Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka i ekonometria > Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-PRK-IE)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski

W ramach studiów niestacjonarnych (wieczorowych) drugiego stopnia na kierunku Ekonomia; finanse i rachunkowość; informatyka i ekonometria oferowane są następujące kierunki/specjalności:

  • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Międzynarodowa
  • Kierunek Ekonomia, specjalność: Ekonomia Przedsiębiorstwa
  • Kierunek Finanse i Rachunkowość
  • Kierunek Informatyka i Ekonometria

Wybór kierunku i/lub specjalności następuje w trakcie składania dokumentów.

W programie specjalności Ekonomia Międzynarodowa realizowane są przedmioty z zakresu ekonomii oraz finansów, makroekonomii gospodarki otwartej oraz gospodarki światowej. W ramach przedmiotów kierunkowych student otrzymuje wiedzę na temat zasad funkcjonowania finansów i rynków międzynarodowych oraz międzynarodowych instytucji życia publicznego.

Absolwenci specjalności Ekonomia Międzynarodowa dysponują umiejętnościami analizowania procesów zachodzących w gospodarce światowej i oceny ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw oraz umiejętnością weryfikowania poznanych zagadnień teoretycznych z wykorzystaniem danych empirycznych.

Program studiów na specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa zakłada integrację wiedzy specjalistycznej z szeroko pojętą, akademicką wiedzą ogólną. W ramach proponowanych zajęć studenci przeprowadzają analizy finansowe i strategiczne zarówno małych firm, jak i wielkich korporacji. Studenci w swoich badaniach za pomocą metod ekonomicznych i matematycznych analizują zjawiska zachodzące w sferze biznesu, takie jak różne aspekty działalności przedsiębiorstwa w sferze mikro- i makroekonomicznej czy ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych. Badania obejmują w szczególności wykorzystanie wiedzy o teorii i praktyce zarządzania finansami przedsiębiorstwa, sposobach analizy i interpretacji jego wyników finansowych, jak i sposobach analizy jego otoczenia do interpretacji złożonych procesów kształtujących zarówno małe firmy, jak i wielkie korporacje.

Absolwenci specjalności Ekonomia Przedsiębiorstwa są zdolni do podejmowania różnorodnych wyzwań i zadań specjalistycznych w obszarach działalności przedsiębiorstw (czy grup kapitałowych), obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze.

Podczas studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty zapewniające zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro, a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach, którymi są m.in. warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. 

Studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Ekonometria stanowią naturalną i pożądaną kontynuację studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku oraz na kierunkach pokrewnych. Ponadto, studia te są atrakcyjną propozycją dla osób posiadających dobre wykształcenie w zakresie matematyki i nauk ścisłych, a chcących poznać ich praktyczne zastosowanie w ekonomii, zarządzaniu, finansach i ubezpieczeniach.

Absolwent zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to R, SAS, Python, VBA. Rozumie założenia modeli statystycznych używanych w zaawansowanej analizie szeregów czasowych oraz rozumie ich matematyczne podstawy. Ma pogłębioną wiedzę na temat problemów pojawiających się w trakcie analizy danych empirycznych. Zna i rozumie metody konstruowania prognoz na podstawie wybranych modeli szeregów czasowych. Zna metody symulacji, w tym metodę Monte Carlo.

Absolwent zna także zaawansowane techniki informatyczne, szczególnie z zakresu programowania. Dogłębnie zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych i obiektowych językach programowania. Zna język programowania C++. Zna klasyczne algorytmy oraz struktury danych. Ma podstawową wiedzę z zakresu projektowania oprogramowania.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2020 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z informatyki i ekonometrii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna i rozumie pogłębione teorie mikro i makroekonomii, finansów, ubezpieczeń, matematyki, statystyki, ekonometrii, informatyki i programowania, a także i ich zastosowania w modelowaniu procesów społecznych i ekonomicznych. Zna tendencje rozwojowe w dyscyplinie ekonomii i finansów.
- Zna i rozumie zaawansowane metody ilościowe stosowane przez analityków danych ekonomicznych i finansowych, w tym metody statystyczne, ekonometryczne, aktuarialne, obliczeniowe i informatyczne stosowane w analizie problemów ekonomicznych, finansowych i zarządczych.
- Zna i rozumie pogłębione metody badawcze z wykorzystaniem wybranych narzędzi informatycznych, w tym języków programowania oraz narzędzi analitycznych z grupy STATA, SAS, R, Matlab, Eviews i Maxima.
- Zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego stosowanego przez analityka danych w odniesieniu zarówno do źródeł wiedzy, jak również do źródeł danych i narzędzi informatycznych.
- Potrafi łączyć zaawansowaną wiedzę teoretyczną z kompleksowym podejściem do przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania dużych zbiorów danych („big data”) oraz analizy danych z nieokreśloną strukturą („data mining”, „text mining”). Potrafi dobierać i stosować metody i narzędzia z zakresu technologii informacyjno-
- komunikacyjnych.
- Potrafi wykonywać złożone analizy statystyczne, ekonometryczne, symulacyjne, prognozować szeregi czasowe, stosować metody analizy danych ilościowych i jakościowych, w tym analizę czynnikową, dyskryminacyjną, skupień i analizę wielowymiarową, a także tworzyć raporty i prezentacje wyników, w tym również w języku angielskim
- Potrafi rozwiązywać zadania o pogłębionym stopniu trudności z wykorzystaniem także własnych metod i narzędzi analitycznych tworzonych w wybranych językach programowania (C, C++, R, Python, SQL, VBA i 4GL) w celu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania baz danych w oparciu o nowoczesne systemy baz danych. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.
- Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach. Potrafi planować i organizować pracę własną oraz w zespole, szczególnie o charakterze interdyscyplinarnym. Potrafi kierować pracą zespołów analitycznych.
- Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ z użyciem terminologii specjalistycznej potrzebnej do pracy i prowadzenia badań w dziedzinie ekonomii i finansów
- Jest gotów do uznania wszechstronnych korzyści płynących z posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie kompleksowego zarządzania danymi w przedsiębiorstwach, instytucjach badawczych i finansowych, bankach, firmach i innych podmiotach oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i do jej poszerzania.
- Jest gotów do aktywnego uczestniczenia w pracach zespołów analitycznych oraz do wypełniania zobowiązań społecznych, realizowania złożonych projektów, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, a także do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej.
- Jest gotów do przestrzegania zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/