Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > International Economics > International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)

International Economics, stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim) (S2-PRK-IEC)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Celem kształcenia na kierunku International Economics jest wyposażenie absolwentów w dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej oraz integrację z głównym nurtem nauki światowej, w którym język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji. Studia na kierunku International Economics są jedynym programem zaawansowanych studiów z ekonomii międzynarodowej w Polsce prowadzonym w języku angielskim, będącym odpowiednikiem programów oferowanych na czołowych uczelniach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i jedynym programem na WNE UW, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim, również w zakresie terminologii fachowej używanej w ekonomii i biznesie międzynarodowym.

Kierunek „International Economics” jest 1. programem w Europie Wschodniej w kategorii Economics w rankingu Eduniversal Best Masters Ranking 2021.

Program łączy w sobie cechy zarówno programu badawczego, jak i zawodowego, w zależności od obranej ścieżki specjalizacji. Badawczy wymiar programu zapewnia jego uczestnikom skrócenie ścieżki prowadzącej do doktoratu. Absolwenci potrafią formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w przyszłej pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych, przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem gospodarek i firm w otoczeniu międzynarodowym. Międzynarodowy wymiar programu, przejawiający się, m.in, w codziennych interakcjach z cudzoziemcami sprawia, że uczestnicy programu od samego początku są przyzwyczajeni do pracy w wielokulturowym otoczeniu.

Studia oferują przedmioty (takie jak: International Trade Theory, International Labour Migration), które w sposób zaawansowany pogłębiają wiedzę studentów z obszarów kluczowych dla teorii funkcjonowania gospodarki otwartej i wprost nawiązują do najnowszych osiągnięć w światowej literaturze przedmiotu.

Dzięki nim student posiada pogłębioną wiedzę ogólną z zaawansowanej ekonomii, jej teorii i metod analitycznych (w obrębie mikroekonomii głównie w zakresie teorii gier i równowagi ogólnej, w obrębie makroekonomii głównie w zakresie problemów wzrostu gospodarczego, cykliczności, problemów monetarnych), ma dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej z dziedziny ekonomii międzynarodowej m.in. zna i rozumie podstawowe teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych, funkcjonowania rynków międzynarodowych, polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej etc.

Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych (metod matematycznych, mikroekonometrii i makroekonomometrii) służących do prowadzenia własnych badań. Studia przygotowują studentów tej specjalności do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach wysoko wyspecjalizowanych analityków, specjalistów i konsultantów z dziedziny funkcjonowania handlu i finansów międzynarodowych. Szeroka znajomość teorii ekonomicznej oraz trendów we współczesnej gospodarce w skali międzynarodowej otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia, zarówno w administracji publicznej, jak i w organizacjach pozarządowych oraz dynamicznie rozwijających się firmach konsultingowych. Solidne podstawy edukacji pozwalają także studentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z International Economics

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna w pogłębionym stopniu teorię mikroekonomii, makroekonomii, zaawansowane metody ekonometryczne.
- Zna w pogłębionym stopniu funkcjonowanie gospodarek i finansów krajowych i międzynarodowych.
- Rozumie miejsce teorii ekonomii w naukach społecznych.
- Zna międzynarodowe organizacje gospodarcze, handlowe i finansowe, oraz aktualne zjawiska w rozwoju gospodarki światowej, tendencje handlu międzynarodowego i polityki handlowej.
- Zna zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego.
- Potrafi przeprowadzić modelowanie ekonometryczne, prognozować szeregi czasowe z wykorzystaniem narzędzi matematycznych, statystycznych i analityczno-informatycznych /także w jęz. Angielskim B2+/.
- Potrafi analizować zjawiska w gospodarce krajowej i międzynarodowej /także w jęz. Angielskim B2+/.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii i makroekonomii /także w jęz. Angielskim B2+/.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów międzynarodowych, rynków i międzynarodowych instytucji finansowych, oraz wyceny instrumentów finansowych w inżynierii finansowej międzynarodowej korporacji /także w jęz. Angielskim B2+/.
- Potrafi prowadzić negocjacje handlowe, tworzyć raporty i komunikatywne prezentacje wyników samodzielnych analiz, oraz prowadzić korespondencję handlową, także biegle w języku angielskim; na bazie specjalistycznej terminologii przyswajanej we wszystkich przedmiotach prowadzonych w języku angielskim.
- Potrafi stosować najnowsze wersji modeli handlu międzynarodowego, w tym transferu technologii i przepływów inwestycji zagranicznych w gospodarce globalnej opartej na wiedzy.
- Potrafi zmobilizować się do szybkiego samokształcenia i podnoszenia zdobytych kwalifikacji.
- Jest gotów do krytycznej oceny dorobku teorii mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii i finansów.
- Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego, społecznego i etycznego.
- Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/