Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Gospodarka przestrzenna > Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia

Gospodarka przestrzenna, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GP)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek Gospodarka przestrzenna przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne

Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu funkcjonowania różnych rodzajów struktur przestrzennych; procesów konstytuujących różne rodzaje obszarów funkcjonalnych (miejskich, wiejskich, turystycznych, przemysłowych) oraz relacji między nimi; konstruowania i rozwijania więzi społecznych i ich przestrzennej manifestacji (w tym wiedza o kapitale społecznym); norm i reguł rządzących polityką rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzenną na wszystkich szczeblach zarządzania; tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.

Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy specjalności:

 • Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym;
 • Urbanistyka i rewitalizacja;
 • Foresight terytorialny.

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin gospodarki przestrzennej (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

Aktualny program studiów dostępny jest na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku gospodarka przestrzenna.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się w różnych regionach Polski, niektóre tego typu zajęcia odbywają się również na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna zna, rozumie i potrafi stosować: metody badań społecznych oraz technik planistycznych, w tym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; potrafi analizować i planować rozwój różnych struktur funkcjonalnych, między innymi związanych z usługami, zabudową mieszkaniową, kulturą, transportem miejskim i regionalnym oraz zielenią miejską; rozumie znaczenie biologicznego przywracania terenów zdegradowanych; potrafi tworzyć i poddawać krytycznej analizie wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego; rozumie kluczowe dla gospodarowania przestrzenią koncepcje naukowe i potrafi wykorzystywać ich przesłanki w procesach podejmowania decyzji w ramach instytucji społecznych, politycznych i ekonomicznych oraz tych związanych z relacjami człowiek-środowisko przyrodnicze; umie dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w związku z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i ukierunkowanej terytorialnie polityki państwa; potrafi dokonywać krytycznej oceny zjawisk zachodzących w ramach kształtowania krajobrazu; umie dokonywać wielowymiarowej oceny dokumentów, narzędzi finansowych i procedur; posiada umiejętności, które pozwalają łączyć wiedzę pochodzącą z wielu źródeł oraz wykorzystywać wielość źródeł do zdobywania wiarygodnych i przydatnych informacji; zna międzynarodowy kontekst posiadanej wiedzy i potrafi opisywać, analizować i planować procesy rozwojowe i procedury administracyjne z wykorzystaniem prawnego oraz społeczno-ekonomicznego kontekstu ogólnoeuropejskiego.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • urzędy centralne zajmujące się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym i lokalnym,
 • jednostki samorządowe wszystkich szczebli,
 • instytucje publiczne i prywatne zajmujące się planowaniem strategicznym układów terytorialnych, a także wykorzystaniem środków finansowych Unii Europejskiej,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i projektowaniem urbanistycznym,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • przedsiębiorstwa funkcjonujące w sferze badań i rozwoju,
 • organizacje kreujące relacje biznes-administracja i biznes-nauka,
 • jednostki publiczne i prywatne zajmujące się analizami przestrzennymi i społeczno-gospodarczymi.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku Gospodarka przestrzenna
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie planowania strategicznego rozwoju regionalnego i lokalnego
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie urbanistyki i regionalistyki
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie urbanistyki i rewitalizacji
Magisterium na kierunku gospodarka przestrzenna w zakresie zarządzania strategicznego w samorządzie terytorialnym

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- charakter gospodarki przestrzennej, jej miejsce w systemie nauk, rozumie paradygmat interdyscyplinarności badań prowadzonych w ramach gospodarki przestrzennej. Zna terminologię stosowaną w literaturze przedmiotu;
- funkcjonowanie różnych rodzajów struktur przestrzennych (społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, politycznych)w odniesieniu do wybranych elementów, w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym lub w skali globalnej. Wiedza ta jest przydatna do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym w oparciu o metody foresightowe;
- zasady (teoretyczne) funkcjonowania różnych rodzajów instytucji i organizacji międzynarodowych, państwowych, samorządowych i społecznych działających w obszarze gospodarki przestrzennej w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym. Wykazuje znajomość zasad ewaluacji oraz foresightu instytucji i procesów rozwoju lokalnego i regionalnego oraz gospodarowania przestrzenią;
- w wymiarze teoretycznym rodzaje więzi społecznych oraz posiada pogłębioną wiedzę w odniesieniu do przestrzennej manifestacji tych więzi w procesach rozwojowych i kształtowania przyszłości;
- rolę człowieka jako twórcy kultury, w odniesieniu do aktywności w zagospodarowywaniu przestrzeni;
- w sposób pogłębiony wybrane metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości;
- znaczenie teorii i metod ekonomicznych i finansowych wykorzystywanych w gospodarce przestrzennej;
- system norm i reguł będących podstawą formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami i instytucjami europejskimi;
- koncepcje i metody zarządzania wielopoziomowego w odniesieniu do UE i obszarów metropolitalnych;
- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla gospodarki przestrzennej.

Umiejętności: absolwent potrafi
- prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebiegu procesów i zjawisk (przestrzennych, ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych, politycznych) oraz wzajemne relacje między tymi zjawiskami w kontekście rozwoju i planowania przestrzennego;
- wykorzystywać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni, a także budowania scenariuszy rozwoju, w szczególności do formułowania własnych opinii i pogłębionych teoretycznie ocen tych zjawisk a także rozwiązywać zadania w zakresie gospodarki przestrzennej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi, w tym metod analitycznych i eksperymentalnych, symulacji komputerowych, badań ankietowych i statystycznych, metod foresightowych oraz analiz z zakresu urbanistyki i rewitalizacji;
- dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania struktur przestrzennych poprzez samodzielnie formułowane i weryfikowane hipotezy badawcze;
- sprawnie posługiwać się systemami normatywnymi, normami i regułami (prawnymi, organizacyjnymi, zawodowymi, moralnymi, etycznymi) w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Ma rozszerzoną umiejętność w tym zakresie w odniesieniu do więzi społecznych o charakterze przestrzennym
- ocenić przydatność i skuteczność teorii oraz metod służących do rozwiązywania problemów z zakresu gospodarki przestrzennej;
- samodzielnie formułować i proponować sposoby rozwiązania problemów w zakresie gospodarowania przestrzenią oraz gospodarowania w przestrzeni;
- zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, wykorzystać umiejętności językowe aby zapoznać się z zagadnieniami związanymi z gospodarką przestrzenną;
- identyfikować, prognozować i modelować złożone zadania z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym zadania nietypowe, interdyscyplinarne, integrujące wiedzę pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin, z zastosowaniem zaawansowanych metod i narzędzi;
- pozyskiwać i krytycznie dobierać dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku obcym. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej analizy skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie. Ma umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do prowadzenia badań w różnych zakresach i formach, a także określania kierunków dalszego poszerzania wiedzy poprzez proces samokształcenia;
- przygotować i przedstawić prezentacje ustne, w języku polskim i języku obcym, dotyczące szczegółowych zagadnień z zakresu gospodarki przestrzennej lub leżących na pograniczu z pokrewnymi dyscyplinami naukowymi.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- uczestniczenia w przygotowaniu projektów w zakresie gospodarowania przestrzenią i potrafi przewidywać wielokierunkowe, społeczne, środowiskowe i inne skutki swojej działalności. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje;
- samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, stosując interdyscyplinarność podejść badawczych;
- uczenia się przez całe życie, prezentuje postawę ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pojęciowego, pogłębiania wiedzy i umiejętności, rozwoju osobistego, potrafiąc także inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
- współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, będąc świadomym odpowiedzialności za własne decyzje i podjęte zobowiązania;
- odpowiednio określić priorytety podejmowanych działań, zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej;
- prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z pełnieniem różnych funkcji społecznych i zawodowych w gospodarce przestrzennej;
- aby wypełnić świadomie swoją rolę społeczną, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów gospodarki przestrzennej;
- myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, wyznaczać cele strategiczne i operacyjne. Zna zasady kontroli i ewaluacji zadań.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/