Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > International Economics > International Economics, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim)

International Economics, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (w języku angielskim) (NW2-PRK-IEC)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: angielski

Celem kształcenia na kierunku International Economics jest wyposażenie absolwentów w dogłębną wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki otwartej oraz integrację z głównym nurtem nauki światowej, w którym język angielski jest podstawowym środkiem komunikacji. Studia na kierunku International Economics są jedynym programem zaawansowanych studiów z ekonomii międzynarodowej w Polsce prowadzonym w języku angielskim, będącym odpowiednikiem programów oferowanych na czołowych uczelniach w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych i jedynym programem na WNE UW, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu w Niemczech (Trier), Portugalii (Lizbona), Belgii (Leuvev), Chinach (Chengdu). Absolwenci potrafią biegle posługiwać się językiem angielskim, również w zakresie terminologii fachowej używanej w ekonomii i biznesie międzynarodowym.

Program łączy w sobie cechy zarówno programu badawczego, jak i zawodowego w zależności od obranej ścieżki specjalizacji. Badawczy wymiar programu zapewnia jego uczestnikom skrócenie ścieżki prowadzącej do doktoratu. Absolwenci potrafią formułować i rozwiązywać problemy ekonomiczne, zarówno w przyszłej pracy naukowej, eksperckiej, jak i w zastosowaniach biznesowych, przede wszystkim związanych z funkcjonowaniem gospodarek i firm w otoczeniu międzynarodowym. Międzynarodowy wymiar programu, przejawiający się, m.in, w codziennych interakcjach z cudzoziemcami sprawia, że uczestnicy programu od samego początku są przyzwyczajeni do pracy w wielokulturowym otoczeniu.

Studia oferują przedmioty (takie jak: International Trade Theory, International Labour Migration, Theory of Economic Integration), które w sposób zaawansowany pogłębiają wiedzę studentów z obszarów kluczowych dla teorii funkcjonowania gospodarki otwartej i wprost nawiązują do najnowszych osiągnięć w światowej literaturze przedmiotu. Dzięki nim student posiada pogłębioną wiedzę ogólną z zaawansowanej ekonomii, jej teorii i metod analitycznych (w obrębie mikroekonomii głównie w zakresie teorii gier i równowagi ogólnej, w obrębie makroekonomii głównie w zakresie problemów wzrostu gospodarczego, cykliczności, problemów monetarnych), ma dostęp do najnowszej wiedzy specjalistycznej z dziedziny ekonomii międzynarodowej m.in. zna i rozumie podstawowe teorie i mechanizmy funkcjonowania gospodarki otwartej w ujęciu makroekonomicznym, zaawansowanej teorii przepływów handlowych i finansowych, mechanizmów integracji gospodarczej, przepływów czynników produkcji i lokalizacji działalności gospodarczej na świecie. Zna i rozumie zasady analizowania transakcji międzynarodowych, funkcjonowania rynków międzynarodowych, polityki gospodarczej w warunkach gospodarki otwartej i współpracy międzynarodowej etc.

Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu wykorzystania specjalistycznych narzędzi analitycznych (metod matematycznych, mikroekonometrii i makroekonomometrii) służących do prowadzenia własnych badań. Studia przygotowują studentów tej specjalności do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach wysoko wyspecjalizowanych analityków, specjalistów i konsultantów z dziedziny funkcjonowania handlu i finansów międzynarodowych. Szeroka znajomość teorii ekonomicznej oraz trendów we współczesnej gospodarce w skali międzynarodowej otwiera przed nimi możliwości zatrudnienia, zarówno w administracji publicznej, jak i w organizacjach pozarządowych oraz dynamicznie rozwijających się firmach konsultingowych. Solidne podstawy edukacji pozwalają także studentom na skuteczne podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z International Economics

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/