Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > International Business Program > International Business Program, stacjonarne, drugiego stopnia

International Business Program, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-IBP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Język wykładowy: angielski

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe - IBPmają na celu wykształcenie absolwenta znającego w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania, a w szczególności zarządzania międzynarodowego oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia (ekonomia międzynarodowa), finanse (finanse międzynarodowe) i nauki prawne (prawo międzynarodowe). Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania, w szczególności w jego aspekcie międzynarodowym, oraz z dyscyplin pokrewnych, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy, w tym na rynkach międzynarodowych. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania w otoczeniu regionalnym i globalnym.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki w aspekcie międzynarodowym oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie globalne (Global Management)
 • Międzynarodowe zarządzanie finansami (International Financial Management)

Rekrutacja studentów na zadeklarowaną specjalność studiów, będzie dokonywana na podstawie listy rankingowej, tworzonej w czasie rekrutacji na kierunek studiów.

Uruchomienie w/w specjalności będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 10 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00, średnio do godziny 17.00.

Program studiów dostępny jest tutaj

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne).
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym ich świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w tym, w kontekście międzynarodowym.
 • Zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki w kontekście międzynarodowym, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
 • Zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody.
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji
  i całości gospodarki, w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne.
 • Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych i międzykulturowych.
 • Posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym, w kontekście globalnym.
 • Gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym.
 • Gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • korporacjach transnarodowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, działających na rynkach międzynarodowych,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, kierujący zespołem projektowym itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach III stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku International Business Program
Magisterium na kierunku International Business Program w zakresie Global Management
Magisterium na kierunku International Business Program w zakresie International Financial Management

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia

- Absolwent studiów magisterskich uzupełniających International Business Program – Zarządzanie Międzynarodowe jest kompleksowo przygotowany do funkcjonowania w międzynarodowym środowisku biznesowym. W szczególności w zakresie posiadanej wiedzy m.in.:

- Posiada rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,

- Zna terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem, szczególnie w otoczeniu międzynarodowym,

- Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą aktywności międzynarodowych i transnarodowych organizacji biznesowych. Umie ją dostosować do różnych typów organizacji i sytuacji decyzyjnych.

Jednocześnie dzięki ukończeniu studiów uzyskuje następujące kluczowe umiejętności m.in.:

- Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje między nimi,

- Poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,

- Potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność,

- Posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej I finansowej, szczególnie w środowisku międzynarodowym.

W zakresie kompetencji społecznych absolwent uzyskuje m.in.:

- Rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umiejętność samodzielnego i krytycznego uzupełniania i doskonalenia zdobytej wiedzy,

- umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy, w szczególności o charakterze międzynarodowym.

2. Wymiar studiów punktach ECTS - 120
Liczba semestrów - 4

3. Jeśli program jest oparty na standardach ( kształcenie nauczycieli ) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia – 80

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęcia laboratoryjnych i projektowych – 30

- ramach zajęć modułowych do wyboru – 52

5. Praktyki

Praktyki odbywają się w trakcie III semestru programu. Oczekiwane miejsce odbycia praktyki to działy międzynarodowe jednostek administracyjnych, przedsiębiorstwa (w tym banki) krajowe prowadzące działalność międzynarodową oraz korporacje międzynarodowe (w tym instytucje finansowe).

Wymagania:
- praca w środowisku międzynarodowym,
- charakter pracy zespołowy, ale z samodzielnym zakresem obowiązków studenta,
- okres trwania – 3 miesiące,
- wymiar godzinowy – nie miej niż 4h dziennie.

Program praktyki jest konsultowany z Wydziałowym Koordynatorem Praktyk oraz osobą odpowiedzialną za program (Kierownikiem Programu).

Punktacja ECTS: 30

Po odbyciu praktyki student przedstawia odpowiednie zaświadczenie zawierające informacje o:
- okresie odbywania praktyki,
- wymiarze godzinowym pracy,
- stanowisku (wraz z jego opisem),
- zakresie obowiązków,
- projektach, w których student brał udział,
- indywidualnej opinii pracodawcy o studencie.

W trakcie praktyki student powinien nabyć kompetencje dotyczące pracy w środowisku międzynarodowym. Powinien mieć doświadczenie w pracy w zespołach projektowych, rozumienia ról w pracy zespołowej, definiowania i proponowania rozwiązań problemów organizacyjnych, w tym w zakresie biznesu międzynarodowego. Jednocześnie powinien posiąść podstawowe umiejętności w komunikacji międzykulturowej oraz implementacji posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów, umiejętności proponowania rozwiązań, rozumienia skutków ich wdrożenia oraz przekonywania do swoich propozycji. Preferowane są praktyki, w ramach których student otrzymuje duży zakres samodzielności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/