Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Iberystyka: portugalistyka > Iberystyka: porugalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Iberystyka: porugalistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-IBERP)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski, portugalski

Studia na kierunku Iberystyka: Portugalistyka oferują szeroki zakres umiejętności i wiedzy związanych z porozumiewaniem się w języku portugalskim oraz umożliwiają dostęp do kultury Portugalii i Brazylii (literatura, sztuka, historia). Studenci mają możliwość uczenia się języka portugalskiego od podstaw (po trzech latach intensywnej nauki osiągają poziom C1), a także pogłębiania znajomości wybranego innego języka obcego. Kadra naukowa i dydaktyczna skupiająca najlepszych w kraju oraz uznanych za granicą specjalistów oferuje studentom kierunku zajęcia, na których zdobywają wiedzę zróżnicowaną i umiejętnie zsyntetyzowaną. Podczas zajęć studenci zachęcani są do samodzielnego poszukiwania ciekawych treści i rozwiązań.

Studenci zapoznają się – począwszy od drugiego roku studiów w języku portugalskim – z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Wielość zagadnień, ich wzajemne przeplatanie się i powiązania pomagają studentom Portugalistyki w wypracowaniu postawy otwartości oraz kształtują ich kreatywność i ciekawość świata, czemu sprzyjają wyjazdy, m.in. do Portugalii w ramach Programu Erasmus.

Od pierwszego roku studiów zajęcia językowe prowadzone są oddzielnie dla wariantu europejskiego i amerykańskiego języka portugalskiego (tzw. norma portugalska i brazylijska). Studenci zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi dziejów oraz dziedzictwa kulturowego Portugalii i Brazylii, a także, co jest unikatową ofertą na polskich uczelniach wyższych, krajów PALOP (Kraje Afrykańskie Urzędowego Języka Portugalskiego). Uczą się rozumienia podłoża zjawisk, które znajdują się w centrum zainteresowań współczesnych badaczy oraz twórców kultury. Dzięki nabytemu warsztatowi odczytywania tekstów kultury wykraczającemu poza ramy antropologii czy literaturoznawstwa, studenci stają się wykształconymi odbiorcami popularnych dzieł sztuki współczesnej. Mają również możliwość śledzenia historii literatury portugalskiej, brazylijskiej i afrykańskiej literatury pisanej w języku portugalskim.

Zajęcia oferowane przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich odbywają się w budynku przy ul. Oboźnej 8, wchodzącym w skład Kampusu Głównego UW oraz w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55, naprzeciwko nowego BUW-u. Godziny zajęć na studiach stacjonarnych uzależnione są od wyboru grup zajęciowych dokonywanego przez Studentów.

Absolwenci kierunku Iberystyka: Portugalistyka są przygotowani do wejścia na rynek pracy krajowy i zagraniczny dzięki znajomości języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym, są również przygotowani do odnalezienia się w realiach życia każdego z krajów portugalskojęzycznych. Wielowymiarowy charakter zajęć pozwala im na podejmowanie pracy związanej z tłumaczeniami, redakcją tekstów, podróżami, public relations, a także w wielu instytucjach kultury czy środkach masowego przekazu.

Portugalistyka jest też znakomitą podstawą do podjęcia studiów drugiego stopnia, oferowanych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na kierunku Filologia Iberyjska. Poziom merytoryczny a także inne atuty studiów I stopnia w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich sprawiły, iż zostały one w roku akademickim 2017/18 ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną na ocenę Wyróżniającą. Jest to wielki zaszczyt oraz docenienie jakości naszego kształcenia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku iberystyka: portugalistyka

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
K_W01 miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną P6S_WG
K_W02 podstawową terminologię nauk humanistycznych w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów, jej źródła, oraz zastosowania P6S_WG
K_W03 metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_WG
K_W04 miejsce studiów nad portugalskim obszarem językowym w systemie nauk humanistycznych oraz ich przedmiotowe i metodologiczne powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi P6S_WG
K_W05 zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski) P6S_WG
K_W06 fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury portugalskiego obszaru językowego P6S_WG
K_W07 podstawowe tendencje rozwoju myśli portugalskiej i brazylijskiej P6S_WG
K_W08 wyznaczniki niezbędne w profesjonalnej analizie procesów literackich, kulturowych, historycznych i językowych portugalskiego obszaru językowego P6S_WG
K_W09 współczesne życie kulturalne Portugalii, Brazylii, Afryki portugalskojęzycznej i Polski P6S_WG
K_W10 podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_WK
Umiejętności: absolwent potrafi
K_U01 z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje P6S_UW
K_U02 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego P6S_UW
K_U03 stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_UW
K_U04 posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych P6S_UK
K_U05 rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek, oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym P6S_UW
K_U06 merytorycznie argumentować z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski P6S_UK
K_U07 porozumiewać się w języku polskim i portugalskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek P6S_UK
K_U08 posługiwać się językiem kierunkowym czynnie i biernie na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom C1), co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_UK
K_U09 posługiwać się językiem obcym (innym niż portugalski) na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co umożliwia mu komunikację w podstawowych sytuacjach życiowych P6S_UK
K_U10 określić podstawowe funkcje językoznawcze w procesie tłumaczenia na /z język(a) portugalski(ego) P6S_UK
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01 uczenia się przez całe życie P6S_UU
P6S_KK
K_K02 podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności P6S_KO
P6S_UU
P6S_UO
K_K03 komunikowania się i współdziałania w społecznościach językowych portugalskich P6S_KR
K_K04 określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania P6S_UO
P6S_KK
P6S_KO
K_K05 identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu P6S_KR
K_K06 brania odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, świata P6S_KO
K_K07 aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu (Portugalia/Brazylia/Afryka portugalskojęzyczna) przy wykorzystaniu różnych mediów i form P6S_KO
K_K08 śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów P6S_KR

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/