Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Germanistyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-GER)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: niemiecki, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz blok zajęć do wyboru: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć): język francuski, w taki sposób, by łącznie uzyskał 60 punktów ECTS rocznie. (Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki).

Kierunek studiów germanistyka należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań germanistyki jest umiejscowiony zarówno w obszarze idei (ideały, normy, paradygmaty), jak i praktyk społecznych oraz kulturowych. Germanistyka łączy perspektywę humanistyczną, w tym językoznawstwo, kulturoznawstwo i literaturoznawstwo, z perspektywą nauk społecznych, w tym nauką o poznaniu i komunikacji społecznej.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów germanistyka absolwent: ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury (ze szczególnym uwzględnieniem przekładu tekstów literackich z języka niemieckiego na polski oraz polsko-niemieckich związków literackich), a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem; ma pogłębioną wiedzę o instytucjach życia literackiego i teatralnego w Polsce i krajach niemieckojęzycznych; ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy; ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych; posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi; posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego; posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, również w sytuacjach związanych z rozwojem kariery zawodowej; rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy; Systematycznie uczestniczy w życiu kulturalnym, żywo interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i politycznymi.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata i rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

Absolwent:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury, a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem;
- ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy;
- ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego;
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, ;
- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 4 semestry;
- punkty ECTS: 120.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Opis praktyk zawiera zał. nr 1.

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
- z zakresu nauk podstawowych: 75;
- praktyczne: 6;
- modułowe do wyboru: 39.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/