Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Graduate Programme in Political Science > Graduate Programme in Political Science

Graduate Programme in Political Science (S2-PRK-GPPS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Program Graduate Programme in Political Science skierowany jest do kandydatów posiadających tytuł licencjata, magistra lub równoważny z Polski lub zagranicy. Językiem wykładowym jest angielski.

Kursy w ramach programu mają charakter zarówno teoretyczny jaki i praktyczny.

Studenci rekrutowani są z różnych państw świata, co pozwala na istotne wzbogacenie treści programowych.

Oprócz realizacji wyżej wskazanego programu, studenci uczestniczą w różnych formach życia akademickiego: przynależą do studenckich kół naukowych, biorą udział w konferencjach, debatach i wykładach zaproszonych gości z ośrodków uniwersyteckich z całego świata. Dzięki temu uzyskują szereg niezbędnych dla politologa kompetencji teoretycznych i praktycznych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 800 -2000, głównie na terenie Kampusu Centralnego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą kwalifikacje intelektualne niezbędne do analizy problemów politycznych. Absolwenci posiadać będą umiejętności z zakresu komunikacji, negocjacji i perswazji. Szczególny nacisk w programie studiów kładzie się na kwestie dotyczące integracji europejskiej, a także Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczegóły na stronie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Graduate Programme in Political Science

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Wiedza: absolwent zna i rozumie
-przedmiotowy i metodologiczny charakter i uwarunkowania (socjologiczno-psychologiczne,
społeczne, kulturowe, ekonomiczne) aktywności politycznej człowieka z teoretycznego i praktycznego
punktu widzenia;
-wybory polityczne jednostek, w tym także w odniesieniu do administracji publicznej, oraz ich
interakcje z otoczeniem politycznym, społecznym i ekonomicznym, a także rolę i znaczenie różnych
modeli komunikacji w życiu politycznym;
-uwarunkowania i formy zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych form partycypacji
politycznej na różnych poziomach, w tym także w zakresie indywidualnej przedsiębiorczości;
-historyczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania reżimów
politycznych (demokratycznych i niedemokratycznych) oraz systemów politycznych, a także
uwarunkowania aktywności różnych aktorów na scenie politycznej;
-w stopniu pogłębionym struktury polityczne, ekonomiczne i kulturowe oraz mechanizmy ich zmian;
-zasady funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu porównawczym, organizacji i instytucji
politycznych oraz mechanizmów społeczno-politycznych;
-nurty badań politologicznych oraz główne prądy myśli politycznej;
-różne koncepcje i teorie polityki w ujęciu porównawczym;
-mechanizmy działania politycznego, komunikowania politycznego, rządzenia i podejmowania decyzji
politycznych oraz ich konsekwencje w zróżnicowanej perspektywie czasowej;
-zasady ochrony własności intelektualnej w działalności naukowej i praktycznej w obszarze nauk o
polityce.

Umiejętności: absolwent potrafi
-krytycznie interpretować mechanizmy polityczne i administracyjne na różnych szczeblach życia
politycznego oraz krytycznie i samodzielnie oceniać zjawisko dystrybucji władzy;
-rozpoznawać przyczyny i uwarunkowania procesów decyzyjnych na różnych szczeblach, w tym także
w kontekście funkcjonowania mediów masowych i społecznościowych, jak również złożoność
funkcjonowania instytucji władzy na różnych poziomach życia politycznego;
-dostrzegać intelektualne, praktyczne i historyczne podłoże różnych koncepcji państwa,
społeczeństwa, władzy, rządzenia i administracji oraz ocenić ich zastosowanie w praktycznej
działalności politycznej;
-posługiwać się systemami reguł i norm oraz potrafi wskazać ich przydatność w typowych i
nietypowych sytuacjach profesjonalnych; dostrzega i analizuje dylematy etyczne w obszarze sfery
publicznej;

-samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, innowacyjnie
wykonywać zadania, w zróżnicowanych warunkach, korzystając z różnych źródeł wiedzy i
nowoczesnych technologii, jak również inspirować i motywować otoczenie do podnoszenia
kwalifikacji;
-prezentować własne koncepcje, uzasadniać je oraz konfrontować z poglądami innych studentów,
różnych autorów z uwzględnieniem różnorodnych nurtów teoretycznych politologii;
-gromadzić, hierarchizować, przetwarzać i analizować dane oraz tworzyć prace pisemne i wystąpienia
ustne (wraz z prowadzeniem debat) w języku obcym zgodnie z wymaganiami określonymi dla
poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, dotyczących zagadnień
szczegółowych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych oraz różnych źródeł i
specjalistycznej terminologii.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
-samodzielnego, krytycznego uzupełniania i weryfikowania oraz praktycznego wykorzystywania do
celów zawodowych wiedzy (w tym o charakterze interdyscyplinarnym), jak też źródeł informacji
naukowej i publicystycznej;
-wyznaczania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego
się do celów edukacyjnych i zawodowych;
-reprezentowania w różnoraki sposób (w tym zinstytucjonalizowany) zróżnicowanych interesów grup
społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw;
-prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów (w tym etycznych) związanych z
wykonywaniem zawodu i wykazywania zaangażowania w sferze publicznej;
-myślenia i działania zgodnie z duchem przedsiębiorczości i rzetelności.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/