Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria obliczeniowa > Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia

Inżynieria obliczeniowa, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-IO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polski

Rekrutacja na semestr letni.

Inżynieria obliczeniowa to kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia o profilu praktycznym uruchomiony przez ICM UW w semestrze zimowym 2016/2017. Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do absolwentów studiów inżynierskich (studia pierwszego stopnia, 7-semestralne, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera) lub magisterskich. Studia trwają 3 semestry, kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kierunek inżynieria obliczeniowa przyporządkowany jest do dyscypliny informatyka w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Program studiów dotyczy zastosowania obliczeń naukowych, w tym obliczeń wykorzystujących systemy wielkoskalowe, do rozwiązywania zaawansowanych problemów naukowych i technicznych. Obecnie w Polsce pojawia się coraz większe zapotrzebowanie na wykorzystanie symulacji komputerowych w różnych dziedzinach nauki, gospodarki i biznesu. Modelowanie komputerowe jest niezbędne do zbudowania gospodarki opartej o wiedzę.

W trakcie studiów na kierunku inżynieria obliczeniowa studenci uzyskują podstawową wiedzę z zakresu systemów wielkoskalowych, ich architektury, a także zarządzania nimi i wykorzystania w wybranych dziedzinach. Zapoznają się z metodami przetwarzania, analizy i wizualizacji wielkich danych w tym metodami uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Poznają metody i paradygmaty programowania systemów wielkoskalowych ze szczególnym uwzględnieniem programowania równoległego i rozproszonego, w tym systemów gridowych oraz przetwarzania w chmurze. Zdobywają wiedzę na temat wybranej dziedziny zastosowań obliczeń wielkoskalowych, wykorzystywanych algorytmów i metod obliczeniowych, a także biorą udział w projektach obliczeniowych z wykorzystaniem superkomputerów.

Nauka na kierunku inżynieria obliczeniowa, ze względu na unikatowy charakter i niewielką liczbę studentów, jest oparta o realizację projektów z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury obliczeniowej. Studenci mają do dyspozycji laboratorium komputerowe, korzystają z superkomputerów Cray XC40 (Okeanos), klastra obliczeniowego (Hydra) oraz systemu analityki dużych danych (Enigma). Oprócz uczestnictwa w tradycyjnych wykładach studenci w ramach ćwiczeń biorą udział w zadaniach związanych z bieżącym utrzymaniem systemów obliczeniowych ICM. Studenci są włączani w realizację projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych w ICM, mogą także realizować własne projekty. Duzy nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji miękkich wymaganyuch od absolwentów kierunków informatycznych takich jak umiejętność prezentacji, pracy grupowej, funkcjonowania w interdyscyplinarnym zespole.

Studenci inżynierii obliczeniowej biorą udział w konkursach i hackathonach zajmując czołowe lokaty.

Istotnym elementem studiów praktycznych są 3-miesięczne praktyki, które odbywają się w Centrum Technologii ICM UW lub w firmach z sektora IT w formie prac indywidualnych lub zespołowych realizowanych pod opieką pracowników ICM UW.

Szczegółowy opis studiów dostępny jest na stronie: http://www.icm.edu.pl/studia.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku inżynieria obliczeniowa

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:
- ma wiedzę z działów matematyki niezbędnych do studiowania wybranej gałęzi informatyki;
- zna zaawansowane metody projektowania i analizowania złożoności obliczeniowej algorytmów i programów sekwencyjnych, równoległych i rozproszonych;
- zna zasady działania oraz zastosowania najważniejszych algorytmów stosowanych w symulacjach komputerowych w wybranej dziedzinie (aproksymacja, FFT, szybkie algorytmy wykładnicze, heurystyki, metody Monte Carlo, algorytmy genetyczne);
- zna metody statystycznej analizy danych;
- zna zagadnienia budowy, eksploatacji i projektowania lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych oraz współczesnych systemów komputerowych;
- ma wiedzę w zakresie modelowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych;
- zna w sposób pogłębiony wybrane techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur społecznych i procesów w nich zachodzących, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości;
- potrafi planować i przeprowadzać symulacje komputerowe, analizować ich wyniki i wyciągać wnioski;
- potrafi dokonać analizy problemu i określić algorytmy i metody obliczeniowe przydatne do jego rozwiązania;
- potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych rozwiązań sprzętowych i programistycznych do rozwiązywania problemów obliczeniowych w wybranej dziedzinie zastosowań;
- potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia;
- umie posługiwać się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym i stosować słownictwo specjalistyczne pozwalające na czytanie literatury fachowej (poziom B2+);
- zna i przestrzega zasady i normy obowiązujące w zawodzie informatyka, w tym normy etyczne; rozumie społeczną rolę zawodu informatyka.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/