Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia sztuki > Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Historia sztuki, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-HS)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Studia I stopnia mają charakter teoretyczno-historyczny, dotyczą sztuk plastycznych, architektury i urbanistyki, rzemiosła artystycznego, nowoczesnych mediów plastycznych, fotografii, w mniejszym stopniu – teatru i filmu oraz kultury wizualnej. Przyporządkowane są do dziedziny nauk humanistycznych w dyscyplinie: Nauki o sztuce. Program zapewnia uzyskanie podstaw wykształcenia humanistycznego i solidnej, przekrojowej wiedzy z zakresu historii sztuki, jej terminologii oraz dawnych i współczesnych metod tej dyscypliny.

Specyfiką studiów jest duża uwaga przykładana do zajęć o charakterze teoretyczno-metodologicznym, a także wprowadzenie do programu zajęć wstępnych dotyczących rzemiosła artystycznego i designu oraz współczesnych technik artystycznych i mediów. Program studiów licencjackich przewiduje obowiązkową praktykę terenową (pięciodniowy wyjazd w semestrze letnim II roku studiów).

Studia dają podstawę dla podejmowania przez absolwentów różnych form aktywności zawodowej. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie studiów I stopnia przydatne są w wykonywaniu zawodów związanych z muzealnictwem, różnego rodzaju działalnością w sferze kultury, a także nauki. Naturalną kontynuacją studiów I stopnia jest II stopień studiów w Instytucie.

Nasi absolwenci podejmują pracę m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Zamku Królewskim w Warszawie, Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki, Muzeum Sztuki Nowoczesnej czy Centrum Sztuki Współczesnej, jak również w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Badań Literackich PAN a także w innych instytucjach muzealnych i kulturalnych w Polsce, często także w muzeach oraz w galeriach zagranicznych. Studia ukończyło również liczne grono osób aktywnych na rynku antykwarycznym i pracujących w mediach. Kadra naukowo-dydaktyczna zapewnia też fachową opiekę nad uczestnikami studiów doktoranckich, którzy prowadzą własną pracę badawczą z zakresu historii sztuki.

Zjazdy studentów niestacjonarnych trwają trzy dni (w piątek zajęcia rozpoczynają się późnym popołudniem, zwykle o godzinie 17.00, w sobotę o 8.30, w niedzielę między 8.30 a 10.00). Jeden zjazd obejmuje minimum 18 godzin zajęć. W jednym semestrze odbywa się 7 zjazdów. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym UW przy Krakowskim Przedmieściu, w siedzibie Instytutu Historii Sztuki na ul. Prostej 69, w Gmachu Porektorskim i w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej (sale 105 i 106). Instytut dysponuje własną biblioteką z obfitym księgozbiorem (niemal 40 tys. woluminów). W zależności od potrzeb i rozwoju sytuacji epidemiologicznej zajęcia mogą być z powodzeniem również prowadzone w trybie zdalnym.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z historii sztuki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

WIEDZA
Student
1 .ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu historii sztuki w systemie nauk oraz o jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
2 . zna podstawową terminologię historii sztuki
3.ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą dzieje, teorię, terminologię i metodologię historii sztuki
4. ma wiedzę o danych i współczesnych instytucjach kultury i orientację w życiu kulturalnym
UMIEJĘTNOŚCI
1.potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami historii sztuki w typowych sytuacjach profesjonalnych
2.potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym
3.posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów różnych badaczy historii sztuki i historii kultury oraz umiejętność wyciągania wniosków
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
2. potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
3. potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, określonych przez siebie i innych
4. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/