Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria obliczeniowa > Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-IO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku inżynieria obliczeniowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
- ma wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania wybranej gałęzi informatyki;
- zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych;
- zna zasady działania oraz zastosowania najważniejszych algorytmów stosowanych w symulacjach komputerowych w wybranej dziedzinie (aproksymacja, FFT, szybkie algorytmy wykładnicze, heurystyki, metody Monte Carlo, algorytmy genetyczne);
- zna metody statystycznej analizy danych;
- zna zagadnienia budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych oraz współczesnych systemów komputerowych;
- ma wiedzę w zakresie modelowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych;
- zna w sposób pogłębiony wybrane techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości;
- ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania własnością intelektualną, potrafi korzystać z systemów informacji patentowej;
- potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, analizować ich wyniki i wyciągać wnioski;
- potrafi dokonać analizy problemu i określić algorytmy i metody obliczeniowe przydatne do jego rozwiązania;
- potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych do rozwiązywania problemów obliczeniowych w wybranej dziedzinie zastosowań;
- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;
- umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym i stosować słownictwo specjalistyczne pozwalające na czytanie literatury fachowej (poziom B2+);
- zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w zawodzie informatyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu informatyka.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, pierwszy semestr - Inżynieria obliczeniowaECTSwykćwkonlabzal
Metody analityczne modelowania63030e
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Programowanie równoległe63030e
4010-SEM
Współczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe93060e
Wybrane zastosowania informatyki115zo
Razem:22,594301590

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/