Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geologia > Geologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Geologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc 30 w tym: 25 - kwalifikacja na podstawie ocen ze studiów, 5 - kwalifikacja na podstawie egzaminu.

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują (podczas rejestracji na studia) maksymalnie dwie specjalności (w pożądanej kolejności), których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

W przypadku małej liczby przyjętych na wybraną specjalność (mniejszej niż 6 osób) Wydział zastrzega sobie możliwość nieotwarcia danej specjalności. W takim przypadku osobie przyjętej zostanie zaproponowana inna specjalność zbliżona profilem.

W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność (większej niż 17 osób), o pierwszeństwie przyjęcia decyduje kolejność na liście rankingowej podczas rekrutacji. Osobom niezakwalifikowanym na wybraną specjalność zostanie zaproponowane podjęcie studiów na specjalności drugiego wyboru.

Geologia klimatyczna

Absolwent studiów II stopnia na kierunku geologia, specjalność geologia klimatyczna potrafi przeprowadzić kompleksowe badania środowiska geologicznego z uwzględnieniem metodyki badań paleoklimatu i klimatostratygrafii oraz ewolucji świata organicznego i wpływu działalności człowieka. Potrafi wykonywać mapy i przekroje geologiczne, zna zasady strategii zrównoważonego rozwoju, a zmiany klimatu traktuje jako podstawowy czynnik sprawczy procesów kształtujących powierzchnię Ziemi. Umie powiązać z nimi różne osady i rzeźbę terenu oraz ocenić rolę czynników wpływających na klimat na Ziemi w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż

Stratygrafia i sedymentologia

Więcej informacji na stronie Wydziału Geologii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geologia w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geochemii, mineralogii, petrologii i geologii złożowej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie stratygrafii i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, średnia z toku studiów, egzamin wstępny

Standardy nauczania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określenia standardów nauczania poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz.U.Nr 116, poz.1004) - kierunek Geologia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.Nr253 poz. 1520 z dnia 24.11.2011)
Geologia klimatyczna:
1. Wybrane efekty kształcenia
- zna współczesne metody stratygrafii czwartorzędu, rozumie zasady aplikacji różnych metod stratygraficznych
- zna przyczyny i przebieg zmian klimatu w przeszłości Ziemi
- zna charakterystykę głównych procesów glebotwórczych i glebowych
- potrafi wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania dowolnego zadania stratygraficznego oraz zna podstawy zasadniczych metod stosowanych do korelacji profili geologicznych
- wykonuje i analizuje przekroje geologiczne (potrafi je korelować) oraz potrafi wykonywać mapy geomorfologiczne
- potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)
- potrafi interpretować przebieg procesów geologicznych z punktu widzenia zmian klimatu
- potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)
- identyfikuje zagrożenia dla środowiska wywołane działalnością człowieka, potrafi wykonać dokumentacje wymagane przez prawodawstwo z zastosowaniem procedur badawczych i administracyjnych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – min. 120; 4 semestry.
3. Łączna liczba punktów ECTS – na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studenta – 100
Łączna liczba punktów ECTS z zakresu zajęć nauk podstawowych - 50
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć praktycznych - 40
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 120 (na II stopniu na kierunku geologia student ma możliwość wyboru jednej z 9 specjalności).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
prak - Praktikum
pr_zaw - Praktyka zawodowa
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
k - Kolokwium na oceny
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, geologia klimatycznaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Fenomeny klimatyczne2zo
Geologia glacjalna2zo
Geologia glacjalna2e
Gleboznawstwo2zo
Gleboznawstwo2e
Geomorfologia stosowana2zo
Kurs specjalistyczny dla studentów specjalności geologia klimatyczna366zo
Klimatostratygrafia czwartorzędu2 lub 115zo
Klimatostratygrafia czwartorzędu2 lub 330e
Kurs terenowy z geologii klimatycznej1zo
Metodyka badań paleoklimatycznych245zo
Metodyka badań paleoklimatycznych2e
Metody komputerowe w geologii2zo
Podstawy geologii klimatycznej2 lub 330e
1300-OPLM401
Praktyka magisterska4z
Seminarium z geologii klimatycznej2zo
1300-OSMGK4L
Seminarium magisterskie dla GKL412zo
Zmiany świata organicznego w czwartorzędzie - cz. II2zo
Zmiany świata organicznego w czwartorzędzie2e
Zmiany świata organicznego w czwartorzędzie - cz.I2zo
Razem:3660156645
Pierwszy rok, tektonika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Analiza modeli powierzchni1zo
Analiza petrogenetyczna w geologii strukturalnej1zo
Cyfrowe modele budowy geologicznej1 lub 330zo
Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych2zo
1300-OERS4L1
Geotektonika4e
Formacje złożowe Polski2zo
Formacje złożowe Polski2e
Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej1zo
Kurs terenowy z geologii regionalnej1 lub 236zo
Kurs terenowy z geologii strukturalnej2zo
Metody komputerowe w geologii2zo
Metodologia stratygrafii230zo
Metodologia stratygrafii2 lub 330e
Morfotektonika2zo
Praktikum z analizy strukturalnej3zo
Praktikum z fotointerpretacji geologicznej3zo
Praktyka magisterska4z
Petrotektonika1 lub 330zo
Seminarium magisterskie dla GSS + TiKG112zo
Seminarium magisterskie dla GSS + TiKG122zo
Tektonika Karpat wewnętrznych1zo
Zastosowanie GIS w geologii2zo
Razem:3830303660
Drugi rok, geochemia, mineralogia i petrologiaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Geochronologia230zo
Geochronologia3 lub 115e
Prawo geologiczne i górnicze330zo
Pracownia magisterska II15z/zo
Pracownia magisterska I3 lub 5zo
1300-OSMG5L
Seminarium magisterskie dla GMP 513 lub 4zo
Termodynamika petrogenetyczna3 lub 230zo
Termodynamika petrogenetyczna3 lub 230e
Technologia surowców mineralnych7 lub 4 lub 51545zo
Razem:2090105
Pierwszy rok, ochrona środowiskaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Biogeochemia2zo
Ekologia1zo
Geochemia antroposfery2zo
Geochemia antroposfery3e
Geoinformacja i geomatyka w geologii stosowanej1zo
Grunty antropogeniczne2zo
Grunty antropogeniczne3e
Gospodarka wodno-ściekowa2zo
Gospodarka wodno-ściekowa2e
Hydrobiologia2zo
Hydrogeochemia (dla HYD i OS)3e
Hydrogeochemia (dla OS)2zo
Kurs terenowy z hydrogeologii (...) (dla HYD, INŻ i OŚ)1zo
Klimatologia, zanieczyszczenia i ochrona powietrza2zo
Gleboznawstwo2zo
Modelowanie geośrodowiskowe230zo
Monitoring środowiska przyrodniczego2zo
Monitoring środowiska przyrodniczego2e
Praktyka magisterska4z
Praktikum z ochrony środowiska2zo
Praktikum z ochrony środowiska2zo
Seminarium magisterskie dla OS 422zo
Seminarium magisterskie dla OS 412zo
Zanieczyszczenia i ochrona gleb2zo
Zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych2zo
Zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych2e
Zarządzanie środowiskiem1zo
Razem:5530

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/