Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Germanistyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GER)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki, polski

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz zajęcia z bloków do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na wszystkich etapach edukacyjnych. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyki, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględnia jednak również znajomość podstaw edytorstwa i przekładu oraz języków specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym
 • powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi
 • terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej
 • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
 • posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, lektor, nauczyciel języka niemieckiego (jeśli posiada stosowne uprawnienia). Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury, a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem;
- ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy;
- ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego;
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, ;
- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 4 semestry;
- punkty ECTS: 120.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Opis praktyk zawiera zał. nr 1.

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
- z zakresu nauk podstawowych: 75;
- praktyczne: 6;
- modułowe do wyboru: 39.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/