Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geologia > Geologia, stacjonarne, drugiego stopnia

Geologia, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-GE)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc 28 w tym: 25 - kwalifikacja na podstawie ocen ze studiów, 3 - kwalifikacja na podstawie egzaminu.

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Geologia - specjalności: geologia klimatyczna; geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż; stratygrafia i sedymentologia

Program studiów II stopnia na kierunku geologia jest oryginalnym, autorskim  projektem edukacyjnym stanowiącym naturalną kontynuację studiów I stopnia prowadzonych przez Wydział Geologii na kierunkach geologia oraz geologia stosowana. W ramach studiów II stopnia wyróżniono 3 specjalności (Geologia klimatyczna, Stratygrafia i sedymentologia oraz Geochemia, mineralogia, petrologia i geologia złóż) z możliwością ich rozbudowy i modyfikacji w postaci zindywidualizowanych ścieżek tematycznych. Obejmują one kluczowe zagadnienia wiedzy i umiejętności w zakresie: geomorfologii, geologii czwartorzędu, paleoklimatologii, stratygrafii, geologii historycznej i regionalnej, sedymentologii, paleontologii, mineralogii i petrologii jak również dokumentowania i udostępniania złóż.

W profilu przedmiotów prowadzonych w toku studiów wiodącym celem jest przygotowanie absolwentów do rozwijania modeli różnorodnych procesów identyfikowanych w środowisku geologicznym oraz wykorzystywania w tym celu sprawnego warsztatu badawczego. Istotną rolę w kształtowaniu treści programowych odgrywa prezentacja aktualnych naukowych trendów w naukach geologicznych oraz samodzielne prowadzenie badań przez studenta.

Celem studiów na kierunku Geologia jest wykształcenie absolwenta:

  • posiadającego odpowiednie przygotowanie  z zakresu tych dyscyplin nauk przyrodniczych, które stanowią podstawę dla zrozumienia procesów kształtujących środowisko geologiczne,
  • posiadającego rzetelną wiedzę i umiejętności w zakresie geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii jak również geologii złóż,
  • potrafiącego posługiwać się nomenklaturą przyrodniczą przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów geologicznych,
  • posiadającego wiedzę i umiejętności z zakresu metodyki prowadzenia prac dokumentacyjnych  a także badań naukowych z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi laboratoryjnych i informatycznych,
  • posiadającego umiejętność planowania i programowania badań w dostosowaniu do szerokiego profilu zagadnień praktycznych i teoretycznych realizowanych w różnorodnym środowisku geologicznym,
  • potrafiącego samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badania terenowe, badania laboratoryjne  i przedstawić swoje wyniki na tle danych literaturowych
  • posiadającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności profesjonalnych ,w ramach różnorodnych form ustawicznego samokształcenia,
  • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej krajowej i zagranicznej, jak również prezentować poznane treści czy wyniki swoich własnych badań,
  • posiadającego umiejętności językowe (poziom B2+) umożliwiające rozwijanie profesjonalnych i naukowych kontaktów międzynarodowych,
  • przygotowanego do pracy w zawodzie lub do ewentualnego podjęcia działalności naukowej w ramach studiów doktoranckich.

Więcej informacji na stronie Wydziału Geologii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku geologia w zakresie geochemii, mineralogii i petrologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geochemii, mineralogii, petrologii i geologii złożowej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii inżynierskiej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii klimatycznej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii stratygraficznej i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie geologii złożowej i gospodarczej
Magisterium na kierunku geologia w zakresie hydrogeologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie ochrony środowiska
Magisterium na kierunku geologia w zakresie paleontologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie stratygrafii i sedymentologii
Magisterium na kierunku geologia w zakresie tektoniki i kartografii geologicznej

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata, średnia z toku studiów, egzamin wstępny

Standardy nauczania

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie określenia standardów nauczania poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia (Dz.U.Nr 116, poz.1004) - kierunek Geologia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Przygotowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.Nr253 poz. 1520 z dnia 24.11.2011)
Geologia klimatyczna:
1. Wybrane efekty kształcenia
- zna współczesne metody stratygrafii czwartorzędu, rozumie zasady aplikacji różnych metod stratygraficznych
- zna przyczyny i przebieg zmian klimatu w przeszłości Ziemi
- zna charakterystykę głównych procesów glebotwórczych i glebowych
- potrafi wybrać odpowiednią metodę do rozwiązania dowolnego zadania stratygraficznego oraz zna podstawy zasadniczych metod stosowanych do korelacji profili geologicznych
- wykonuje i analizuje przekroje geologiczne (potrafi je korelować) oraz potrafi wykonywać mapy geomorfologiczne
- potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)
- potrafi interpretować przebieg procesów geologicznych z punktu widzenia zmian klimatu
- potrafi prowadzić samodzielnie geologiczne prace terenowe (poszukiwawcze, kartograficzne, dokumentacyjne, pobieranie próbek)
- identyfikuje zagrożenia dla środowiska wywołane działalnością człowieka, potrafi wykonać dokumentacje wymagane przez prawodawstwo z zastosowaniem procedur badawczych i administracyjnych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS – min. 120; 4 semestry.
3. Łączna liczba punktów ECTS – na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studenta – 100
Łączna liczba punktów ECTS z zakresu zajęć nauk podstawowych - 50
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć praktycznych - 40
Łączna liczba punktów ECTS z zajęć do wyboru – 120 (na II stopniu na kierunku geologia student ma możliwość wyboru jednej z 9 specjalności).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
prak - Praktikum
pr_zaw - Praktyka zawodowa
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
k - Kolokwium na oceny
z - Zaliczenie
z/zo - Zaliczenie lub ocena
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, tektonika i kartografia geologicznaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Analiza modeli powierzchni1zo
Analiza petrogenetyczna w geologii strukturalnej1zo
Cyfrowe modele budowy geologicznej1 lub 330zo
Dokumentacja powierzchniowych ruchów masowych2zo
1300-OERS4L1
Geotektonika4e
Formacje złożowe Polski2zo
Formacje złożowe Polski2e
Grafika komputerowa w dokumentacji geologicznej1zo
Kurs terenowy z geologii regionalnej1 lub 236zo
Kurs terenowy z geologii strukturalnej2zo
Metody komputerowe w geologii2zo
Metodologia stratygrafii230zo
Metodologia stratygrafii2 lub 330e
Morfotektonika2zo
Praktikum z analizy strukturalnej3zo
Praktikum z fotointerpretacji geologicznej3zo
Praktyka magisterska4z
Petrotektonika1 lub 330zo
Seminarium magisterskie dla GSS + TiKG112zo
Seminarium magisterskie dla GSS + TiKG122zo
Tektonika Karpat wewnętrznych1zo
Zastosowanie GIS w geologii2zo
Razem:3830303660
Drugi rok, geochemia, mineralogia i petrologiaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
1300-OGCHL5C
1300-OGCHL5W
Prawo geologiczne i górnicze330zo
Pracownia magisterska II15z/zo
Pracownia magisterska I3 lub 5zo
1300-OSMG5L
Seminarium magisterskie dla GMP 513 lub 4zo
Termodynamika petrogenetyczna3 lub 230zo
Termodynamika petrogenetyczna3 lub 230e
Technologia surowców mineralnych7 lub 4 lub 51545zo
Razem:187575
Pierwszy rok, ochrona środowiskaECTSwykćwkonktprakpr_zawsemsem_mgrzal
Biogeochemia2zo
Ekologia1zo
Geochemia antroposfery2zo
Geochemia antroposfery3e
Geoinformacja i geomatyka w geologii stosowanej1zo
Grunty antropogeniczne2zo
Grunty antropogeniczne3e
Gospodarka wodno-ściekowa2zo
Gospodarka wodno-ściekowa2e
Hydrobiologia2zo
Hydrogeochemia (dla HYD i OS)3e
Hydrogeochemia (dla OS)2zo
Kurs terenowy z hydrogeologii (...) (dla HYD, INŻ i OŚ)1zo
Klimatologia, zanieczyszczenia i ochrona powietrza2zo
Gleboznawstwo2zo
Modelowanie geośrodowiskowe230zo
Monitoring środowiska przyrodniczego2zo
Monitoring środowiska przyrodniczego2e
Praktyka magisterska4z
Praktikum z ochrony środowiska2zo
Praktikum z ochrony środowiska2zo
Seminarium magisterskie dla OS 422zo
Seminarium magisterskie dla OS 412zo
Zanieczyszczenia i ochrona gleb2zo
Zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych2zo
Zanieczyszczenie i ochrona wód podziemnych2e
Zarządzanie środowiskiem1zo
Razem:5530

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/