Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Humanitarian Action > Humanitarian Action, stacjonarne, II stopnia

Humanitarian Action, stacjonarne, II stopnia (S2-HA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Rekrutacja na studia jest otwarta na stronie internetowej NOHA: https://apply.nohanet.org/.
Kierunek prowadzony wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w ramach konsorcjum europejskich uczelni Network on Humanitarian Action (NOHA).

Studia oferują studentom szeroki zakres wiedzy i umiejętności w zakresie międzynarodowej pomocy humanitarnej, w ramach których szczególny nacisk położono na krytyczne myślenie oraz umiejętności badawcze. W ramach programu studiów studenci realizować będą dwa semestry mobilności (druga mobilność dostępna od roku akademickiego 2019/2020), z których drugi stanowi wstęp do prowadzenia własnych badań naukowych w wybranym regionie świata (Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska, Azja Południowo-Wschodnia, Afryka Południowa, Ameryka Północna), kontynuowanych w trakcie przygotowania pracy magisterskiej. Celem studiów jest zatem interdyscyplinarne wykształcenie zaangażowanego pracownika, który z pełną świadomością uwarunkowań społecznych, politycznych, prawnych, kulturowych i bezpieczeństwa oraz z pełnym profesjonalizmem będzie w stanie nieść pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych czy klęsk żywiołowych. Studia mają zatem zarówno wymiar specjalistyczny, jak i interdyscyplinarny, oferując kształcenie w zakresie przedmiotów z nauk politycznych i nauk prawnych, ale też zarządzania, antropologii czy pogranicza nauk społecznych i medycznych. Ponadto kierunek studiów oferuje szereg elementów praktycznych (np. symulacje, obowiązkowe praktyki), które mają na celu właściwe przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Kierunek Pomoc humanitarna jest prowadzony wspólnie przez Wydziały Prawa i Administracji oraz Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Instytut Stosunków Międzynarodowych), we współpracy z uczelniami partnerskimi NOHA (Network on Humanitarian Action).

Więcej informacji: http://www.noha.uw.edu.pl/

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pomoc humanitarna

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Humanitarian Action absolwent:
WIEDZA:
• Ma rozszerzoną wiedzę o metodach badawczych oraz zasadach przygotowania projektów badawczych właściwych dla dziedziny humanitarnej, a także dla oryginalnych badań z zakresu studiów humanitarnych.
• Zna i rozumie zasady i standardy humanitarnych oraz problematyczną naturę związanych z nimi dylematów.
• Ma rozszerzoną wiedzę o teoriach i koncepcjach humanitarnych. Ma interdyscyplinarną wiedzę o konkretnym bieżącym temacie z zakresu pomocy humanitarnej, analizując go w aspektach politycznym, prawnym, antropologicznym, zdrowia publicznego i zarządzania.
• Ma pogłębioną wiedzę o osobistych zagrożeniach bezpieczeństwa w pracy humanitarnej w terenie oraz o możliwych technikach i strategiach łagodzących wpływ zewnętrznych czynników stresogennych.
• Rozumie zagrożenia i możliwości związane z obecnymi trendami rozwojowymi w sektorze humanitarnym.
• Ma rozszerzoną wiedzę o różnorodności aktorów i interesariuszy, ich interakcji i współzawodnictwie oraz rozumie znaczenie koordynacji między różnymi poziomami w systemie humanitarnym.
• Ma rozszerzoną wiedzę o wpływie różnorodnych interwencji pomocy humanitarnej na potrzeby i prawa ludności dotkniętej kryzysem oraz ich interakcjach z interesami istotnych podmiotów w określonym kontekście regionalnym.
• Ma pogłębioną wiedzę o kluczowych zagadnieniach pomocy humanitarnej w określonym regionie oraz rozumie w jaki sposób decyzje polityczne przekładają się na programowanie i działania w regionalnym kontekście politycznym, prawnym, bezpieczeństwa i zarządzania.
• Ma pogłębioną wiedzę o procesach operacyjnych, zmianach w politycznych, wojskowych, gospodarczych i społecznych strukturach oraz instytucjach w wymiarze międzynarodowym. Ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i praktyki podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych w tych podmiotach, na poziomie państw narodowych oraz w skali międzynarodowej.
• Posiada rozszerzoną wiedzę o środowisku społecznym, prawnym i bezpieczeństwa w sytuacjach konfliktowych oraz o mechanizmach ochrony ludności cywilnej i zapobiegania łamaniu praw człowieka.
• Ma rozszerzoną wiedzę o strukturze dawców, mechanizmach finansowania w sektorze humanitarnym oraz prawnych i administracyjnych regulacji obowiązujących w sektorze.
UMIEJĘTNOŚCI:
• Stosuje metodologię oraz metody naukowe i potrafi uzasadnić ich użycie w oryginalnym projekcie badawczym z zakresu studiów humanitarnych.
• Formułuje odpowiednie i etycznie stosowne rekomendacje dla pomocy humanitarnej, oparte o zasady i wartości humanitarne, oraz sposoby ich wdrożenia: decyzje polityczne, strategie, zarządzanie projektami.
• Potrafi konceptualizować, interpretować oraz krytycznie analizować złożone kryzysy i interwencje humanitarne w oparciu o różnorodność źródeł oraz tworzyć nową wiedzę w celu rozwiązania złożonych problemów humanitarnych.
• Potrafi wskazać najlepsze i najbezpieczniejsze sposoby reagowania w kryzysowych sytuacjach humanitarnych, w tym przy uwzględnieniu konsekwencji społecznych i osobistych oraz przewidywanych szkód wywołanych przez interwencję humanitarną.
• Wykazuje szereg umiejętności trenerskich oraz z zakresu zarządzania, aby dokładnie ocenić czynniki istotne do podejmowania decyzji w kontekście operacji humanitarnej, możliwe konsekwencje i zagrożenia oraz najlepsze sposoby pomyślnej implementacji strategicznych decyzji.
• Umiejętnie słucha beneficjentów i interesariuszy oraz bierze pod uwagę ich stanowiska, a także komunikuje humanitarną wiedzę i wyniki badań w sposób uporządkowany i przystępny dla specjalistów oraz osób niebędących specjalistami w wielokulturowym otoczeniu humanitarnym. Posiada umiejętność podtrzymywania kontaktów z poszanowaniem różnorodności kulturowej i płciowej oraz współpracy w dążeniu do wspólnego dobra i kompromisu.
• Posiada pogłębioną umiejętność rozwiązywania problemów, łącząc interdyscyplinarną wiedzę i zrozumienie w zakresie potrzeb i możliwości ludności dotkniętej kryzysem w określonym kontekście regionalnym, w celu wypracowania właściwych rozwiązań dla skutecznego reagowania kryzysowego.
• Potrafi interpretować i krytycznie analizować dane, informacje i doświadczenia w zakresie określonego regionalnego kryzysu humanitarnego i interwencji w celu wypracowania zrozumienia kontekstu geograficznego, lokalnej społeczności, perspektyw, problemów i możliwych rozwiązań.
• Posiada umiejętność formułowania niezależnych poglądów, popartych wyszukanymi argumentami, przy zastosowaniu różnorodnych podejść i perspektyw teoretycznych, a także formułowania spójnych wniosków oraz syntetycznego ich podsumowania, przy użyciu specjalistycznego dla studiów humanitarnych oraz dziedzin pokrewnych języka, w celu komunikacji ze specjalistami z tej dziedziny oraz szerszą publiką.
• Potrafi w sposób precyzyjny, klarowny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie; przygotowuje rozbudowane prace pisemne spełniające podstawowe kryteria opracowania o charakterze naukowym w zakresie szczegółowych zagadnień z zakresu studiów humanitarnych i dziedzin pokrewnych; potrafi w kompleksowy sposób uzasadnić ustnie swoje poglądy; posiada umiejętności językowe w zakresie swojej dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
KOMPETENCJE:
• Potrafi dogłębnie przeanalizować problem badawczy oraz samodzielnie zaplanować, przeprowadzić i ukończyć projekt badawczy średniej długości.
• Potrafi wziąć odpowiedzialność za określenie jasnych standardów etycznych, opartych na zasadach i wartościach humanitarnych oraz kodeksie etyki zawodowej. Stosuje innowacyjne i strategicznie poprawne zasady i standardy humanitarne do dylematów w złożonych i niebezpiecznych sytuacjach.
• Umiejscawia własne wyniki badań w szerszym kontekście pomocy humanitarnej. Wyraża otwarte nastawienie do zdobywania nowej wiedzy i zrozumienia w zakresie profesjonalnych i akademickich zmian w sektorze humanitarnym.
• Reaguje zdecydowanie i odpowiednio w niebezpiecznych sytuacjach, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz przy uwzględnieniu porad otrzymywanych ze źródeł bezpieczeństwa oraz od innych interesariuszy.
• Potrafi wdrażać podjęte decyzje. Podejmuje się analizy osobistych celów kształcenia oraz sposobów ich osiągnięcia. Pobudza zaangażowanie oraz rozwój partnerów i członków zespołu, aby osiągnąć sukces w projekcie humanitarnym.
• Angażuje partnerów i członków zespołu na różnych poziomach procesu podejmowania decyzji, działa odpowiedzialnie w odniesieniu do własnych decyzji. Aktywnie przyczynia się do budowania zespołu, zrównoważonego podziału pracy, tworzenia dobrej atmosfery i spójności w projektach grupowych w celu osiągnięcia wspólnego celu.
• Uczy się w oparciu o przeszłe doświadczenia, identyfikuje możliwości przezwyciężenia dylematów humanitarnych oraz proponuje nowe metody pracy na rzecz zwiększenia wydajności, efektywności i odpowiedzialności interesariuszy w złożonych i nieprzewidywalnych warunkach humanitarnych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/