Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria obliczeniowa > Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-IO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Inżynieria obliczeniowa to nowy kierunek studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchamiany przez ICM w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta skierowana jest do absolwentówstudiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia potrwają 3 semestry, a kończyć je będzie uzyskanie tytułu zawodowego magistra.

Program studiów będzie dotyczył zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskają podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobędą wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także wezmą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, będzie oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń będą brać udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Planowane jest także włączenie studentów w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, jak również realizacja własnych projektów zgłaszanych przez studentów.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które będą się odbywały w centrum komputerowym ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku inżynieria obliczeniowa

Warunki przyjęcia

Dyplom inżyniera lub magistra

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
psem - Proseminarium
psem_dyp - Proseminarium dyplomowe
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, pierwszy semestr - Inżynieria obliczeniowaECTSwykćwlabpsempsem_dypzal
Metody analityczne modelowania63030e
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Programowanie równoległe63030e
4010-SEM
Wspólczesne systemy obliczeniowe, bazodanowe i sieciowe93060e
Wybrane zastosowania informatyki11515zo
Razem:22,5941201515

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/