Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > Historia, stacjonarne, drugiego stopnia

Historia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-HI)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek objęty wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, realizowanym w ramach PO WER, ścieżka 3.5, którego beneficjentami będą studenci przyjęci na studia w roku akademickim 2019/2020.

W kształceniu na studiach II stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego wyposaża studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz kształtuje wśród przyszłych historyków postawę otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych.

Proces kształcenia przebiega przez wprowadzenie indywidualnego planu studiów ustalanego przez studenta w ciągu pierwszego semestru pierwszego roku studiów, realizowanego pod nadzorem wybranego opiekuna naukowego. Oferta programowa zawiera grupy zajęć służące rozwojowi wysokospecjalistycznych umiejętności warsztatowych i z zakresu komunikacji naukowej. Szczególny nacisk kładziony jest na zajęcia seminaryjne w grupach o charakterze zbliżonym strukturą do zespołów badawczych i wdrażanie studenta do pełnienia różnych ról w takich zespołach. Studenci przygotowywani są do pracy w warunkach zmiany technologicznej poprzez wprowadzenie przedmiotów kształtujących umiejętności opracowywania nowych typów źródeł historycznych (źródła cyfrowe, źródła masowe, cyfrowe źródła wizualne) przy zastosowaniu metod z pogranicza nauk humanistycznych i ścisłych oraz upowszechniania wyników badań historycznych z wykorzystaniem różnych mediów (historia cyfrowa). Oferta programowa zawiera zajęcia rozwijające przedsiębiorczość studenta i absolwenta oraz umiejętności miękkie (zwłaszcza komunikacyjne oraz z zakresu projektowania i organizowania pracy własnej i innych, także w zespole).

Potencjał naukowy Instytutu Historycznego tworzy możliwości kształtowania indywidualnej ścieżki badawczej studenta oraz rozwijania przez studentów indywidualnych zainteresowań w ramach oferowanego przez Instytut Historyczny indywidualnego toku studiów. Dzięki szerokiej ofercie seminariów dyplomowych (około pięćdziesięciu) studenci otrzymują możliwość podejmowania zróżnicowanych i wysokospecjalistycznych tematów prac magisterskich. Na zajęciach w Instytucie Historycznym studenci mają możliwość wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Podczas zajęć seminaryjnych dużo uwagi poświęca się kształceniu umiejętności pisania obszernych tekstów naukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do studiów III stopnia, prowadzenia badań naukowych oraz do pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

  • umiejętność samodzielnego formułowania problemów badawczych oraz wyboru i zastosowania metod ich rozwiązywania,
  • umiejętność przygotowania obszernej wypowiedzi pisemnej na wybrany temat,
  • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
  • umiejętność prezentacji wyników swojej pracy badawczej;
  • umiejętność samodzielnej pracy.

Trzy fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do nauczania w szkołach ponadpodstawowych; archiwistyczna – gwarantująca nabycie uprawnień do pracy we wszystkich rodzajach archiwów oraz popularyzatorska – przybliżająca zasady upowszechniania wiedzy historycznej - oferują studentom nabycie dodatkowych kompetencji zawodowych, cenionych na współczesnym rynku pracy.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://www.ihuw.pl/dla-studentow/magisterskie-dzienne-i-wieczorowe/program-studiow.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z historii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Efekty kształcenia

1. Historia, studia II stopnia - student:
- Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranej epoki historycznej i obszaru badań z wybranego bloku tematycznego,
- Ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł wykorzystywanych w badaniach nad wybraną epoką oraz obszarem objętym tematyką bloku,
- Ma pogłębioną wiedzę o metodach wnioskowania historycznego, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego historyka,
- Przeprowadza pogłębioną krytykę źródeł do wybranego zagadnienia,
Student:
- Posiada rozwinięte umiejętności redakcyjne i pisarskie pozwalające na przedstawienie wyników samodzielnych badań w formie rozprawy naukowej,
- Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości,
- Ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia umiejętności związanych z pracą badawczą,
- Dostrzega wpływ nauki historycznej na kształtowanie tożsamości wspólnot lokalnych, regionalnych i narodowych,
- Ma świadomość konieczności doskonalenia swojego warsztatu naukowego oraz kompetencji społecznych.

2. Historia, studia II stopnia, 4 semestry, 120 ECTS.

3. nauki podstawowe: 90 ECTS, zajęcia praktyczne 78 ECTS, przedmioty do wyboru: 86 ECTS

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/