Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Germanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GER)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: niemiecki, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań germanistyki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak i praktyk społecznych oraz kulturowych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym nauką o poznaniu i komunikacji społecznej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent: zna podstawową terminologię gramatyczną i słownictwo umożliwiające komunikację w języku niemieckim oraz jest świadomy interferencji między językiem ojczystym i niemieckim; zna podstawową terminologię z zakresu komputerowego składu polsko- i niemieckojęzycznych tekstów; ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej; ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; zna frazeologizmy języka niemieckiego podbudowujące jego wiedzę realioznawczą o krajach niemieckiego obszaru językowego; zna złożone konstrukcje gramatyczne umożliwiające komunikację na poziomie zbliżonym do rodzimego użytkownika języka niemieckiego; wykorzystuje zdobytą wiedzę o historii, kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz glottodydaktyce i komparatystyce kulturowej i literackiej, jak i realiach krajów niemieckiego obszaru językowego do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej; posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł; posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego; uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Absolwent:
- posiada umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
- ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu historii i nauki o kulturze, literaturze, języku krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej;
- ma elementarną wiedzę dotyczącą relacji Polski z krajami niemieckiego obszaru językowego;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;
- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych oraz wystąpień ustnych w języku polskim i języku niemieckim, w zakresie historii, kultury, literatury, języka krajów niemieckiego obszaru językowego oraz z zakresu dydaktyki języka niemieckiego i komparatystyki kulturowej i literackiej, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł;
- posiada umiejętność posługiwania się językiem obcym, innym niż język niemiecki, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
- ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego krajów niemieckiego obszaru językowego;
- uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 6 semestrów;
- punkty ECTS: 180.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 131).

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
A) grupa treści podstawowych (praktyczna nauka języka obcego, lektorat drugiego języka obcego): 44;
B) grupa treści kierunkowych: 64;
C) przedmioty modułowe do wyboru (przedmiot wybieralny, zajęcia niekierunkowe): 54.
D) przedmioty inne: 18.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Opis praktyk realizowanych w Instytucie Germanistyki
wynikających z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela

Nadrzędnym celem praktyk realizowanych przez studentów germanistyki w ramach studiów pierwszego stopnia jest przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych.
Praktyka studentów IG UW odnosi się do dwóch modułów kształcenia wynikających z w/w Rozporządzenia i uwzględnia następujące formy:
1) praktyka psychologiczno-pedagogiczna (moduł 2) na drugim roku studiów pierwszego stopnia (30 godz.) oraz
2) praktyka dydaktyczna (moduł 3) na drugim roku studiów pierwszego stopnia (część wstępna - 60 godz.) i na trzecim roku studiów pierwszego stopnia (część zasadnicza - 60 godz.).
Etap I praktyki realizowany jest na drugim roku studiów pierwszego stopnia i obejmuje:
a) praktykę psychologiczno-pedagogiczną (30 godz.) oraz
b) wstępną praktykę dydaktyczną (60 godz.).
Etap II praktyki realizowany jest na trzecim roku studiów pierwszego stopnia i obejmuje:
a) zasadniczą praktykę dydaktyczną (60 godz.).
Celem praktyki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej na I etapie jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.
Celem wstępnej praktyki dydaktycznej realizowanej na I etapie oraz zasadniczej praktyki dydaktycznej realizowanej na II etapie jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabywanej wiedzy z zakresu metodyki nauczania języka niemieckiego oraz dydaktyki języków obcych z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

I etap praktyki (drugi rok studiów pierwszego stopnia)
a) Praktyka psychologiczno-pedagogiczna (30 godz.; moduł 2 w/w Rozp.)
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest tylko na I etapie: w przedszkolach, szkołach oraz innych placówkach realizujących kształcenie.
Studenci zapoznają się ze specyfiką przedszkola, różnych szkół, ewentualnie innych placówek kształcących, dokonują obserwacji lekcji różnych przedmiotów szkolnych oraz zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dokumentują swoje spostrzeżenia w odpowiednich arkuszach obserwacyjnych.
Zagadnienia do obserwacji obejmują: aktywność (grup) uczniów, interakcje w klasie, komunikację, działania nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego oraz psychologiczną dynamikę grupy.
W ramach praktyki psychologiczno-pedagogicznej realizowanej na I etapie student germanistyki współdziała z opiekunem praktyk oraz stopniowo pełni rolę opiekuna-wychowawcy. Analizuje i interpretuje obserwowane zjawiska, a wnioski zapisuje w arkuszach obserwacyjnych.
b) Wstępna praktyka dydaktyczna (60 godz.; element modułu 3 w/w Rozp.)
Wstępna praktyka dydaktyczna realizowana jest na etapie I w powiązaniu z praktyką psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach, różnych szkołach, ewentualnie innych placówkach realizujących kształcenie w języku niemieckim (lub ewentualnie w innych językach obcych).
W trakcie wstępnej praktyki dydaktycznej studenci dokonują obserwacji czynności podejmowanych przez nauczycieli języka niemieckiego lub innych języków obcych; toku metodycznego lekcji języka niemieckiego, stosowanych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych (w języku niemieckim lub ewentualnie w innych językach obcych); interakcji na lekcji języka obcego; komunikacji w języku niemieckim, innych językach obcych i języku polskim; sposobów aktywizowania i dyscyplinowania uczniów; sposobu oceniania uczniów; sposobu zadawania i kontrolowania pracy domowej; dynamiki grupy i klimatu społecznego klasy; funkcjonowania i aktywności poszczególnych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów szczególnie uzdolnionych); organizacji przestrzeni w pracowni językowej. Wyniki obserwacji odnotowywane są w arkuszach obserwacyjnych.
W ramach wstępnej praktyki dydaktycznej realizowanej na I etapie student germanistyki współdziała z nauczycielem języka niemieckiego oraz stopniowo pełni rolę nauczyciela języka niemieckiego (od planowania, przez organizację i prowadzenie lekcji języka niemieckiego po analizę i interpretację własnych działań dydaktyczno-wychowawczych).

II etap praktyki (trzeci rok studiów pierwszego stopnia)
a) Zasadnicza praktyka dydaktyczna (60 godz.; element modułu 3 w/w Rozp.)
Warunkiem rozpoczęcia zasadniczej praktyki dydaktycznej na II etapie jest zrealizowanie I etapu praktyki, obejmującego praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz wstępną praktykę dydaktyczną.
Zasadnicza praktyka dydaktyczna realizowana jest w przedszkolach i szkołach podstawowych realizujących kształcenie w języku niemieckim (lub ewentualnie w innych językach obcych).
W trakcie zasadniczej praktyki dydaktycznej student germanistyki współdziała z nauczycielem-opiekunem praktyk oraz pełni rolę nauczyciela języka niemieckiego w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej. W przypadku braku nauczyciela języka niemieckiego w danej placówce funkcję opiekuna praktyk może pełnić nauczyciel innego języka obcego lub w uzasadnionych przypadkach dyrektor danej placówki.
Student germanistyki planuje, organizuje i prowadzi lekcje języka niemieckiego według samodzielnie przygotowywanych scenariuszy oraz dokonuje analizy i interpretacji doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych i dydaktycznych. Studenci zobowiązani są do dbałości o poprawność językową opracowywanych samodzielnie scenariuszy i materiałów dydaktycznych w języku niemieckim.
Podsumowanie
Realizacja praktyki na obydwu etapach omawiana jest w ramach odpowiednich zajęć psychologiczno-pedagogicznego oraz dydaktycznego modułu kształcenia nauczycieli języka niemieckiego.
W trakcie realizowania praktyk na I etapie (praktyki psychologiczno pedagogicznej i wstępnej praktyki dydaktycznej) student germanistyki wizytuje przedszkole, różne szkoły, ewentualnie inne placówki oświatowe, obserwuje zajęcia, asystuje nauczycielom, psychologom i pedagogom szkolnym oraz stopniowo samodzielnie prowadzi lekcje wychowawcze i lekcje języka niemieckiego.
W trakcie realizowania praktyki na II etapie student przede wszystkim samodzielnie prowadzi lekcje języka niemieckiego w wybranym przedszkolu lub szkole podstawowej.
Instytut Germanistyki (Zakład Glottodydaktyki) utrzymuje systematyczny kontakt z placówkami, w których studenci odbywają praktyki.
Opiekę i nadzór nad praktykami pełni koordynator ds. praktyk pedagogicznych IG UW.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/