Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Physics (Studies in English) > Physics (Studies in English), stacjonarne, drugiego stopnia

Physics (Studies in English), stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-FZA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej fizyki oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie, związana z poszerzaniem znajomości jej aparatu pojęciowego oraz stosowanych metod teoretycznych i doświadczalnych.

Program studiów:

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • kształcenie w języku angielskim
 • specjalności do wyboru:
 1. Theoretical Physics,
 2. Computer Modeling of Physical Phenomena,
 3. Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures,
 4. Geophysics,
 5. Optics,
 6. Particle Physics.
 • wybór specjalności pod koniec pierwszego semestru studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od drugiego semestru studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)
Charakterystyka specjalności:

Physics of Condensed Matter and Semiconductor Nanostructures:
Celem specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów potrafiących badać doświadczalnie i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach, strukturach półprzewodnikowych i innych układach wykorzystujących elementy wytwarzane na bazie materii skondensowanej, a w szczególności rozumiejących fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń wytwarzanych w oparciu o takie materiały. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na prowadzenie prac eksperymentalnych i charakteryzacyjnych, opracowywanie danych doświadczalnych i ich interpretację opartą na zdobytej wiedzy o kwantowej strukturze materii, a także na prowadzenie prac w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej technologii półprzewodników i nanostruktur półprzewodnikowych oraz ich zastosowań.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, badawczych ośrodkach przemysłowych, instytutach badawczo-rozwojowych, przemyśle wysokich technologii.

Theoretical Physics:
Celem specjalności jest wykształcenie fizyka teoretyka zdolnego do podjęcia samodzielnej pracy naukowej w jednostkach badawczych, bądź do bezpośredniej współpracy z grupami eksperymentalnymi w zakresie interpretacji i projektowania eksperymentów w laboratoriach badawczych i przemysłowych laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i wybranych działów matematyki oraz wiedzę specjalistyczną w przynajmniej jednym, wybranym dziale fizyki teoretycznej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na trafne formułowanie, krytyczną ocenę oraz rozwiązywanie problemów fizycznych. Kwalifikacje absolwenta są wystarczające do podjęcia pracy w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych. Posiada kompetencje potrzebne w działach analitycznych instytucji doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Geophysics:
Modelowanie i monitorowanie transportu zanieczyszczeń, pogody i klimatu, badania Ziemi i planet oraz przestrzeni okołoziemskiej są niezwykle ważne gospodarczo, społecznie i naukowo. Kształcenie może odbywać się w zakresie fizyki atmosfery (jedyne tego rodzaju studia w Polsce), fizyki Ziemi i planet oraz fizyki środowiska. Celem ścieżki fizyka atmosfery jest zrozumienie podstaw fizycznych procesów rządzących pogodą i klimatem, znajomość podstaw meteorologii dynamicznej, termodynamiki atmosfery, transferu promieniowania przez atmosferę, atmosferycznych zastosowań teorii turbulencji, znajomość technik pomiarów atmosferycznych, oraz podstawowych metod modelowania numerycznego procesów atmosferycznych. Celem ścieżki fizyka środowiska jest zrozumienie podstaw fizycznych oraz poznanie metod i narzędzi analizy i opisu procesów i zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, opisywanych teorią procesów spalania, teorią transportu w ciekach i zbiornikach wodnych, aerodynamiką i hydrodynamiką odnawialnych źródeł energii, magnetohydrodynamiką przestrzeni wokółziemskiej, symulacjami numerycznymi i statystycznym prognozowaniem ewolucji układów złożonych. Celem ścieżki fizyka Ziemi i planet jest uzyskanie wiedzy w zakresie budowy, procesów i ewolucji Ziemi i planet oraz umiejętność prowadzenia badań dotyczących Ziemi i planet oraz przestrzeni okołoziemskiej, między innymi za pomocą metod symulacji komputerowych oraz pomiarów geofizycznych i ich interpretacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności będą przygotowani do pracy w służbie meteorologicznej, jednostkach zajmujących się modelowaniem i pomiarami atmosfery (transport zanieczyszczeń, pomiary stanu atmosfery), np. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytucie Ochrony Środowiska, jednostkach państwowych i samorządowych zajmujących się monitoringiem i ochroną atmosfery i środowiska naturalnego, firmach przygotowujących specjalistyczne prognozy meteorologiczne i klimatyczne, w jednostkach komercyjnych prowadzących poszukiwania lub eksploatację surowców, w kopalniach mających swoje służby sejsmiczne, w służbach monitorujących zmiany geofizyczne oraz w jednostkach naukowych.

Computer Modeling of Physical Phenomena:
Studia są poświęcone modelowaniu procesów fizycznych we wszystkich dziedzinach fizyki uprawianych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Istotną cechą tych studiów jest zaznajomienie studentów z nowoczesnymi metodami poznawania natury opartymi o realistyczne symulacje komputerowe zjawisk fizycznych. Opiekunami prac magisterskich mogą być wszyscy nauczyciele akademiccy Wydziału zajmujący się w swojej pracy naukowej modelowaniem procesów fizycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności posiada szeroką wiedzę ogólną z zakresu fizyki i wybranych działów matematyki oraz wiedzę specjalistyczną w przynajmniej jednym, wybranym dziale fizyki teoretycznej. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na trafne formułowanie, krytyczną ocenę oraz rozwiązywanie problemów fizycznych. Kwalifikacje absolwenta są wystarczające do podjęcia pracy w instytutach badawczych, laboratoriach przemysłowych. Posiada kompetencje potrzebne w działach analitycznych instytucji doradczych, ubezpieczeniowych i finansowych.

Optics:
Celem studiów jest przygotowanie kadr w zakresie nowoczesnej optyki, która powinna być utożsamiana z fotoniką oraz fizyką atomową i cząsteczkową. Tematyka studiów obejmuje fizykę atomów i molekuł, spektroskopię laserową, fizykę laserów, optykę nieliniową, optykę kwantową oraz informatykę kwantową. Studia przygotowują kadry do pracy w zastosowaniach optyki w różnych dziedzinach nauki i techniki. Fotonika to dziś jeden z najszybciej rozwijających się działów techniki, co przekłada się duże zapotrzebowanie na specjalistów z profilem wykształcenia oferowanym przez specjalność.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą potrafili obsługiwać zaawansowaną aparaturę optyczną i elektroniczną a także poznają podstawy jej konstrukcji, pozwalające im samodzielnie projektować i konstruować układy optyczne. Będą potrafili korzystać z różnych technik eksperymentalnych i analizować oraz interpretować wyniki doświadczeń. Będą posiadali również dobre przygotowanie teoretyczne pozwalające im na opis obserwowanych zjawisk. Absolwenci tej specjalności będą mogli podejmować pracę w placówkach naukowych i oświatowych, w zakładach przemysłowych i firmach prywatnych zajmujących się projektowaniem i budową urządzeń fotonicznych.
Particle Physics:
Udział w specjalności Particle Physics ma na celu wykształcenie kompetencji w zakresie nowoczesnych metod badania cząstek elementarnych. Oprócz wiedzy teoretycznej, w ramach szeregu pracowni absolwent zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych – od planowania i przeprowadzenia eksperymentów, opracowania uzyskanych ogromnych ilości danych do przedstawienia wyników i wniosków w publikacji naukowej. Działania takie będą wymagały stałego doskonalenia kompetencji programistycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał głęboką wiedzę w zakresie fizyki cząstek elementarnych i jej metod doświadczalnych, a także szeroką wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych. Absolwent potrafi definiować i rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno w rutynowych jak i niestandardowych sytuacjach. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w szczególności w jednostkach badawczych, laboratoriach przemysłowych i laboratoriach diagnostycznych. Ze względu na kompetencje analityczne i programistyczne odnajdzie się także z łatwością na pozaakademickim rynku pracy.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z Physics (Studies in English)

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, szczególnie w zakresie wybranej specjalności,
- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz techniki informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów,
- zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny,
- zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury, badawczej specyficznych dla obszaru fizyki związanego z wybraną specjalnością,
- posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w obrębie wybranej specjalności,
- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze odpowiadającym wybranej specjalności,
- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną,
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych,
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki,
- zna i rozumie specjalistyczne słownictwo w języku angielskim dotyczące rozszerzonych zagadnień fizyki, w szczególności w zakresie wybranej specjalności.
Umiejętności: absolwent potrafi
- potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu,
- potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje w określonych obszarach fizyki lub jej zastosowań, działając indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera,
- potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników,
- potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych założeń i przybliżeń,
- potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego modelu,
- potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych,
- potrafi przedstawić wyniki badań eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych w formie pisemnej i ustnej prezentacji multimedialnej lub plakatu – w języku angielskim,
- potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych,
-potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią,
- potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
- potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób,
- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach,
- jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania,
- jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy,
- jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu,
- jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności,
- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy,
- jest gotów do komunikowania się w języku angielskim w zakresie rozszerzonych zagadnień fizyki, w szczególności w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/