Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Nauczanie fizyki > Nauczanie fizyki, stacjonarne, pierwszego stopnia

Nauczanie fizyki, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-PRK-FZN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: pedagogika;
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW;
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych;
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW;
 • praktyki zawodowe w ramach studiów;
 • przygotowanie do uzyskania uprawnień nauczycielskich zgodnie ze standardami kształcenia (tj. po magisterium z fizyki);
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5).

Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób, mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki, matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent

 • ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • ma niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach;
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiada wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafi korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim;
 • ma kompetencje pedagogiczne i psychologiczne odpowiednie do podjęcia pracy w placówce oświatowej po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra fizyki;
 • potrafi nauczać fizyki oraz matematyki, korzystając z różnych metod dydaktycznych;
 • jest gruntownie przygotowana/y do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie fizyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
• zna i rozumie podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości
• zna i rozumie podstawy wiedzy o podstawowych składnikach materii i rządzących nimi oddziaływaniach, rozumie przejawy tych oddziaływań w zjawiskach fizycznych w różnych skalach od subatomowej do astronomicznej, zna związane z tymi zjawiskami charakterystyczne skale czasowe i energetyczne
• zna i rozumie podstawową wiedzę w zakresie matematyki wyższej i metod matematycznych jako języka umożliwiającego rozważania ilościowe w fizyce
• zna i rozumie podstawowe techniki informatyczne, metody numeryczne i oprogramowanie niezbędne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych
• zna i rozumie podstawowe techniki doświadczalne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych eksperymentów fizycznych oraz zasady opisu i interpretacji ich wyników
• zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności w stopniu pozwalającym na bezpieczny udział w zajęciach dydaktycznych na pracowni fizycznej
• ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych
• zna i rozumie elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych
• zna i rozumie podstawy wiedzy na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
• zna i rozumie podstawowy wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym
• zna i rozumie podstawy metodyki wykonywania typowych zadań oraz normy i procedury stosowane w różnych obszarach działalności pedagogicznej

Umiejętności: absolwent
• potrafi posługiwać się aparatem matematyki wyższej i metodami matematycznymi fizyki przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych, potrafi samodzielnie odtworzyć twierdzenia i równania opisujące podstawowe zjawiska i prawa przyrody, potrafi przeprowadzić dowody tych twierdzeń i praw
• potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności
• potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z ilościową oceną dokładności wyników
• potrafi stosować metody numeryczne, wykorzystywać biblioteki numeryczne, bazy danych i podstawowe oprogramowanie używane w fizyce
• potrafi, dostrzegając potrzebę popularyzacji nauk ścisłych w społeczeństwie, w sposób przystępny przedstawić i wyjaśnić podstawowe fakty dotyczące zjawisk i praw fizyki i skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie tych nauk
• potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach oraz krytycznie ocenić informacje pochodzące ze źródeł niezweryfikowanych
• potrafi samodzielnie oraz w zespole zrealizować projekt z dziedziny fizyki, przygotować raport przedstawiający wyniki tego projektu w formie pisemnej, ustnej, prezentacji multimedialnej lub plakatu zarówno w języku polskim jak i angielskim
• potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, pozwalającym na samodzielne korzystanie z podstawowej literatury anglojęzycznej oraz komunikację ze specjalistami w zakresie fizyki
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań
• potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu
• potrafi wykorzystywać technologie informatyczne i komunikacyjne, w szczególności w celu dostępu do zasobów wiedzy w internecie

Kompetencje społeczne: absolwent
• jest gotów do uczenia się przez całe życie
• jest gotów do pracy w zespole i pełnienia różnych ról; przyjmowania i wyznaczania zadań, organizowania działań i realizacji celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych
• jest gotów do właściwego określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
• jest gotów do uczciwej działalności intelektualnej, podejmowania badań ze świadomością problemów etycznych; eksperymentalnej weryfikacji teorii i stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
• jest gotów do systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi podstawowymi w wybranym obszarze nauk fizycznych, w celu poszerzenia i pogłębienia wiedzy oraz do weryfikowania źródeł, w tym internetowych
• jest gotów do prowadzenia badań, eksperymentów lub obserwacji fizycznych z uwzględnieniem społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
• jest gotów do zachowywania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie
• odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/