Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Germanistyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GER)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: niemiecki, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Atuty kierunku

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz blok zajęć do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Polsko-niemieckie studia transkulturowe, Komunikacja w biznesie (w systemie dualnym), Helwetologia, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć): język francuski, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. (Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględnia jednak również znajomość podstaw edytorstwa i przekładu oraz języków specjalistycznych.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent:

 • Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzą o specyfice przedmiotowej i metodologicznej, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej.
 • Zna terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym.
 • Ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę prowadzącą do specjalizacji właściwej dla studiowanego kierunku.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o kompleksowej naturze języka niemieckiego i jej historycznej zmienności oraz zna teorie badań na płaszczyźnie synchronicznej i diachronicznej w ujęciu pragmalingwistycznym, kognitywnym oraz porównawczym.
 • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania zjawisk językowych, właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie językoznawstwa.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach języka niemieckiego ze zjawiskami kulturowymi, literackimi, politycznymi i społecznym oraz o instytucjach prowadzących badania nad językiem.
 • Ma szczegółową wiedzę o dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych oraz nowych trendach w zakresie teorii i praktyki przekładu  oraz psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki.
 • Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów literackich z języka niemieckiego na polski oraz polsko-niemieckich związków literackich), a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem.
 • Ma wiedzę o dominujących nurtach w krytyce literackiej i jej historycznym rozwoju oraz pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii literatury niemieckiego obszaru językowego z kulturą, historią krajów niemieckojęzycznych i filozofią, niezbędną w pracy literaturoznawczej i praktyce krytycznoliterackiej.
 • Ma wiedzę na temat nowszych zjawisk naukowych i kulturalnych w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów w literaturoznawstwie z innymi dyskursami humanistycznymi (intertekstualnością, psychoanalizą, gender studies, postkolonializmem, teoriami kulturoznawczymi) oraz ma pogłębioną wiedzę o instytucjach życia literackiego i teatralnego w Polsce i krajach niemieckojęzycznych.
 • Ma szczegółową wiedzę, obejmującą terminologię polską i niemiecką oraz metodologię wiedzy o kulturze krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej, a także na temat współczesnych dokonań, ośrodków i szkół badawczych z zakresu kulturoznawstwa oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności korespondencji sztuk, w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego.
 • Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego, właściwe dla wybranych teorii lub szkół badawczych w zakresie kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej.
 • Ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach historii kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i komparatystyki kulturowej z innymi dziedzinami nauki, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, pozwalającą na integrowanie perspektyw właściwych dla kilku dyscyplin badawczych.
 • Ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do obszarów jego aktywności artystycznej i społecznej oraz poglądów na temat instytucji kulturowych, procesów ich zmian oraz prawidłowości rządzących tymi zmianami.
 • Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych z zakresu wiedzy o krajach  niemieckiego obszaru językowego i komunikacji międzykulturowej, w tym o historii tych krajów, ich aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, ich rozwoju społeczno-politycznym i gospodarczym, relacjach z innymi państwami regionu, różnicach kulturowych między tymi krajami a Polską.
 • Ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. zakresie prawa, ekonomii, prasy.
 • Posiada pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze procesów uczenia się i nauczania języka obcego z uwzględnieniem aspektów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych oraz treści kulturowych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki  nauczania młodzieży i osób dorosłych.
 • Ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej różnych kontekstów edukacyjnych oraz na temat kierunków polityki kształcenia obcojęzycznego w Polsce i w Europie, na różnych poziomach zaawansowania.
 • Ma uporządkowaną pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki.
 • Ma szczegółową wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych, obejmującą wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki.
 • Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym niemieckiego obszaru językowego.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informacje z zakresu studiowanego kierunku, wykorzystując różne źródła oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki, w tymjęzykoznawstwa pragmalingwistycznego, kognitywnego i porównawczego.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych subdyscyplin językoznawczych i innych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych oraz potrafi  samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności w zakresie badań nad językiem.
 • Posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach języka na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność samodzielnego przygotowania prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach w języku niemieckim.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę i interpretację dawnych i nowych tekstów literackich (z uwzględnieniem takich zagadnień, jak trawestacja motywów i form literackich czy reinterpretacja kanonu literackiego), a także wyszukiwanie i integrowanie wiedzy z dziedziny teorii i historii literatury i w zakresie literackiego transferu wewnątrz- i międzykulturowego w celu jej zastosowania do formułowania i prezentacji własnych wniosków i krytycznych sądów.
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację tekstu literackiego, inscenizacji, ekranizacji, stosując oryginalne podejścia, uwzględniając nowe osiągnięcia humanistyki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.
 • Posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi.
 • Posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego.
 • Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować oraz integrować informacje z zakresu wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności korespondencji sztuk, a także rozwiązywać złożone problemy badawcze, posługując się odpowiednimi metodami, narzędziami badawczymi i poglądami własnymi i innych autorów, oraz prezentować syntetyczne wyniki swych dociekań w różnych formach i różnych mediach.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru  językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, również w sytuacjach związanych z rozwojem kariery zawodowej.
 • Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, a także wykazać powiązania między nimi, stosując adekwatne metody interpretacji, porozumiewając się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami i niespecjalistami w języku polskim i języku niemieckim, uwzględniając nowe osiągnięcia kulturoznawstwa i komparatystyki kulturowej, psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki , w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca badanych wytworów kultury i zjawisk społecznych w procesie historyczno-kulturowym.
 • Posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego i komunikacji międzykulturowej, w tym z zakresu historii tych krajów, ich aktualnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej, ich rozwoju społeczno-politycznego i gospodarczego, relacjach z innymi państwami regionu, różnicach kulturowych między tymi krajami a Polską.
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
 • Posiada umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej w zakresie prawa, ekonomii, prasoznawstwa.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać i analizować informacje z dziedziny (glotto)dydaktyki, pedagogiki i psychologii oraz formułuje krytyczne sądy na temat ujęć teoretycznych, ze szczególnym uwzględnieniem dydaktyki języka niemieckiego oraz treści kulturowych dotyczących krajów niemieckiego obszaru językowego.
 • Posiada umiejętność integracji wiedzy z obszarów humanistycznych oraz jej zastosowanie w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
 • Posiada umiejętność integrowania wiedzy z dziedziny psychopedagogik, dydaktyki i glottodydaktyki oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych.
 • Posiada kompetencję językową w zakresie drugiego języka obcego na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
 • Stosuje zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego, w szczególności reguły rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi.
 • Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych sformułowań.
 • Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania różnych prac  pisemnych w języku niemieckim.
 • Posiada pogłębione umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych w języku niemieckim, w zakresie dziedzin nauki właściwych dla studiów germanistyki.
 • Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować  autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową.
 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem przyszłego zawodu.
 • Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.
 • Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, żywo interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz tekstów literackich, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, nauczyciel (jeśli posiada stosowne uprawnienia). Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Absolwent:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury, a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem;
- ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy;
- ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego;
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, ;
- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 4 semestry;
- punkty ECTS: 120.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Opis praktyk zawiera zał. nr 1.

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
- z zakresu nauk podstawowych: 75;
- praktyczne: 6;
- modułowe do wyboru: 39.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/