Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners > Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, II stopnia

Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, stacjonarne, II stopnia (S2-GPTE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności studiów stacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 dla każdej grupy

Specjalności:

 • English for Young Learners and CLIL;
 • English for Young Learners, CLIL and Early Education*.

*specjalność przeznaczona dla kandydatów posiadających uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III

Głównym celem kształcenia na kierunku GRADUATE PROGRAMME IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS jest zapewnienie studentom uniwersyteckiego wykształcenia w zakresie nauk pedagogicznych, gwarantującego najwyższą jakość przygotowania do kształcenia w języku angielskim, a także do prowadzenia badań w obszarze edukacji z uwzględnieniem swoistości kultury anglosaskiej. W ujęciu bardziej szczegółowym oznacza to dążenie do  przygotowania studentów do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w różnych kontekstach dwujęzycznych, z naciskiem na integrację przedmiotowo-językową (CLIL).

Obok zapewnienia studentom kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym istotnym celem jest także ich rozszerzenie o przygotowanie do pracy na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej tych studentów, którzy na wcześniejszych etapach edukacyjnych nie zdobyli uprawnień do pracy w przedszkolu i w szkole  w klasach 1-3 (w ramach specjalności English for Young Learners, CLIL and Early Education).

Wiecej informacji…

WYBRANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners:

Wiedza

 • posiada pogłębioną wiedzę na temat koncepcji socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych dotyczących rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich instytucjonalnych implikacji i kulturowych uwarunkowań;
 • zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
 • posiada bogaty zasób środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym;

Umiejętności

 • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego;
 • potrafi ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod edukacyjnych w pracy z dziećmi na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny raport ewaluacyjny w języku angielskim oraz przygotować ustną prezentację wyników;
 • potrafi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji;
 • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku angielskim na poziomie C1;
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku angielskim na poziomie C1;

Kompetencje społeczne

 • rozumie znaczenie konieczności podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze interdyscyplinarnym;
 • podejmuje działania pedagogiczne będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami;
 • potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji;
 • jest kreatywny, otwarty na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne służące rozwojowi uczniów i integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego.

  Koordynatorzy ECTS:

  Przyznawane kwalifikacje:

  Magisterium na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners
  Magisterium na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners w zakresie English for Young Learners and CLIL
  Magisterium na kierunku Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, w zakresie English for Young Learners, CLIL and Early Education

  Dalsze studia:

  studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

  Warunki przyjęcia

  konkurs dyplomów licencjackich

  Efekty kształcenia

  Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

  1. Efekty kształcenia dla programu:
  Absolwent:
  • ma pogłębioną wiedzę na temat koncepcji socjologicznych, psychologicznych, pedagogicznych dotyczących rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży oraz ich instytucjonalnych implikacji i kulturowych uwarunkowań;
  • zna metody edukacyjne odpowiednie dla kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
  • ma bogaty zasób środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w stopniu zaawansowanym;
  • potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do projektowania sytuacji edukacyjnych na różnych etapach kształcenia z uwzględnieniem praktycznych skutków obejmujących zjawiska z różnych obszarów życia społecznego;
  • potrafi ocenić i uargumentować efektywność zastosowanych metod edukacyjnych w pracy z dziećmi na różnych etapach kształcenia i sporządzić pisemny raport ewaluacyjny w języku angielskim oraz przygotować ustną prezentację wyników;
  • potrafi dostosować działania pedagogiczne do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji;
  • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku angielskim na poziomie C1;
  • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku angielskim na poziomie C1;
  • rozumie znaczenie konieczności podnoszenia własnych kompetencji zawodowych w wymiarze interdyscyplinarnym;
  • podejmuje działania pedagogiczne będące efektem refleksji i pogłębionej analizy własnych doświadczeń praktycznych w pracy z uczniami;
  • potrafi współpracować w zespole nauczycieli podczas rozwiązywania ważnych problemów dla edukacji w danej placówce, wspierać innych i korzystać ze wsparcia, tworzyć demokratyczną kulturę funkcjonowania instytucji;
  • jest kreatywny, otwarty na nowe inicjatywy i innowacje pedagogiczne służące rozwojowi uczniów i integracji rodziców i środowiska lokalnego z instytucją edukacyjną, dba o zachowanie dziedzictwa kulturowego.
  2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 punktów, 4 semestry
  3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
  - nauk podstawowych: 24 ECTS;
  - zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: max. 10 ECTS
  - zajęcia do wyboru - 50 punktów ECTS
  4. praktyki pedagogiczne: max. 150 godzin, max. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
  Kompetencje:
  W trakcie praktyk absolwent uzyskał kompetencje dydaktyczne przez:
  1) zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, w której praktyka była odbywana, w
  szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu
  funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych
  oraz prowadzonej dokumentacji;
  2) hospitowanie zajęć w placówkach oświatowych,
  3) współdziałanie z opiekunem praktyk,
  4) prowadzenie zajęć (pełnienie roli nauczyciela),
  5) analizę doświadczeń (analizę i interpretację zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych).

  Plan studiów:

  Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
  wyk - Wykład
  wyk_kon - Wykład konwersatoryjny
  ćw - Ćwiczenia
  egz - Egzamin
  kon - Konwersatorium
  lab - Laboratorium
  pr_ped - Praktyki pedagogiczne
  sem - Seminarium
  sem_mgr - Seminarium magisterskie
  war - Warsztaty
  e - Egzamin
  z - Zaliczenie
  zo - Zaliczenie na ocenę
  pierwszy rok Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners, CLIL and Early EducationECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  GPTE-Teaching practice 190z
  GPTE Teaching practice clinic 130z
  TP- Core Module 5a-Teaching Practice6*e
  CM1 - CORE MODULE 1: ENGLISH LANGUAGE TEACHING21 lub 16*e
  CM1 - Introduction to CLIL030z
  CM1 - Literature and Drama in ELT30z
  CM1 - Overview of English teaching approaches and methods0z
  CM1 - Teaching English to young learners30z
  CM1 - Teaching English to young learners030z
  CM1 -Teaching Literacy in bilingual settings30z
  CM1 - Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30z
  CM2 - CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 lub 6*e
  CM2 - English phonetics30z
  CM2 - Pedagogical grammar30z
  CM2 - Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60z
  CM3 - CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 lub 8*e
  CM3 - Professional and academic discourse30z
  CM3 - Practicum and clinicz
  CM3 - Research methods in education30z
  CM3 - Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30z
  CM3 - Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30z
  SM-Specialisation module EE-part A6*e
  SM-Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania15z
  SM-Język polski dla nauczycieli30z
  SM-Literatura dla dzieci30z
  SM-Matematyka dla nauczycieli30z
  Razem:121051209060270
  drugi rok Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners, CLIL and Early EducationECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  GPTE-Teaching practice 260z
  GPTE-Teaching practice clinic 230z
  GPTE- Core Module 5b-Teaching Practice6*zo
  SM-Specialisation module EE-part B10*e
  Razem:166030
  Pierwszy rok, Graduate Programme in Teaching English to Young LearnersECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  CM1 - CORE MODULE 1: ENGLISH LANGUAGE TEACHING21 lub 16*e
  CM1 - Introduction to CLIL030z
  CM1 - Literature and Drama in ELT30z
  CM1 - Overview of English teaching approaches and methods0z
  CM1 - Teaching English to young learners30z
  CM1 -Teaching Literacy in bilingual settings30z
  CM1 - Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30z
  CM2 - CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 lub 6*e
  CM2 - English phonetics30z
  CM2 - Pedagogical grammar30z
  CM2 - Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60z
  CM3 - CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 lub 8*e
  CM3 - Professional and academic discourse30z
  CM3 - Practicum and clinicz
  CM3 - Research methods in education30z
  CM3 - Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30z
  CM3 - Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30z
  Master's seminar I1260z
  Razem:1260606060210
  Drugi rok, Graduate Programme in Teaching English to Young LearnersECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  CM4 - CORE MODULE 4: GENERAL EDUCATION AND PEDAGOGY24 lub 18*e
  CM4 - Bilingualism/Multiculturalism: Critical Issues and practices30z
  CM4 - CLIL in different contexts30z
  CM4 - Curriculum studies030z
  CM4 - Early Childhood Education60z
  CM4 - Educational psychology30z
  CM4 - Philosophy of education30z
  CM4 - Special education30z
  CTM1 - COMPLEMENTARY MODULE 1: ENGLISH at C110e
  CTM1 - English integrated skills 1z
  CTM1 - English integrated skills 2z
  CTM1 - Listening and speakingz
  CTM1 - Reading and writingz
  CTM2 - Art education30z
  CTM2 - Cooperation with parents at school0z
  CTM2 - COMPLEMENTARY MODULE 2: EARLY CHILDHOOD EDUCATION22 lub 13*e
  CTM2 - Education Problems Laboratoryz
  CTM2 - Language education30z
  CTM2 - Mathematics education30z
  CTM2 - Music education30z
  CTM2 - Science education30z
  CTM2 -Teaching Methods Laboratory15z
  CTM2 -Teaching Practice in a Kindergarten/Schoolz
  Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
  Razem:1630601521090
  pierwszy rok Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners and CLILECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  GPTE-Teaching practice 190z
  GPTE Teaching practice clinic 130z
  TP- Core Module 5a-Teaching Practice6*e
  CM1 - CORE MODULE 1: ENGLISH LANGUAGE TEACHING21 lub 16*e
  CM1 - Introduction to CLIL030z
  CM1 - Literature and Drama in ELT30z
  CM1 - Overview of English teaching approaches and methods0z
  CM1 - Teaching English to young learners30z
  CM1 - Teaching English to young learners030z
  CM1 -Teaching Literacy in bilingual settings30z
  CM1 - Assessing and Evaluating YL Language Teaching and Learning30z
  CM2 - CORE MODULE 2: LANGUAGE and LINGUISTICS12 lub 6*e
  CM2 - English phonetics30z
  CM2 - Pedagogical grammar30z
  CM2 - Second Language Acquisition and Classroom Language Learning60z
  CM3 - CORE MODULE 3: TOOLS FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT20 lub 8*e
  CM3 - Professional and academic discourse30z
  CM3 - Research methods in education30z
  CM3 - Action research: The design and carrying out a small-scale teacher research study30z
  CM3 - Tools of reflective teaching: (Introduction to Teaching Portfolio)30z
  Razem:690609060240
  drugi rok Graduate Programme in Teaching English to Young Learners, English for Young Learners and CLILECTSwykwyk_konćwegzkonlabpr_pedsemsem_mgrwarzal
  GPTE-Teaching practice 260z
  GPTE-Teaching practice clinic 230z
  GPTE- Core Module 5b-Teaching Practice6*zo
  Razem:66030

  Kwalifikacja:

  Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/