Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia

Historia sztuki, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-HS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Studia II stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia ugruntowanie podstaw wykształcenia humanistycznego, zwłaszcza zaś opanowanie szerokiego spektrum metodologii historii sztuki oraz zarówno przekrojowej, jak i szczegółowej wiedzy z zakresu tej dyscypliny, zgodnie z zainteresowaniami studentów. Studia II stopnia z historii sztuki doskonalą umiejętności badawcze poprzez określone zadania dydaktyczne (takie jak warsztaty metodologiczne, kwerendy, krytyczna analiza źródeł, prace inwentaryzacyjne). Wyróżniającym elementem programu studiów jest pogłębiona refleksja nad własną dziedziną (dzieje historii sztuki) oraz udoskonalenie warsztatu metodologicznego (współczesne metody historii sztuki), niezbędnego w samodzielnej pracy naukowej i przydatnego we wszelkiego rodzaju zawodach związanych z kulturą. Studenci mogą uczestniczyć w projektach badawczych pracowników IHS oraz w inicjatywach studenckiego koła naukowego o profilu badawczym i z zakresu animacji kultury.

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów II stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Dla studentów zainteresowanych pracą naukową naturalną kontynuacją studiów II stopnia są studia doktoranckie. Kadra naukowo-dydaktyczna Instytutu zapewnia fachową opiekę nad uczestnikami studiów III stopnia, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki. Absolwenci podejmują pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN, w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, a często także w muzeach oraz galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym i pracujących w mediach – od dziennikarzy telewizji i prasy po pracowników agencji reklamowych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim, w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106) oraz w nowym budynku Wydziału Historycznego (sala 108). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów).

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii sztuki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

WIEDZA
Student
1. ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej historii sztuki, którą może rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej
2. zna terminologię historii sztuki na poziomie rozszerzonym
3. ma uporządkowaną pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu historii sztuki
4. ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z
zakresu historii sztuki
UMIEJĘTNOŚCI
1. posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentacje wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie historii sztuki
2. umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własna kariera zawodową
3. potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów obiektów sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
2. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych
3. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/