Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informatyka i ekonometria > Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Informatyka i ekonometria, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia (NW2-IE)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 2-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z informatyki i ekonometrii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia osiągane przez absolwenta kierunku:
 kompetencje wysoko wyspecjalizowanych analityków danych, mających pogłębione umiejętności łączenia wiedzy teoretycznej oraz kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych - do rozwiązywania złożonych problemów analityczno-badawczych,
 zaawansowana wiedza i umiejętności z wybranych obszarów nauk ścisłych i społecznych, w tym z mikroekonomii, makroekonomii, metod ilościowych w finansach, metod aktuarialnych, informatyki oraz matematyki,
 kompetencje i praktyczne umiejętności w zakresie przetwarzania i analizy danych, z uwzględnieniem metodologii przetwarzania wielowymiarowego oraz przetwarzania dużych zbiorów danych („data mining” i „big data”),
 kwalifikacje w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym wybranych języków programowania z grupy C++, SQL i 4GL, a także wybranych narzędzi analitycznych, obliczeniowych i ekonometrycznych z grupy STATA, SAS, R CRAN, Eviews oraz Matlab,
 pogłębione umiejętności w zakresie wnioskowania statystycznego, modelowania ekonometrycznego oraz prognozowania szeregów czasowych, które wraz z praktycznymi kompetencjami informatycznymi z zakresu pozyskiwania, integrowania, przetwarzania i analizowania danych – umożliwiają wykonywanie dowolnie złożonych, specjalistycznych zadań w działach analitycznych i badawczych,
 wiedza na temat modelowania oraz praktyczne umiejętności stosowania modeli statystyczno-ekonometrycznych w zaawansowanej analizie danych oraz w analizie symulacyjnej,
 wykształcona świadomość korzyści ekonomicznych płynących z kompleksowego zarządzania danymi i informacjami pozyskiwanymi z danych, w procesie podejmowania decyzji strategicznych dla firm i przedsiębiorstw,
 kompetencje i umiejętności w zakresie aktywnego uczestniczenia w zespołach realizujących złożone projekty analityczno-badawcze oraz kwalifikacje do indywidualnej pracy twórczej
 znajomość i zrozumienie zasadności przestrzegania zawodowych standardów etycznych

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, cztery semestry
Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresy nauk podstawowych: 19
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 38
Liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru: 63

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kons - Konsultacje nieobowiązkowe
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, kierunek informatyka i ekonometriaECTSwykćwkonskonkintzal
Zaawansowane programowanie komputerowe430e
Modelowanie rynków finansowych430zo
Teoria gier43015e
Zaawansowana ekonometria II430e
Razem:16301590

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/