Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia

Geografia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 40

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i interakcje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz relacje między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Wypełnia więc współczesne zapotrzebowanie na kompleksową i spójną wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju. Zakres badań jest wieloobszarowy, obejmujący obszar nauk przyrodniczych i społecznych, ale w pewnym stopniu także humanistycznych i technicznych. Interdyscyplinarny charakter wiedzy i różnorodność oferty dydaktycznej pozwala zdobyć wszechstronne akademickie wykształcenie przydatne do wykonywania różnych zawodów. Studia geograficzne są kierunkiem ogólnoakademickim, ale współcześnie absolwenci kierunku zdobywają wiele praktycznych umiejętności ułatwiających start na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Syntetyczny charakter studiów geograficznych stanowi doskonały punkt wyjścia w dalszym rozwoju intelektualnym, czy to w ramach geograficznych specjalności, czy też na innych, bardziej wyspecjalizowanych studiach podyplomowych. Studia te przygotowują również do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Studia na kierunku GEOGRAFIA przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata,inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku. Służą one zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych.
Studia na WGSR UW pozwalają na uzyskanie dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy w szkołach, jako nauczyciel geografii.

Od pierwszego semestru studiów kandydaci deklarują wybór jednej z pięciu specjalności, na której studiują do końca studiów II stopnia:

1.    Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja,
2.    Geoekologia i geomorfologia,
3.    Geografia społeczno-ekonomiczna,
4.    Geografia świata,
5.    Hydrologia i klimatologia.


SPECJALNOŚCI:

1.    Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja dzięki opanowaniu technik geoinformatycznych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Orientuje się w infrastrukturze danych przestrzennych w skali krajowej i międzynarodowej. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego gromadzących i przetwarzających dane o zróżnicowaniu przestrzennym (systemy GIS), zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem danych o środowisku przyrodniczym, jego globalnymi, regionalnymi i lokalnymi zmianami i zagrożeniami, zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 • urzędy administracji państwowej i samorządowej posiadające jednostki zajmujące się planowaniem przestrzennym,
 • firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych,
 • wydawnictwa kartograficzne oraz firmy działające w obszarach zaawansowanych technologii numerycznych, np. na polu kartografii mobilnej.

2.    Program specjalności Geoekologia i geomorfologiapozwala na zdobycie wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących rzeźbę i krajobraz. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Możliwości zatrudnienia:

 • jednostki wykonujące opracowania eksperckie i planistyczne na szczeblach od lokalnego do międzynarodowego, w instytucjach prowadzących monitoring środowiska,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • agencje promocji.

3.   Program specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna pozwala na zdobycie wiedzy o współczesnych przemianach struktur przestrzennych i ich kształtowaniu na terenach zurbanizowanych oraz na temat kreowania, zagospodarowania i przemian przestrzeni turystycznej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między działalnością człowieka i komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Jest przygotowany do podejmowania pracy w zespołach naukowo-badawczych, instytucjach szczebla centralnego, regionalnego zajmującymi się monitoringiem środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym, w instytucjach naukowych i oświatowych, biurach turystycznych, w redakcjach.

Specjalność realizowana jest w ramach dwóch specjalizacji (moduły do wyboru): Studia miejskie i Geografia turystyki.

Możliwości zatrudnienia:

 • instytucje i przedsiębiorstwa, których profil działalności jest związany z kształtowaniem przestrzeni zurbanizowanej i turystycznej oraz z zarządzaniem przestrzenią i organizacją turystyki,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej na poziomie lokalnym i regionalnym,
 • agencje rozwoju,
 • firmy doradcze,
 • agencje promocji;
 • biura turystyczne;
 • organizacje pomocowe.

4.    Absolwent studiów magisterskich na specjalności Geografiaświata posiada wiedzę z zakresu nauk geograficznych niezbędnej do całościowego postrzegania przyrody i społeczeństwa – zachodzących miedzy nimi relacji oraz zmian dokonujących się w różnych regionach świata. Dzięki opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • organizacje i instytucje zajmujące się pomocą rozwojową,
 • zagraniczne przedstawicielstwa dyplomatyczne i handlowe Polski,
 • szeroko pojęta edukacja (włączając w to pracę w środkach masowego przekazu),
 • biura turystyczne.

5.    Program specjalności Hydrologia i Klimatologia pozwala na zdobycie pogłębionej wiedzy oraz zrozumienie funkcjonowania procesów naturalnych i antropogenicznych kształtujących wody i klimat na kuli ziemskiej. Absolwent posiada umiejętność analizy interakcji zachodzących między komponentami środowiska, zna uwarunkowania, potrafi przewidywać skutki a także prognozować zmiany. Dzięki lepszemu opanowaniu różnych technik i metod badawczych w pogłębionym stopniu posiada umiejętność gromadzenia i przetwarzania danych w układach przestrzennych w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, analizy interakcji między komponentami środowiska geograficznego i prognozowania zmian, wizualizacji. Posiada kompetencje pozwalające na pracę w zespołach i kierowanie zespołami dokonującymi ekspertyz stanu i zmian środowiska oraz przestrzennego zagospodarowania.

Możliwości zatrudnienia:

 • służba hydro-meteorologicznej (IMGW),
 • administracja wodna (RZGW),
 • służby ochrony środowiska (GDOŚ, RDOŚ),
 • administracja wojewódzka i powiatowa (Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Planowanie Przestrzenne),
 • firmy zajmujące się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko,
 • placówki zajmujące się badaniem skutków zmian klimatu,
 • służby geodezyjne,
 • biznes związany z ochroną środowiska i przetwarzaniem danych przestrzennych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoekologii i kształtowania krajobrazu
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii globalizacji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geografii miast i turystyki
Magisterium na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki, kartografii, teledetekcji
Magisterium na kierunku geografia w zakresie hydrologii i klimatologii

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny i egzamin wstępny

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
prac_spec - Pracownia specjalizacyjna
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcjaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Cyfrowe przetwarzanie obrazów41530e
Elementy programowania41530zo
Fotointerpretacja geograficzna4e
Kartoznawstwo ogólne32015e
Metody pozyskiwania informacji teledetekcyjnej31515e
Systemy Informacji Geograficznej53030e
Seminarium magisterskie I115z
Razem:249512015
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoinformatyka, kartografia, teledetekcjaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Grafika mapy41530zo
Geostatystyka41530zo
Kartografia tematyczna63030e
Podstawy geodezji i kartografii matematycznej43015e
Programowanie i modelowanie w GIS31515zo
Seminarium magisterskie II215z
Terenowe zastosowanie geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska224zo
Zaawansowane algorytmy klasyfikacji danych rastrowych31020e
Razem:281151402415
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia miast i turystykiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Ekonomika miasta43015zo
Kartografia tematyczna31515zo
Metody badań geografii społeczno-ekonomicznej53030e
Seminarium magisterskie I330z
Turystyka na obszarach miejskich43015e
Wprowadzenie do geografii miast330zo
Razem:221357530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia miast i turystykiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Metody analizy przestrzennej330zo
Planowanie przestrzenne miejscowe31515e
Praktyki specjalnościowe440zo
Seminarium magisterskie II330z
Turystyka a rozwój lokalny115zo
Współczesne trendy w rozwoju turystyki530e
Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne w miastach31515e
Razem:223060454030
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geoekologia i kształtowanie krajobrazuECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Gleba w krajobrazie215zo
Krajobrazowe jednostki przestrzenne215zo
Laboratoryjne metody badań215zo
Metody badań rzeźby i podłoża41530e
Pozyskiwanie i analiza danych31515zo
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych z elementami bioindykacji31515zo
Seminarium magisterskie I330z
Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu53030zo
Razem:24751053030
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Geografia cywilizacji330e
Globalizacja a rozwój230zo
Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych53030e
Geografia regionalna obszarów umiarkowanych43015e
Metody statystyczne jako miary globalizacji230zo
Seminarium magisterskie I3 lub 430z
Razem:161207530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność geografia globalizacjiECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Geografia ekonomiczna a problemy globalne5 lub 43015e
Globalizacja a środowisko przyrodnicze43015e
Metody i techniki badań terenowych215zo
Obszary wiejskie330zo
Obszary zurbanizowane330zo
Pracownia specjalnościowa I215zo
Seminarium magisterskie II330z
Razem:176045601530
Pierwszy semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
GIS w hydrologii i klimatologii51530e
Hydrologia dynamiczna41530e
Klimatologia fizyczna43015e
Metody badań i opracowań hydrologicznych I31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych I31530zo
Seminarium magisterskie I330z
Razem:229013530
Drugi semestr pierwszego roku geografii, specjalność hydrologia i klimatologiaECTSwykćwkonktprac_specsem_mgrzal
Klimatologia urbanistyczna215e
Metody badań i opracowań hydrologicznych II31530zo
Metody badań i opracowań klimatologicznych II31515zo
Praktyki z zakresu hydrologii440zo
Praktyki z zakresu klimatologii440zo
Seminarium magisterskie II330z
Topoklimatologia31515zo
Razem:2260608030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/