Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych oraz dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, nauki o Ziemi i środowisku.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

GEOGRAFIA jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Studiadrugiego stopnia na kierunku Geografia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Podstawowymi formami zajęć są: wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz proseminaria, seminaria i konwersatoria. O specyfice studiów decydują zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną tych studiów, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi i uczestnictwo studentów w projektach badawczych realizowanych na WGSR. Zaangażowanie studentów w badania naukowe przygotowuje ich do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowanych jest pięć specjalności:

Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja; Geoekologia i geomorfologia; Geografia świata; Hydrologia i klimatologia i Geografia społeczno-ekonomiczna ( specjalność realizowana jest w ramach trzech ścieżek –Geografia człowieka, Geografia turystyki, Studia miejskie).

Wybór specjalności odbywa po zakończeniu cyklu zajęć z różnych dziedzin geografii (w pierwszym semestrze pierwszego roku), poprzez zadeklarowanie przez studenta wyboru jednej ze specjalności oraz zdanie testu. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność, decyduje wynik testu i dodatkowa rozmowa kwalifikacyjna.

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR UW prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Jest to dodatkowa oferta, poza programem studiów.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć, napisaniu pracy i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwenci uzyskują tytuł magistra na kierunku geografia.

Zajęcia odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w trzech budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i 32 oraz ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty).

Zajęcia terenowe odbywają się (w zależności od tematyki pracy magisterskiej) w różnych regionach Polski i świata, niektóre tego typu zajęcia odbywają się na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka.

Absolwent kierunku GEOGRAFIA posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka a komponentami środowiska; zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany zachodzące w środowisku; posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego; posiada wiedzę niezbędną do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata; jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych; dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego oraz prognozowania zmian i ich wizualizacji. Absolwent ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów możliwe jest kontynuowanie kształcenie na studiach trzeciego stopnia (doktorskich).

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych (GIS),
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej,
 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • agencje promocji,
 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja,
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • służby geodezyjne,
 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geografia
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoekologii i geomorfologii
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii świata
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie hydrologii i klimatologii

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- główne kierunki badawcze i osiągnięcia współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami nauk przyrodniczych i społecznych;
- złożone procesy litosfery, atmosfery, hydrosfery, pedosfery i biosfery;
- złożone procesy społeczne, polityczne i kulturowe w społecznościach terytorialnych;
- rolę i znaczenie zasobów przyrody dla funkcjonowania człowieka oraz wzajemne związki przyroda-społeczeństwo;
- koncepcje geograficzne wyjaśniające zróżnicowanie zjawisk i procesów na powierzchni Ziemi;
- zaawansowane metody i techniki pozwalające wykorzystać i kształtować potencjał środowiska przyrodniczego;
- zaawansowane kategorie pojęciowe w zakresie geografii;
- podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej;
- podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych;
- statystykę opisową i matematyczną, metody analizy przestrzennej oraz jakościowe metody badań;
- Współczesne problemy przyrodnicze w skali lokalnej, regionalnej, globalnej oraz wyjaśnia ich genezę oraz konsekwencje;
- zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
- konflikty funkcjonalno-przestrzenne oraz wyjaśnia przyczyny i proponuje optymalne sposoby ich rozwiązania;
- najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej;
- Znaczenie zasad ekonomii w gospodarowaniu środowiskiem;
- zasady tworzenia i rozwoju indywidualnych form przedsiębiorczości w procesach kształtowania środowiska i zagospodarowania przestrzeni, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
- uwarunkowania prawne procesów społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych;
- rolę więzi społecznych we współczesnym świecie;
- najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce nauk o Ziemi i środowisku.

Umiejętności: absolwent potrafi
- wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego;
- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych;
- wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych na danej specjalności;
- prawidłowo interpretować i wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami i procesami społecznymi i przyrodniczymi na różnych obszarach;
- opracować diagnozę stanu komponentów środowiska oraz oceniać skutki oddziaływań na środowisko;
- prognozować zmiany procesów społecznych;
- wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności;
- zaprezentować wyniki badań i poprowadzić debatę;
- przekazać wiedzę geograficzną różnym odbiorcom;
- zaplanować i przeprowadzić badania zarówno indywidualne jak i zespołowe w zakresie wybranej specjalności;
- przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań;
- posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+;
- samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny;
- oceny różnorodności kulturowej świata i akceptuje zasady zachowania wynikające z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur;
- współdziałania i pracy w grupie, inspirowania i organizowania oraz przewidywania skutków swojej działalności;
- oceny zagrożenia wynikającego z warunków pracy, wykazuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz za realizację podjętych prac i zobowiązań;
- działania z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;
- upowszechniania dokonań naukowych w kontekście społecznej roli nauki;
- postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji;
- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, ekologicznych i gospodarczych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcjaECTSwykćwkonktzal
Cyfrowe przetwarzanie obrazów4e
Elementy programowania4 lub 31530zo
Fotointerpretacja geograficzna4e
Kartoznawstwo ogólne32015e
Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej3e
Systemy Informacji Geograficznej53030e
Seminarium magisterskie I1z
Razem:206575
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia miast i turystykiECTSwykćwkonktzal
Ekonomika miasta4zo
Kartografia tematyczna3zo
Metody badań geografii społeczno-ekonomicznej5e
Seminarium magisterskie I3z
Turystyka na obszarach miejskich4e
Wprowadzenie do geografii miast3zo
Razem:22
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoekologia i kształtowanie krajobrazuECTSwykćwkonktzal
Gleba w krajobrazie215zo
Krajobrazowe jednostki przestrzenne215zo
Laboratoryjne metody badań2 lub 115zo
Metody badań rzeźby i podłoża41530e
Pozyskiwanie i analiza danych31515zo
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych z elementami bioindykacji31515zo
Seminarium magisterskie I3z
Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu5 lub 43030zo
Razem:177510530
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktzal
Geografia cywilizacji3 lub 230e
Globalizacja a rozwój2 lub 130zo
Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych53030e
Geografia regionalna obszarów umiarkowanych43015e
Metody statystyczne jako miary globalizacji2zo
Seminarium magisterskie I3 lub 4z
Razem:1112045
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktzal
Geografia ekonomiczna a problemy globalne5 lub 43015e
Globalizacja a środowisko przyrodnicze43015e
Metody i techniki badań terenowych215zo
Obszary wiejskie330zo
Obszary zurbanizowane330zo
Pracownia specjalnościowa I215zo
Seminarium magisterskie II3z
Razem:17606060
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktzal
GIS w hydrologii i klimatologii5 lub 41530e
Hydrologia dynamiczna41530e
Klimatologia fizyczna4 lub 33015e
Metody badań i opracowań hydrologicznych I31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych I31530zo
Seminarium magisterskie I3z
Razem:1390135
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktzal
Klimatologia urbanistyczna2e
Metody badań i opracowań hydrologicznych II31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych II31515zo
Praktyki z zakresu hydrologii440zo
Praktyki z zakresu klimatologii440zo
Seminarium magisterskie II3z
Topoklimatologia31515zo
Razem:22456080

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/