Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Iberystyka: portugalistyka > Iberystyka: porugalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Iberystyka: porugalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-IBERP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski, portugalski

Studia na kierunku Iberystyka: Portugalistyka oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku portugalskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Portugalii, Brazylii oraz innych krajów portugalskiego obszaru językowego poprzez studia nad ich literaturą, sztuką i historią. Studenci mają możliwość uczenia się języka portugalskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Od pierwszego roku studiów zajęcia językowe prowadzone są oddzielnie dla wariantu europejskiego i brazylijskiego języka portugalskiego. Wybór wariantu językowego odbywa się w momencie składania dokumentów przez zakwalifikowanych Kandydatów. O pierwszeństwie w wyborze wariantu decyduje wynik rekrutacyjny. Ostateczne zakwalifikowanie do grup językowych w poszczególnych wariantach ogłoszone zostanie po złożeniu dokumentów przez wszystkich Kandydatów.

Kadra naukowa i dydaktyczna Instytutu, skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów, oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania interesujących ich treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się – począwszy od drugiego roku studiów w języku portugalskim – z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, a także, co jest unikatową ofertą na polskich uczelniach wyższych, krajów PALOP (Kraje Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego) W ten sposób uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury.

Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Portugalistyki w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy, min. do Portugalii w ramach Programu Erasmus.

Dzięki nabytemu warsztatowi odczytywania tekstów kultury wykraczającemu poza ramy antropologii czy literaturoznawstwa, studenci stają się wykształconymi odbiorcami dzieł sztuki współczesnej. Mają również możliwość śledzenia historii literatury portugalskiej i brazylijskiej oraz afrykańskiej literatury pisanej w języku portugalskim.

Studenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka mają możliwość realizacji poza programem studiów fakultatywnego modułu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela języka portugalskiego. Program modułu obejmuje w sumie sześć semestrów, a jego realizację należy rozpocząć na studiach I stopnia, aby uzyskać uprawnienia do nauczania języka portugalskiego po ukończeniu studiów II stopnia.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z krajów portugalskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Portugalistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości kształcenia w naszym Instytucie.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku iberystyka: portugalistyka

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną P6S_WG
K_W02 podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania P6S_WG
K_W03 metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_WG
K_W04 miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi P6S_WG
K_W05 zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski) P6S_WG
K_W06 fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego P6S_WG
K_W07 podstawowe tendencje rozwoju myśli portugalskiej i brazylijskiej P6S_WG
K_W08 wyznaczniki niezbędne w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych, historycznych i językowych portugalskiego obszaru językowego P6S_WG
K_W09 współczesne życie kulturalne Portugalii, Brazylii, Afryki portugalskojęzycznej i Polski P6S_WG
K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje P6S_UW
K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW
K_U03 stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_UW
K_U04 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych P6S_UK
K_U05 rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym P6S_UW
K_U06 merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski P6S_UK
K_U07 porozumiewać się w języku polskim i portugalskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek P6S_UK
K_U08 posługiwać się językiem kierunkowym czynnie i biernie na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom C1), co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_UK
K_U09 posługiwać się językiem obcym (innym niż portugalski) na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych P6S_UK
K_U10 określić podstawowe funkcje językoznawcze w procesie tłumaczenia na /z język(a) portugalski(ego) P6S_UK
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 uczenia się przez całe życie P6S_UU
P6S_KK
K_K02 podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności P6S_KO
P6S_UU
P6S_UO
K_K03 komunikowania się i współdziałania w społecznościach językowych portugalskich P6S_KR
K_K04 określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania P6S_UO
P6S_KK
P6S_KO
K_K05 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu P6S_KR
K_K06 brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata P6S_KO
K_K07 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu (Portugalia/Brazylia/Afryka portugalskojęzyczna) przy wykorzystaniu różnych mediów i form P6S_KO
K_K08 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_KR

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/