Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Hungarystyka > Hungarystyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Hungarystyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-HUN)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: polski, węgierski

Hungarystyka należy do dziedziny nauk humanistycznych. Studia na tym kierunku są prowadzone w Katedrze Hungarystyki i obejmują dwie główne dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo, z których ta pierwsza jest dyscypliną wiodącą. Są to studia o profilu ogólnoakademickim.

Absolwent studiów drugiego stopnia reprezentuje wysoki poziom przygotowania ogólnohumanistycznego. W trakcie studiów trwających trzy semestry rozwija kompetencję językową w zakresie języka węgierskiego na poziomie bardzo zaawansowanym (poziom C2) – potrafi zrozumieć z łatwością wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, złożone strukturalnie i językowo. Uczestnicząc w rozmowie, potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Absolwent ma także szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego. Ma wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne gatunki i style funkcjonalne języka węgierskiego. Posiada znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej, potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych. Student na podstawie oryginalnych źródeł zapoznaje się ze współczesnymi zjawiskami w kulturze i społeczeństwie Węgier. W trakcie zajęć specjalizacyjnych językoznawczych albo literaturoznawczych zdobywa szczegółową wiedzę merytoryczną niezbędną do przygotowanie pracy magisterskiej i przydatną w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki rozbudowanym zajęciom z translatoryki poznaje warsztat tłumacza tekstów pisanych oraz mówionych (w tym język prawniczy, biznesu i administracji publicznej), w szczególności w zakresie tłumaczenia tekstów urzędowych, prawniczych i literackich. Poprzez realizowanie takich przedmiotów jak m. in.

  • Współczesne życie literackie,
  • Współczesne badania językoznawcze,
  • Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Węgier

absolwenci są zorientowani we współczesnej sytuacji kraju, którego język poznają. W trakcie studiów kładziony jest nacisk zarówno na pracę samodzielną (która ma na celu wypracowanie nawyku śledzenia wydarzeń kulturalnych, społecznych jak również obserwację tendencji zmian w zakresie języka kierunkowego), jak i na pracę zespołową, co jest szczególnie ważne w odnalezieniu się na rynku pracy.

Program studiów na kierunku hungarystyka zapewnia metodologiczne i merytoryczne przygotowanie studenta w zakresie wiedzy filologicznej (językoznawczej, literaturoznawczej). Uzupełnia ją wiedza z zakresu kulturoznawstwa i problematyki społecznej. Realizacja programu studiów drugiego stopnia, przygotowuje absolwenta do prowadzenia badań naukowych w zakresie hungarystyki, co może być realizowane w czasie studiów doktoranckich. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku hungarystyka, potrafią aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Węgier) korzystając z różnych mediów i form, aktywnie uczestniczyć w inicjatywach społecznych, działać w sposób przedsiębiorczy w kontekście wielokulturowym.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza, wydawcy, organizatora i propagatora kultury w regionie środkowoeuropejskim, a także do podjęcia pracy w międzynarodowych instytucjach gospodarczych i społeczno-politycznych. Jak wynika z ofert, jakie w ostatnich latach napływają do Katedry Hungarystyki absolwenci z bardzo dobrą znajomością języka węgierskiego są poszukiwani przez pracodawców, mogą znaleźć zatrudnienie w wielu firmach działających w obrębie Europy Środkowej.

Katedra Hungarystyki bierze udział w wielu międzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Studenci hungarystyki mają możliwość uczestnictwa w licznych wymianach międzynarodowych nie tylko w ramach programu ERASMUS, ale także na podstawie umów bilateralnych między Polską a Węgrami. Oferta stypendialna na studiach drugiego stopnia obejmuje głownie wyjazdy semestralne, oraz krótsze, studyjne w celu zbierania materiałów do pracy magisterskiej. Katedra Hungarystyki uczestniczy także w projektach obejmujących uczelnie Europy Środkowej np. od kilku lat współpracuje w ramach CENTRAL-Network (projekt pt. „Hungarian Studies”), w którym partnerami są: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet ELTE w Budapeszcie, Uniwersytet w Wiedniu, Uniwersytet im. Humboldta w Berlinie. Współpraca związana jest z organizacją konferencji, warsztatów, wymiany studentów, wykładowców.

Zajęcia objęte programem studiów (program i plan studiów są dostępne na stronie www.hungarystyka.uw.edu.pl) odbywają się w nowoczesnym budynku przy ul. Dobrej 55 naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. Sale dydaktyczne w większości wyposażone są w sprzęt audiowizualny co w dużej mierze podnosi efektywność prowadzonych tam zajęć.

Więcej informacji na stronie Katedry Hungarystyki

Plan studiów dostępny jest TUTAJ.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku hungarystyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent:
ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie języka, rozumie jej źródła oraz zastosowania (J)
zna na poziomie rozszerzonym terminologię używaną w opisie literatury, kultury, historii, rozumie jej źródła oraz zastosowania (L)
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach języka, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem (J)
ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach zachodzących w obszarach literatury i kultury, ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań literaturą i kulturą (L)
ma uporządkowaną wiedzę o kierunkach badań literaturoznawstwie (L)
ma uporządkowaną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i kierunkach badań w językoznawstwie (J)
ma szczegółową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego, społecznego i międzykulturowego,
ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu, metodyce, pragmatyce i prezentacji badań naukowych wystarczającą do przygotowania pracy magisterskiej
ma pogłębioną wiedzę o miejscu hungarystyki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
ma szczegółową wiedzę z zakresu gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego węgierskiego (J)
ma pogłębioną wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne genry i style funkcjonalne języka węgierskiego (L)
ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce translatologii umożliwiającą tłumaczenie tekstów urzędowych, prawniczych, biznesowych i literackich (J)
zna i rozumie współczesne zjawiska w literaturze węgierskiej (L)
ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń (J)
ma wiedzę o współczesnych procesach i zjawiskach w kulturze węgierskiej
Umiejętności: absolwent potrafi
potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy
posiada umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych
potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych (J)
potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych metod, uwzględniających nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym (L)

posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu hungarystyki w języku polskim i węgierskim oraz popularyzować wiedzę o wytworach kultury, literatury, zjawiskach historycznych
posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i węgierskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i węgierskim z zakresu problematyki hungarystycznej i problemów z nią związanych
posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C2. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo, posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Potrafi napisać tekst naukowy i publicystyczny, streszczenie i recenzję pracy specjalistycznej i literackiej. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej
ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego niekierunkowego, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
posiada pogłębione kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społecznościach językowych węgierskich potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie i przyjmować w niej różne role

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
rozumie potrzebę uczestniczenia w kulturze studiowanego regionu (Węgier), korzystając z różnych mediów i form, potrafi inspirować inne osoby i organizować odpowiednie przedsięwzięcia
ma nawyk systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku (J)
ma nawyk systematycznego śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w literaturze, kulturze i życiu społecznym Węgier, interesuje się nowatorskimi formami wyrazu artystycznego, nowymi zjawiskami w sztuce (L)

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/