Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > International Management and Intercultural Communication – Global MBA > International Management and Intercultural Communication in Business – Global MBA

International Management and Intercultural Communication in Business – Global MBA (S2-PRK-GMBA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 1,5-letnie
Język: angielski

Limit miejsc: 10 miejsc (dla kandydatów kwalifikowanych na UW) oraz 30 miejsc (dla studentów z uczelni partnerskich konsorcjum GlobalMBA)

Studia są płatne. Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium programu Erasmus+ w trakcie semestru w Niemczech.

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie międzynarodowe i komunikacja międzykulturowa – GlobalMBA są realizowane w konsorcjum 4 uczelni, do którego należą:

 • Uniwersytet Warszawski,
 • Technische Hochschule Köln w Niemczech,
 • University of North Florida w Stanach Zjednoczonych,
 • Kyungpook National University w Republice Korei Południowej.

Niniejszy program zakłada, że kohorta studentów zrekrutowanych na ww. uczelniach partnerskich będzie wspólnie realizować program studiów przemieszczając się kolejno do Niemiec, Polski, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, realizując w każdym z tych krajów poszczególne elementy modułów zajęciowych. Wyjazdy do uczelni partnerskich są integralnym elementem programu studiów trwających 1,5 roku (3 semestry). Program kładzie silny nacisk na kompetencje komunikacyjne i międzykulturowe, zaś aspekty międzynarodowy i globalny są silnie uwypuklone w realizowanych kursach z zakresu zarządzania, ekonomii i finansów.

Program studiów jest przygotowany w oparciu o cztery filary:

 1. zarządzanie międzynarodowe obejmujące zagadnienia z obszarów międzynarodowej ekonomii, strategii, marketingu, zarządzania finansowego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz teorii organizacji;
 2. kompetencje międzykulturowe osiągane w drodze realizacji seminariów dotyczących teorii i praktyki komunikacji międzykulturowej w poszczególnych krajach;
 3. umiejętności rozwiązywania problemów w międzynarodowym otoczeniu przedsiębiorstwa realizowane przy pomocy grupowego projektu prowadzącego do obrony pracy magisterskiej;
 4. rozwój umiejętności cyfrowych oraz kompetencji transwersalnych, których nauczanie zintegrowane jest we wszystkich modułach przedmiotów i prowadzi do zdobycia podstawowych kompetencji w obszarze cyfryzacji, analityki biznesowej oraz strategii technologicznej.

Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne),
 • zna i rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w różnych typach organizacji oraz w otaczającym je świecie, wykorzystuje teorię zarządzania i dyscyplin uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji (operacyjne, marketingowe, finansowe, zarządzanie personelem) i ich integracji w ramach strategii organizacji,
 • zna i rozumie w sposób pogłębiony uwarunkowania prawne funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w tym w kontekście międzynarodowym,
 • • zna i rozumie złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki w kontekście międzynarodowym, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna i rozumie zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, w tym w kontekście międzynarodowym, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody,
 • potrafi prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, w tym w kontekście globalnym, stosując właściwy dobór źródeł,
 • potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki krajowej, a także globalnej oraz komunikatywnie je prezentować w języku angielskim - wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne,
 • potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołową, w tym zespołów międzynarodowych i międzykulturowych,
 • posiada zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki, w tym w kontekście globalnym,
 • gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym,
 • gotów jest do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • korporacjach transnarodowych,
 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, działających na rynkach międzynarodowych,
 • administracji państwowej,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.
Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, kierujący zespołem projektowym itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu, szczególnie w kontekście międzynarodowym, stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego.
Pełny opis studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku International Management and Intercultural Communication in Business – Global MBA

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/