Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka i ekonometria > Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia

Informatyka i ekonometria, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-IE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia drugiego stopnia na kierunku „Informatyka i Ekonometria” stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich zadziwiająco praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach.

Kierunek „Informatyka i ekonometria” jest 1. programem w Europie Wschodniej w kategorii Information Systems Management w rankingu Eduniversal Best Masters Ranking 2021.

Absolwent tego kierunku posiada umiejętność swobodnego posługiwania się specjalistyczną terminologią ekonomiczną w języku angielskim i wykorzystuje ją w nieprzerwanym procesie rozwijania własnych kompetencji.

Absolwent zna zaawansowane metody i najnowocześniejsze narzędzia wykorzystywane w pracy wysoko wyspecjalizowanego analityka danych empirycznych. Zna klasyczne i nowoczesne metody ilościowe, a także narzędzia informatyczne, obliczeniowe i ekonometryczne stosowane w procesie pogłębionej analizy danych. Zna niezbędne w analizie nowoczesne metody pozyskiwania i przetwarzania danych do badania.

Absolwent zna i rozumie zaawansowane makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki na poziomie pozwalającym wyjaśniać i interpretować zjawiska makroekonomiczne z wykorzystaniem zaawansowanych modeli i metodologii. Zna narzędzia wspomagające analizę mikroekonomiczną, zna również praktyczne aplikacje przedstawionych teorii i modeli.

Absolwent zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to R, SAS, Python, VBA. Rozumie założenia modeli statystycznych używanych w zaawansowanej analizie szeregów czasowych oraz rozumie ich matematyczne podstawy. Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów pojawiających się w trakcie analizy danych empirycznych. Zna i rozumie metody konstruowania prognoz na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Zna metody symulacji, w tym metodę Monte Carlo. Absolwent posiada pogłębioną teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu prognozowania ekonomicznego, zna typy prognoz, metody pomiaru błędu prognozy.

Absolwent zna także zaawansowane techniki informatyczne, szczególnie z zakresu programowania. Dogłębnie zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych i obiektowych językach programowania. Zna klasyczne algorytmy oraz struktury danych. Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania oprogramowania. Student potrafi matematycznie modelować wybory konsumenta i producenta.

Absolwent posiada szerokie i pogłębione umiejętności doboru właściwej koncepcji i modelu formalnego do analizy rynków finansowych. Umie nie tylko zaprojektować i przeprowadzić zaawansowane badanie empiryczne, ale poprawnie zinterpretować jego wyniki i poprawnie sformułować raport z całego badania. Rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować rozszerzone narzędzia matematyczne, w tym zaawansowaną analizę matematyczną, równania różniczkowe oraz algorytmy optymalizacji. Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe do zaawansowanych badań ilościowych. Potrafi stosować metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także analizować i prognozować szeregi czasowe.

Absolwent posiada umiejętność doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych. Potrafi stosować zaawansowane narzędzia matematyczne i obliczeniowe do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego. Umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym. Absolwent rozumie, że teorie ekonomiczne wymagają weryfikacji za pomocą danych empirycznych. Rozumie znaczenie badań ilościowych i ich rolę w analizowaniu procesów ekonomicznych.

Absolwent zna obszary zastosowań metod ilościowych oraz technik informatycznych wykorzystywanych w pracy wysoko wykwalifikowanego analityka danych empirycznych. Rozumie ich znaczenie w procesie podejmowania strategicznych decyzji w wielu instytucjach i jednostkach analityczno-badawczych. Studenci mają też możliwość ukończenia programu SAS Data Mining Certificate Program, który przeznaczony jest dla analityków danych.

Specjalistyczna wiedza z zakresu ekonometrii i informatyki pozwala podjąć pracę we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również prowadzić własną działalność doradczą, która wymaga kwalifikacji analitycznych. Absolwent jest przygotowany do pracy nie tylko w instytucjach finansowych, ale również w firmach, w których przeprowadza się np. badania marketingowe.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z informatyki i ekonometrii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie ekonomii i finansów.
- Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych ekonomicznych i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych.
- Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima.
- Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi informatycznych.
- Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno-
- komunikacyjnych.
- Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym również w języku angielskim
- Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także własnych metod i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
- Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą zespołów analitycznych.
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów
- Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania.
- Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a także do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej.
- Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/