Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Iberystyka > Iberystyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Iberystyka, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-IB)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: hiszpański, polski, portugalski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku iberystyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU:
- ma podstawową wiedzę zakresu języka, literatury, historii, kultury Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej,
- ma podstawową wiedzę z zakresu z gramatyki i stylistyki języka kierunkowego (język hiszpański/język portugalski),
- ma podstawową wiedzę o miejscu Iberystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
- posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka hiszpańskiego/portugalskiego na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom C1),
- posiada umiejętność przygotowywania prac ustnych i pisemnych w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii w języku polskim i hiszpańskim/portugalskim,
- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii i historii krajów obszaru hi spano/luzojęczycznego oraz przeprowadzać ich krytyczną analizą i interpretację z zastosowaniem typowych metod w celu określenia ich znaczeń oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kultorowym,
Posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych hiszpańskich/portugalskich, potrafi je wykorzystać indywidualnie, we współdziałaniu i pracy w grupie,
- potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Półwysep Iberyjski/Ameryka Łacińska),
- ma nawyk śledzenia współ czesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej.

2. WYMIAR STUDIÓW W PUNKTACH ECTS
Łączna liczba punktów ECTS to 180 (60 ECTS rocznie). Liczba semestrów: 6.
3. –
4. LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH: 125 ECTS
LICZBA PUNKTÓW ECTS PRZYPADAJĄCA NA ZAJĘCIA DO WYBORU: 55 ECTS

5. INFORMACJA O PRAKTYKACH: BRAK PRAKTYK

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/