Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii > Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, pierwszego stopnia, stacjonarne

Geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii, pierwszego stopnia, stacjonarne (S1-PRK-GGG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3,5-letnie
Język: polski

Kierunek geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii to 3,5 letnie studia inżynierskie pierwszego stopnia o profilu praktycznym łączące wiedzę z nauk o Ziemi, w tym geologii, z naukami ścisłymi i technicznymi.

Program kształcenia obejmuje naukę geoinformatycznych narzędzi do pozyskiwania i analizowania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem geofizycznych metod badawczych płytkiego podłoża (Near Surface Geophysics) w zakresie pozyskiwania danych, ich przetwarzania i interpretacji dla celów geologii inżynierskiej, geotechniki, hydrogeologii i badania zanieczyszczeń środowiska.

Studenci poznają ścieżkę pozyskiwania, integrowania, analizowania danych przestrzennych w wyniku której możliwe jest budowanie geologiczno-geofizycznych baz danych oraz modeli przestrzennych (Digital Twin) z użyciem środowiska GIS (Geographic Information System), CAD (Computer Aided Design) oraz BIM (Building Information Modeling).

Studia na kierunku geoinformatyka i geofizyka w geoinżynierii:

  • znakomicie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów związanych z GIS, IT, geofizyką, geologią czy innymi naukami;
  • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu programowania, obsługi i zarządzania bazami danych, wykorzystania usług sieciowych, znajomości obowiązujących standardów w geoinformatyce;
  • pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu geologii, geofizyki, hydrogeologii, geologii inżynierskiej oraz ochrony środowiska;
  • dzięki 6-cio miesięcznym praktykom zawodowym możliwe jest rozpoznanie rynku pracy i jego zapotrzebowania względem poszczególnych umiejętności;
  • umożliwiają podjęcie pracy w przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych, szeroko rozumianej ochronie środowiska, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz w innych sektorach gospodarki w których wykorzystywane są umiejętności pozyskiwania i integracji danych przestrzennych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Inżynier na kierunku Geinformatyka i geofizyka w geoinżynierii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się w obszarze wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych określone w Uchwale nr 237 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 22 marca 2023 r. którym przypisano 210 punktów EC TS:
WIEDZA:
- rozumie zjawiska fizyczne, geologiczne zachodzące w przyrodzie
- zna i rozumie zasady tworzenia modelu geologicznego dla potrzeb dokumentowania geologiczno – inżynierskiego, geotechnicznego /lub hydrogeologicznego czy też geofizycznego
- zna metody geofizyczne, ich zalety i ograniczenia stosowania
- ma wiedzę na temat środowiskowych danych geoprzestrzennych i zna zasady tworzenia baz danych i pracy z nimi
- zna i rozumie podstawowe regulacje prawne dotyczące utworów dorobku intelektualnego oraz patentów. Szanuje efekty ludzkiej kreatywności i jest świadomy konsekwencji związanych z wkroczeniem w zakres cudzej wyłączności

UMIEJĘTNOŚCI:
- potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych. Identyfikuje struktury geologiczne i tektoniczne w obrazie geofizycznym oraz określa ich parametry geologiczne i petrofizyczne.
- potrafi kreatywnie i optymalnie zaplanować etapy pracy badawczej z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi i odpowiedniego oprogramowania prowadzące do osiągnięcia zamierzonego celu.
- potrafi projektować i organizować prace geofizyczne związane z poszukiwaniem wód podziemnych i złóż, obiektów archeologicznych, rozpoznaniem podłoża budowlanego, czy też lokalizacją zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego.
- potrafi samodzielnie przeprowadzać analizy geoprzestrzenne i krytycznie interpretować ich wyniki w odniesieniu do rzeczywistości.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- rozumie konieczność ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi.
- jest gotów współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Współdziała w grupach tematycznych w terenie, laboratorium i podczas opracowywania wytworzonych wyników badań.
- rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/