Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geofizyka w geologii > Geofizyka w geologii, stacjonarne, pierwszego stopnia

Geofizyka w geologii, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GG)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geofizyka w geologii

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Geofizyka w geologii
Specjalność:

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 134
praktyczne (laboratoria, warsztaty i
techniki numeryczne) 32
zajęcia modułowe do wyboru 56
Odbyte praktyki: 3

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach studiów I stopnia:

WIEDZA
• posiada gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki, matematyki wyższej, geologii i metod matematycznych stosowanych w geofizyce
• zna techniki informatyczne i metody numeryczne stosowane w geofizyce i naukach pokrewnych
• zna zasady działania geofizycznych i geologicznych przyrządów pomiarowych oraz zasady interpretacji wyników pomiarów

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych i geologicznych
• posiada umiejętności w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych
• potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 lub wyższym
• posiada umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;

KOMPETENCJE
• posiada niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych rolach, również kierowniczych
• dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiada wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
• potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Zdobyte w trakcie studiów wiedza i umiejętności, a w szczególności umiejętność twórczego rozwiązywania problemów powodują, że absolwenci kierunku mają bardzo szerokie przygotowanie ogólne pozwalające im z powodzeniem współzawodniczyć na szeroko rozumianym rynku pracy obejmującym stanowiska w przemyśle wydobywczym, firmach poszukiwawczych, geofizycznych i geologicznych, ochronie środowiska, gospodarce wodnej, jak również w placówkach oświatowych. Powoduje to dużą dowolność w wyborze miejsca praktyk, dając jednocześnie unikalną możliwość dopasowania ich do indywidulanych planów i zainteresowań studentów.
Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• potrafi twórczo stosować zdobyte w trakcie studiów kompetencje do realizacji różnorodnych zadań, niekoniecznie związanych z fizyką, geofizyką i geologią
• potrafi zdefiniować metodykę działań i określić priorytety służące realizacji wykonywanego przez siebie lub innych zadania;
• potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku, geofizyka w geologiiECTSwykćwcwwkintzal
Matematyka II149090e
Fizyka IIe
Geologia dynamiczna, ćwiczenia, semestr letnizo
Geologia dynamiczna, wykłade
Kurs terenowy geologii ogólnejzo
Razem:149090

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/