Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Studia na kierunku geografia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

Studia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.

Studenci od początku studiów wybierają jedną z następujących pięciu specjalności:

  1. geoekologia i kształtowanie krajobrazu
  2. hydrologia i klimatologia
  3. geografia miast i turystyki
  4. geografia globalizacji
  5. geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Absolwent studiów magisterskich na kierunku Geografia zdobywa pogłębioną – w porównaniu ze studiami licencjackimi – wiedzę w zakresie wybranych elementów środowiska przyrodniczego lub społeczno-ekonomicznego, zgodnie z obraną specjalnością. Dzięki lepszemu opanowaniu technik geoinformatycznych (zwł. po ukończeniu specjalności geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) w pogłębionym stopniu ma umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje społeczne pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Cechuje go szacunek względem ludzi różnych kręgów kulturowych i wobec środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, podejmującymi decyzje odnośnie do lokalizacji inwestycji, z troską o ład przestrzenny. Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwent może kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych lub doktoranckich w zakresie geografii, gospodarki przestrzennej, geoinformatyki i pokrewnych.

Na kierunku Geografia realizowanym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego student może też zdobyć przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela, które będzie realizowane, w ramach tzw. dodatkowych usług dydaktycznych. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (gimnazjum, liceum).

Specjalność: geoekologia i kształtowanie krajobrazu

Wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat zróżnicowania poszczególnych komponentów środowiska abiotycznego i biotycznego oraz związków między nimi. Zna najważniejsze procesy naturalne i antropogeniczne kształtujące środowisko i krajobraz w czasach współczesnych i w przeszłości. Zna zasady racjonalnego korzystania z zasobów środowiska, wynikające z aktualnego stanu wiedzy naukowej, przepisów prawa krajowego i umów międzynarodowych. Zna metody badania środowiska metodami kameralnymi, terenowymi, laboratoryjnymi i z wykorzystaniem GIS.

Umiejętności

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie tworzenia i obsługi informacji geograficznej, która zasila bazy i banki informacji przestrzennej. Posiada umiejętności wykonywania analizy komponentów krajobrazu, jego typologii i regionalizacji. Umie wykonać podstawowe analizy gruntu (litologiczne i geochemiczne), prowadzić monitoring procesów rzeźbotwórczych oraz określić geozagrożenia i przewidywać ich skutki. Nabywa umiejętności inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie odpowiadającym studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego, planom ochrony oraz strategiom rozwoju i opracowaniom fizjograficznym. Potrafi wykonać ocenę potencjału środowiska jako zasobu użytkowego i przeprowadzić jego waloryzację. Umie ocenić aktualny sposób użytkowania środowiska i wykonać prognozę jego zmian pod wpływem antropopresji. Potrafi sformułować zalecenia na temat zrównoważonego gospodarowania środowiskiem. Jest przygotowany do prowadzenia badań i ocen geosystemów różnych typów (naturalne, słabo przekształcone pod wpływem presji antropogenicznej, zurbanizowane itp.), w tym do realizacji zadań wynikających z Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i koncepcji świadczeń ekosystemowych.

Kompetencje społeczne

Absolwent potrafi współpracować w zespole, złożonym z przedstawicieli różnych dyscyplin. Ma świadomość roli przyrody w życiu własnym i otaczającej go społeczności, zarówno w czasach historycznych, jak teraźniejszych i przyszłych. Rozumie potrzebę samokształcenia i ustawicznego pogłębiania wiedzy. Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom absolwent ma przygotowanie do pracy w jednostkach wykonu-jących opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach pro-wadzących monitoring środowiska, w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, w firmach konsultingowych i doradczych, w agencjach promocji.

Specjalność: hydrologia i klimatologia

Wiedza

Absolwent ma poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotów specjalistycznych w stopniu przygotowującym go do samo-dzielnego analizowania i interpretowania zjawisk i procesów atmosferycznych oraz procesów hydrologicznych. Ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą obiegu ciepła i wody w przyrodzie oraz bilansu radiacyjnego i bilansu wodnego. Posiada znajomość zasad i metod oceny stanu atmosfery oraz stanu środowiska wodnego, głównie w zakresie oceny jego zasobów.

Umiejętności

Potrafi wykonywać pomiary i obliczenia podstawowych parametrów charakteryzujących stan atmosfery i hydrosfery. Umie posługiwać się metodami opracowań klimatologicznych i hydrologicznych, metodami statystycznymi, ma podstawy wiedzy z zakresu fizyki atmosfery, hydrologii dynamicznej, hydrauliki i modelowania matematycznego. Umie posługiwać się oprogramowaniem do analizy danych przestrzennych klasy GIS oraz modelowania hydrologicznego, hydrodynamicznego i klimatycznego. Ma świadomość relacji między gospodarką wodną i innymi komponentami środowiska, z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Ma podstawową wiedzę dotyczącą oddziaływania klimatu i jego zmian na człowieka, ekosystemy i różne działy gospodarki.

Kompetencje

Absolwent jest kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania funkcjonowania atmosfery oraz śro-dowiska wodnego zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. Posiada przygotowanie do oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, jak również tendencji oraz skutków zmian. Absolwenci znajdują zatrudnienie w służbie hydro-meteorologicznej (IMGW), w administracji wodnej (RZGW), w służbach ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ), w administracji wojewódzkiej i powiatowej (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne), w firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko, w placówkach zajmujących się badaniem skutków zmian klimatu, w służbach geodezyjnych, w biznesie związanym z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Specjalność: geografia miast i turystyki

Wiedza

Absolwent dysponuje wiedzą o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz wiedzą na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów miejskich. Zna kierunki badawcze i osiągnięcia geografii miast i geografii turystyki w Polsce i na świecie oraz rozumie związki z innymi subdyscyplinami geografii oraz naukami pokrewnymi. Absolwent zna i wyjaśnia zróżnicowanie zjawisk i procesów ekonomicznych, społecznych i kulturowych zachodzących na obszarach zurbanizowanych. Posiada on również wiedzę na temat zasad organizacji przestrzeni, czynników lokalizacji, marketingu terytorialnego, zasad zagospodarowania przestrzennego, które pozwalają na kształtowanie przestrzeni zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego oraz minimalizują konflikty funkcjonalno-przestrzenne. Potrafi określić uwarunkowania i czynniki rozwoju specyficzne dla różnych typów obszarów. Dysponuje ponadto znajomością metod analizy przestrzennej (w tym podstawowych technik GIS) oraz jakościowych metod badań, pozwalających analizować i wyjaśniać najważniejsze problemy kształtowania przestrzeni.

Umiejętności

Posługuje się metodami i narzędziami badawczymi z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, posiada umiejętność opracowywania analiz zjawisk przestrzennych i ich dokumentacji oraz umie je wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Posiada także umiejętność diagnozowania, oceny kształtowania przestrzeni oraz prognozowania zmian struktur społeczno-przestrzennych. Absolwent potrafi zaplanować i przeprowadzić badania terenowe na obszarach zurbanizowanych. Dysponuje ponadto umiejętnością wykonania diagnoz i ekspertyz zagospodarowania przestrzennego dla potrzeb władz lokalnych i regionalnych. Absolwent posługuje się terminologią geograficzną z zakresu geografii miast i turystyki w języku obcym.

Kompetencje społeczne

Absolwent rozumie potrzebę poszerzenia kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej. Wyróżnia się przygotowaniem do indywidualnych działań społecznych (wolontariat) i zdolnością do uczestniczenia w inicjatywach zbioro-wych, w tym w zespołach badawczych. Potrafi pracować w grupie oraz dzielić się zdobytą wiedzą. Absolwent wykazuje kryty-cyzm w zakresie informacji dotyczących zjawisk i procesów przestrzennych w mediach masowych oraz docenia znaczenie różnorodności kulturowej świata. Uzyskane wykształcenie pozwala na podejmowanie pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki. Absolwent przygotowany jest do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym; agencjach rozwoju; firmach doradczych, agencjach promocji; biurach turystycznych; organizacjach pomocowych.

Specjalność: geografia globalizacji

Wiedza

Absolwent studiów magisterskich ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa na świecie, zachodzących między nimi relacji oraz zmian dokonujących się w nich wraz z postępującą globalizacją. Wie, jakie są najistotniejsze wektory globalizacji i jaki mają wpływ na działalność człowieka w różnych regionach świata. Jego wiedza dotyczy zarówno zagadnień bliskich przyrodzie, jak i społeczeństwu. Potrafi odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób zmienia się środowisko przyrodnicze na Ziemi pod wpływem działalności człowieka oraz w jaki sposób możliwie najlepiej chronić bioróżnorodność planety. Umie wskazywać i opisywać zagrożone ekosystemy i wskazywać sposoby ich ochrony. Rozumie pojęcie rozwoju zrównoważonego. Wie gdzie oraz w jaki sposób żyje i działa ludność na świecie. Wie, że ludzie migrują, wymieniając dobra, informacje i wzorce kulturowe, przyczyniając się do rozpowszechniania nowych sposobów życia i gospodarki, a także nowych, zuniformizowanych wzorów kultury globalnej. Jest świadomy istnienia konfliktów, wynikających z odmiennej historii, kultury, religii i nierówności w poziomie życia oraz rosnącej częstości przyrodniczych zjawisk ekstremalnych. Wie, że globalizacja prowadzi do zmian geopolitycznych.

Umiejętności

Absolwent nabył umiejętności całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa. Umie dostrzegać i proponować rozwiązania mogące przyczynić się do zmniejszenia różnic wynikających z poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. Umie zastosować techniki badań terenowych, przeprowadzać badania ankietowe i kwerendę biblioteczną oraz internetową do poszukiwań informacji służących diagnozowaniu skutków zjawiska globalizacji, a także zastosować metody statystyczne do opracowania zebranych danych. Umie zdiagnozować istnienie problemu i samodzielnie przygotować projekty badawcze, mające prowadzić do jego rozwiązania na różnych obszarach świata. Potrafi dostrzec rozmaitość wzorców kulturowych i różnic w funkcjonowaniu społeczności na obszarach miejskich i wiejskich oraz w różnych warunkach środowiska przyrodniczego a także wyjaśnić przyczyny tej różnorodności.

Kompetencje społeczne

Absolwent czuje się odpowiedzialny za promowanie wiedzy o różnorodności świata, o dokonujących się w nim zmianach, z poszanowaniem odmienności kulturowej, etnicznej i religijnej. Wykazuje szacunek dla innych, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, miejsca zamieszkania, rasy i sytuacji życiowej. Stara się propagować tolerancję dla wynikającego z globalizacji transferu idei i wzorców kulturowych. Stara się szerzyć wrażliwość na delikatność środowiska przyrodniczego świata i zwracać uwagę na zachowanie dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza zanikających społeczności obszarów peryferyjnych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w organizacjach i instytucjach zajmujących się pomocą rozwojową, w zagranicznych przedstawicielstwach dyplomatycznych i handlowych Polski, w szeroko pojętej edukacji (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu), w biurach turystycznych.

Specjalność: geoinformatyka, kartografia, teledetekcja

Wiedza

Głównym celem kształcenia na specjalności jest zdobycie wiedzy z zakresu zasad i metod pozyskiwania, wizualizacji i analizy danych przestrzennych. Absolwent posiada wiedzę dotyczącą podstawowych technik i narzędzi badania interakcji, zróżnicowania i zmienności czasoprzestrzennej środowiska przyrodniczego i antropogenicznego. Zna zasady kartograficznej oraz graficznej prezentacji informacji geograficznej w różnych skalach i o różnym stopniu uogólnienia. Zna najnowsze technologie geoinformatyczne. Posiada wiedzę o systemach informacji geograficznej (GIS), teledetekcji, fotointerpretacji oraz kartograficznych metodach prezentacji i badania zjawisk. Zna zasady programowania i modelowania zjawisk geograficznych. Orientuje się w infrastrukturze danych przestrzennych w skali krajowej i międzynarodowej. Zna zasady prawnego korzystania z danych przestrzennych, w szczególności w zakresie poszanowania praw własności intelektualnej.

Umiejętności

Absolwent potrafi w praktyce stosować poznane zasady i metody pozyskiwania, wizualizacji i analizy przestrzennej. Potrafi z wykorzystaniem tych zasad i metod opisywać zjawiska zachodzące w środowisku geograficznym i przedstawić je graficznie. Nabywa w czasie studiów umiejętności krytycznej oceny wiarygodności i sposobów prezentacji informacji przestrzennej oraz umiejętności wykorzystania różnego rodzaju map za pomocą najnowszych technologii. Posiada umiejętność pozyskiwania, przetwarzania i interpretacji danych geograficznych z różnych źródeł (mapy, zdjęcia lotnicze i satelitarne, statystyki, opisy, i in.). Opracowuje bazy danych na różnych poziomach szczegółowości, o różnych zasięgach terytorialnych. Modeluje zjawiska geograficzne i prognozuje ich rozwój. Potrafi samodzielnie opracować kartograficzną ilustrację analizowanego zjawiska. Potrafi również krytycznie ocenić gotowe mapy pod względem doboru danych, wykorzystanych metod prezentacji kartograficznej oraz użyteczności prezentacji.

Kompetencje

Posiada umiejętność współpracy przy organizacji szkolenia specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej i interpretacji map oraz danych teledetekcyjnych. Wykazuje krytycyzm w zakresie informacji dotyczących środowiska geograficznego w mediach. Jest specjalistą monitoringu środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, świa-domym efektywności działań zespołowych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych, w urzędach administracji państwowej i samorządowej posiadających jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym, w firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, w wydawnictwach kartograficznych oraz firmach działających w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie hydrologii i klimatologii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
prac_spec - Pracownia specjalizacyjna
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcjaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Cyfrowe przetwarzanie obrazów41530e
Elementy programowania41530zo
Fotointerpretacja geograficzna4e
Kartoznawstwo ogólne32015e
Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej31515e
Systemy Informacji Geograficznej53030e
Seminarium magisterskie I115z
Razem:249512015
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcjaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Grafika mapy41530zo
Geostatystyka41530zo
Kartografia tematyczna63030e
Podstawy geodezji i kartografii matematycznej43015e
Programowanie i modelowanie w GIS31515zo
Seminarium magisterskie II215z
Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska224zo
Zaawansowane algorytmy klasyfikacji danych rastrowych31020e
Razem:281151402415
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia miast i turystykiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Ekonomika miasta43015zo
Kartografia tematyczna31515zo
Metody badań geografii społeczno-ekonomicznej53030e
Seminarium magisterskie I330z
Turystyka na obszarach miejskich43015e
Wprowadzenie do geografii miast330zo
Razem:221357530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia miast i turystykiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Metody analizy przestrzennej330zo
Planowanie przestrzenne miejscowe31515e
Praktyki specjalnościowe440zo
Seminarium magisterskie II330z
Turystyka a rozwój lokalny115zo
Współczesne trendy w rozwoju turystyki530e
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne w miastach31515e
Razem:223060454030
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoekologia i kształtowanie krajobrazuECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Gleba w krajobrazie215zo
Krajobrazowe jednostki przestrzenne215zo
Laboratoryjne metody badań215zo
Metody badań rzeźby i podłoża41530e
Pozyskiwanie i analiza danych31515zo
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych z elementami bioindykacji31515zo
Seminarium magisterskie I330z
Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu53030zo
Razem:24751053030
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Geografia cywilizacji330e
Globalizacja a rozwój230zo
Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych53030e
Geografia regionalna obszarów umiarkowanych43015e
Metody statystyczne jako miary globalizacji230zo
Seminarium magisterskie I3 lub 430z
Razem:161207530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Geografia ekonomiczna a problemy globalne5 lub 43015e
Globalizacja a środowisko przyrodnicze43015e
Metody i techniki badań terenowych215zo
Obszary wiejskie330zo
Obszary zurbanizowane330zo
Pracownia specjalnościowa I215zo
Seminarium magisterskie II330z
Razem:176045601530
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
GIS w hydrologii i klimatologii51530e
Hydrologia dynamiczna41530e
Klimatologia fizyczna43015e
Metody badań i opracowań hydrologicznych I31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych I31530zo
Seminarium magisterskie I330z
Razem:229013530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Klimatologia urbanistyczna215e
Metody badań i opracowań hydrologicznych II31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych II31515zo
Praktyki z zakresu hydrologii440zo
Praktyki z zakresu klimatologii440zo
Seminarium magisterskie II330z
Topoklimatologia31515zo
Razem:2260608030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/