Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, turystyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Geografia, turystyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-GF-TU)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Absolwent zna kierunki badawcze i osiągnięcia geografii, a zwł. geografii turyzmu w Polsce i na świecie, rozumie związki między nią a innymi subdyscyplinami geografii oraz innymi naukami zajmującymi się turystyką. Rozumie procesy społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturowe wpływające na rozwój turystyki i jej zróżnicowanie przestrzenne. Wychodząc z założeń rozwoju zrównoważonego, potrafi określić rolę i znaczenie zasobów przyrody dla rozwoju turystyki. Rozumie związki między turystyką a społecznościami odwiedzanymi przez turystów. Zna zasady zagospodarowania przestrzennego w skali lokalnej i regionalnej, pozwalające na kształtowanie turystyki zgodnej z zasadą rozwoju zrównoważonego i minimalizując ewentualne konflikty ze społecznościami przyjmującymi turystów. Posiada także wiedzę z zakresu geoinformatyki oraz technik ilościowych i metod analizy przestrzennej.

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązania napotkanych problemów badawczych, korzystając z metod pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych. Potrafi zaplanować i przeprowadzić badania w zakresie turystyki, przygotowywać diagnozy oraz prognozy dotyczące różnych jej aspektów.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi pracować w zespole (także organizować zespół badawczy lub ekspercki), jest odpowiedzialny za realizację podjętych zobowiązań oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych (zwłaszcza turystów). Rozumie wartość wynikającą ze zróżnicowania środowiska przyrodniczego i różnorodności kulturowej świata, przestrzega zasad zachowania wynikających z szacunku i życzliwości wobec przedstawicieli innych kultur.

Absolwent specjalności Turystyka  może być zatrudniony w instytucjach zajmujących się organizowaniem turystyki i zarządzaniem nią na szczeblu centralnym (np. Polska Organizacja Turystyczna, Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki), wojewódzkim (urzędy marszałkowskie) oraz lokalnym (starostwa powiatowe i urzędy gmin/miast), w biurach turystycznych, organizacjach wspierających rozwój turystyki (regionalne i lokalne organizacje turystyczne), jak również w instytucjach zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Niektórzy absolwenci podejmują również dalsze kształcenie, na studiach doktoranckich i podyplomowych, zwłaszcza w zakresie nauk o Ziemi (m.in. geografii, ochrony środowiska), gospodarki przestrzennej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geografia w zakresie turystyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

na podstawie wymaganych dokumentów

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/