badawcze, interpretuje, opracowuje i w sposób przystępny prezentuje wyniki badań, proponuje oryginalne rozwiązania postawionego przed nim problemu i wskazuje potencjalne kierunki dalszych badań,
• potrafi w sposób precyzyjny, klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie; przygotowuje rozbudowane prace pisemne spełniające podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym w zakresie szczegółowych zagadnień z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych i powiązanych z nią dyscyplin oraz potrafi w kompleksowy sposób uzasadnić ustnie swoje poglądy.

Kompetencje:

• potrafi przygotować, opracować i przeprowadzić różnorakiego rodzaju projekty społeczne, z szczególnym uwzględnieniem politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań takiego działania i jego społecznych konsekwencji,
• ma pogłębioną świadomość istnienia etycznego wymiaru badań naukowych

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/