Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GER)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Koncepcja kształcenia zakłada budowę fundamentów kompetencji językowych poprzez stopniowy rozwój słownictwa i wiedzy gramatycznej oraz rozwój umiejętności posługiwania się językiem niemieckim w różnych obszarach tematycznych. Studenci nabywają umiejętność porozumiewania się na tematy z różnych obszarów życia, od prostych tematów szeroko pojętego życia społecznego poprzez tematy historyczno-kulturowe do tematów dotyczących polityki, gospodarki, nauki, rozwoju technologicznego itp. Wraz z rozwojem kompetencji językowych studenci nabywają także umiejętność analizy omawianych treści celem merytorycznego argumentowania oraz formułowania wniosków, jak i ich krytycznego omówienia w formie ustnej i pisemnej. Studenci mogą uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu język niemiecki na I i II etapie edukacyjnym, realizując dodatkowo (w ramach zajęć fakultatywnych) przedmioty do uzyskania tych uprawnień oraz praktyki pedagogiczne.

Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie Instytutu Germanistyki.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu trzyletniego kształcenia na studiach I stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę kultury krajów niemieckiego obszaru językowego i jej znaczenie oraz podstawy komparatystyki kulturowej,
 • historię literatury krajów niemieckiego obszaru językowego, podstawy komparatystyki literackiej,
 • język krajów niemieckiego obszaru językowego i jego specyfikę oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim,
 • podstawową terminologię z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki i glottodydaktyki oraz procesy nauczania/uczenia się, w tym języka niemieckiego, w wybranych kontekstach edukacyjnych,
 • teorie i metodologię z zakresu nauki o literaturze, komparatystyki kulturowej i literackiej i o języku krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • powiązania historii i nauki o kulturze, literaturze krajów niemieckiego obszaru językowego z innymi dziedzinami nauki,
 • podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie nauki o kulturze i literaturze oraz w zakresie komparatystyki kulturowej i literackiej,
 • podstawowe metody analizy i interpretacji w zakresie nauki o języku krajów niemieckiego obszaru językowego,
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
 • zasady działania instytucji zajmujących się historią i kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego w Polsce i za granicą,
 • podstawowe zasady BHP;

potrafi:

 • wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje oraz rozwijać umiejętności badawcze z zakresu kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej i literackiej, jak i z zakresu języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki,
 • rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury, procesów i zjawisk kulturowych, właściwych dla krajów niemieckiego obszaru językowego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym,
 • posługiwać się językiem niemieckim zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przygotowywać typowe prace pisemne i wystąpienia ustne w języku polskim i języku niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu psychopedagogiki, dydaktyki, glottodydaktyki i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł,
 • posługiwać się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • wykorzystać technologie informacyjne w nauce i pracy przy zachowaniu zasad etyki oraz zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze komunikatów medialnych, jak i w tworzeniu publikacji;

jest gotów do:

 • współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role, oraz określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
 • uczestnictwa w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Perspektywy

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte na I stopniu studiów stanowią bazę teoretyczną i praktyczną do podjęcia studiów II stopnia na kierunku germanistyka bądź kierunkach pokrewnych. Ponadto absolwent studiów I stopnia może pracować m.in.:

 • jako lektor,
 • w wydawnictwach, redakcjach, mediach, turystyce i sektorze usług, w branży marketingowej i handlowej, gdzie wymagana jest dobra znajomość języka niemieckiego oraz duży stopień kompetencji interkulturowej,
 • w instytucjach kultury oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury,
 • jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej (po uzyskaniu uprawień, tj. zrealizowaniu bloku zajęć fakultatywnych i realizacji praktyk).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent:
- posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej;
- ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
- posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego;
- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 6 semestrów;
- punkty ECTS: 180.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131).

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
A) grupa treści podstawowych (praktyczna nauka języka obcego, lektorat drugiego języka obcego): 44;
B) grupa treści kierunkowych: 64;
C) przedmioty modułowe do wyboru (przedmiot wybieralny, zajęcia niekierunkowe): 54.
D) przedmioty inne: 18.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Opis praktyk realizowanych w Instytucie Germanistyki
wynikających z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela

Nadrzędnym celem praktyk realizowanych przez studentów germanistyki w ramach studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Praktyka studentów IG UW odnosi się do dwóch modułów kształcenia wynikających z w/w Rozporządzenia i uwzględnia następujące formy:
1) praktyka psychologiczno-pedagogiczna (moduł 2) na drugim roku studiów pierwszego stopnia (30 godz.) oraz
2) praktyka dydaktyczna (moduł 3) na drugim roku studiów pierwszego stopnia (część wstępna - 60 godz.) i na trzecim roku studiów pierwszego stopnia (część zasadnicza - 60 godz.).
Etap I praktyki realizowany jest na drugim roku studiów pierwszego stopnia i obejmuje:
a) praktykę psychologiczno-pedagogiczną (30 godz.) oraz
b) wstępną praktykę dydaktyczną (60 godz.).
Etap II praktyki realizowany jest na trzecim roku studiów pierwszego stopnia i obejmuje:
a) zasadniczą praktykę dydaktyczną (60 godz.).
Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej na I etapie jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Celem wstępnej praktyki dydaktycznej realizowanej na I etapie oraz zasadniczej praktyki dydaktycznej realizowanej na II etapie jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabywanej wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego oraz dydaktyki języków obcych z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

I etap praktyki (drugi rok studiów pierwszego stopnia)
a) Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30 godz.; moduł 2 w/w Rozp.)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest tylko na I etapie: w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach realizujących kształcenie.
Studenci zapoznają się ze specyfiką przedszkola, różnych szkół, ewentualnie innych placówek kształcących, dokonują obserwacji lekcji różnych przedmiotów szkolnych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dokumentują swoje spostrzeżenia w odpowiednich arkuszach obserwacyjnych.
Zagadnienia do obserwacji obejmują: aktywność (grup) uczniów, interakcje w klasie, komunikację, działania nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego oraz psychologiczną dynamikę grupy.
W ramach praktyki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej na I etapie student germanistyki współdziała z opiekunem praktyk oraz stopniowo pełni rolę opiekuna-wychowawcy. Analizuje i interpretuje obserwowane zjawiska, a wnioski zapisuje w arkuszach obserwacyjnych.
b) Wstępna praktyka dydaktyczna (60 godz.; element modułu 3 w/w Rozp.)
Wstępna praktyka dydaktyczna realizowana jest na etapie I w powiązaniu z praktyką psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach, różnych szkołach, ewentualnie innych placówkach realizujących kształcenie w języku niemieckim (lub ewentualnie w innych językach obcych).
W trakcie wstępnej praktyki dydaktycznej studenci dokonują obserwacji czynności podejmowanych przez nauczycieli języka niemieckiego lub innych języków obcych; toku metodycznego lekcji języka niemieckiego, stosowanych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych (w języku niemieckim lub ewentualnie w innych językach obcych); interakcji na lekcji języka obcego; komunikacji w języku niemieckim, innych językach obcych i języku polskim; sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów; sposobu oceniania uczniów; sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej; dynamiki grupy i klimatu społecznego klasy; funkcjonowania i aktywności poszczególnych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych); organizacji przestrzeni w pracowni językowej. Wyniki obserwacji odnotowywane są w arkuszach obserwacyjnych.
W ramach wstępnej praktyki dydaktycznej realizowanej na I etapie student germanistyki współdziała z nauczycielem języka niemieckiego oraz stopniowo pełni rolę nauczyciela języka niemieckiego (od planowania, przez organizację i prowadzenie lekcji języka niemieckiego po analizę i interpretację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych).

II etap praktyki (trzeci rok studiów pierwszego stopnia)
a) Zasadnicza praktyka dydaktyczna (60 godz.; element modułu 3 w/w Rozp.)
Warunkiem rozpoczęcia zasadniczej praktyki dydaktycznej na II etapie jest zrealizowanie I etapu praktyki, obejmującego praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz wstępną praktykę dydaktyczną.
Zasadnicza praktyka dydaktyczna realizowana jest w przedszkolach i szkołach podstawowych realizujących kształcenie w języku niemieckim (lub ewentualnie w innych językach obcych).
W trakcie zasadniczej praktyki dydaktycznej student germanistyki współdziała z nauczycielem-opiekunem praktyk oraz pełni rolę nauczyciela języka niemieckiego w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej. W przypadku braku nauczyciela języka niemieckiego w danej placówce funkcję opiekuna praktyk może pełnić nauczyciel innego języka obcego lub w uzasadnionych przypadkach dyrektor danej placówki.
Student germanistyki planuje, organizuje i prowadzi lekcje języka niemieckiego według samodzielnie przygotowywanych scenariuszy oraz dokonuje analizy i interpretacji doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych. Studenci zobowiązani są do dbałości o poprawność językową opracowywanych samodzielnie scenariuszy i materiałów dydaktycznych w języku niemieckim.
Podsumowanie
Realizacja praktyki na obydwu etapach omawiana jest w ramach odpowiednich zajęć psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego modułu kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.
W trakcie realizowania praktyk na I etapie (praktyki psychologiczno pedagogicznej i wstępnej praktyki dydaktycznej) student germanistyki wizytuje przedszkole, różne szkoły, ewentualnie inne placówki oświatowe, obserwuje zajęcia, asystuje nauczycielom, psychologom i pedagogom szkolnym oraz stopniowo samodzielnie prowadzi lekcje wychowawcze i lekcje języka niemieckiego.
W trakcie realizowania praktyki na II etapie student przede wszystkim samodzielnie prowadzi lekcje języka niemieckiego w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej.
Instytut Germanistyki (Zakład Glottodydaktyki) utrzymuje systematyczny kontakt z placówkami, w których studenci odbywają praktyki.
Opiekę i nadzór nad praktykami pełni koordynator ds. praktyk pedagogicznych IG UW.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/