Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Germanistyka > Germanistyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Germanistyka, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-GER)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: niemiecki, polski

Atuty kierunku

Kierunek germanistyka to kierunek interdyscyplinarny z dziedziny nauk humanistycznych. Studia mają profil ogólnoakademicki, obejmują moduły służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy i umiejętności teoretycznych w zakresie językoznawstwa germańskiego i literaturoznawstwa krajów niemieckiego obszaru językowego i są powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi w Instytucie Germanistyki.

Student realizuje zajęcia obowiązkowe wspólne dla wszystkich studentów kierunku oraz wybrane zajęcia z bloków: Historia kultury i komparatystyka kulturowa, Komunikacja międzykulturowa, Glottodydaktyka, Językoznawstwo z elementami tłumaczeń, Historia literatury i krytyki literackiej oraz translatoryka literacka, w taki sposób, by łącznie uzyskał min. 60 punktów ECTS rocznie. Szczegółowy program studiów jest dostępny na stronie internetowej Instytutu Germanistyki.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, z reguły co dwa tygodnie, w Instytucie Germanistyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55.

Koncepcja kształcenia stawia na nabycie pogłębionej wiedzy z zakresu języka, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, przy czym wiedza ta dotyczy działań językowych w wymiarze międzykulturowym. Zdobyta wiedza odnosi się zasadniczo do działań językowych we współczesnej niemczyźnie i polszczyźnie, uwzględniając również warsztat tłumacza.

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu dwuletniego kształcenia na studiach II stopnia absolwent

zna i rozumie:

 • specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej, terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym
 • powiązania kierunku germanistyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach niemieckojęzycznych, a zwłaszcza ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach nowych badań i trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi
 • terminologię, teorię i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych, obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki

potrafi:

 • wykorzystać nabyte umiejętności badawcze, obejmujące krytyczną analizę wytworów kultury i zjawisk społecznych krajów niemieckiego obszaru językowego, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów germanistyki
 • samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową
 • wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej
 • posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie minimum B2+ według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego
 • posługiwać się językiem niemieckim na poziomie minimum C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego

jest gotów do:

 • współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role
 • rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu

Perspektywy

Absolwent studiów II stopnia porusza się swobodnie na rynku pracy w szeroko pojętym obszarze kultury, ponieważ zdobył wiedzę i umiejętności pozwalające mu na podjęcie pracy m.in. jako: tłumacz, krytyk literacki i teatralny, dziennikarz, nauczyciel języka niemieckiego (jeśli posiada stosowne uprawnienia), lektor języka niemieckiego. Dzięki umiejętnościom integrowania wiedzy z różnych dziedzin kultury sprawdzi się on ponadto w turystyce, na rynku usług dla ludności, w tym w szczególności w obsłudze klienta zagranicznego, a także jako pracownik administracji publicznej, czyli we wszystkich tych obszarach gospodarki, w których wymagana jest szeroka wiedza o społeczeństwie i jego kulturze oraz znajomość języków obcych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku germanistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent:
- ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej, terminologii i metodologii w zakresie germanistyki;
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej;
- ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię oraz metody analizy, interpretacji i wartościowania z zakresu translatologii i transferu kulturowego na obszarze literatury, a także o powiązaniu tych dziedzin z teorią literatury, tekstologią, historią literatury, językoznawstwem, filozofią, historią i kulturoznawstwem;
- ma uporządkowaną wiedzę z niemieckojęzycznej terminologii fachowej, m.in. w zakresie prawa, ekonomii, prasy;
- ma szczegółową wiedzę na temat aplikacji teorii glottodydaktycznych i dyscyplin pokrewnych w zakresie dydaktyki języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego w różnych grupach wiekowych;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia tekstów literackich i tekstów z zakresu nauk humanistycznych oraz umiejętność przeprowadzania krytyki przekładu, a także analizowania zagadnień związanych z transferem, przenikaniem i powiązaniami zjawisk literackich w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych oraz pomiędzy nimi;
- posiada przygotowanie warsztatowe do tłumaczenia dokumentów oraz tekstów użytkowych, integrując przy tym wiedzę z zakresu przekładu międzykulturowego;
- posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie wiedzy o kulturze polskiej i krajów niemieckiego obszaru językowego oraz komparatystyki kulturowej, w szczególności etnologii, historii, historii sztuki, muzykologii, literaturoznawstwa, teatrologii, filozofii, socjologii, oraz popularyzowania i wykorzystania tej wiedzy, ;
- aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

2. Okres trwania studiów oraz wymiar punktów ECTS:
- 4 semestry;
- punkty ECTS: 120.

3. Rozpoczęte w roku akademickim 2012/13 kształcenie nauczycieli odbywa się według standardów opartych na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131). Opis praktyk zawiera zał. nr 1.

4. Punkty ECTS przypadające na zajęcia:
- z zakresu nauk podstawowych: 75;
- praktyczne: 6;
- modułowe do wyboru: 39.

5. Program studiów nie przewiduje praktyk zawodowych.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/