Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FZ-N)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z fizyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Fizyka
Specjalność: specjalność nauczycielska

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 129
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 48
zajęcia modułowe do wyboru 57,5
Odbyte praktyki: 14

Program oparty jest na standardach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• zna podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej oraz matematyki, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
• zna podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych i matematycznych, zna wybrane systemy operacyjne oraz podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w fizyce i matematyce;
• zna podstawowe techniki doświadczalne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych eksperymentów fizycznych z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich wyników;
• posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w szczególności współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
• posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie zdolnych i uczniów szczególnej troski.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności oraz proste badania doświadczalne lub obserwacje w zakresie chemii, biologii i geografii;
• potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych i dobierania strategii postępowania;
• potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Podczas praktyk odbytych w szkole lub instytucji zajmującej się popularyzacją nauki absolwent zaznajomił się z przygotowaniem tekstów popularnonaukowych, wykładów i pokazów z zakresu fizyki i jej związków z innymi naukami przyrodniczymi i techniką oraz formami komunikacji z różnymi grupami adresatów działalności popularyzatorskiej: dziećmi, uczniami, przedstawicielami grup zawodowych spoza obszaru nauk ścisłych i techniki.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• posiada wiedzę na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego;
• potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne informacje i metody pracy w celu projektowania i realizowania działań dydaktycznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej;
• ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
• posiada kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w zespole.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku fizyki, specjalność nauczycielskaECTSwykćwcwwlabsemzal
BHP w laboratorium oraz ergonomia0,5z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,55 lub 4z
Matematyka I14609030e
Fizyka I (mechanika)12 lub 9456015e
Pracownia komputerowa3 lub 21530zo
Razem:1512018045
Drugi semestr pierwszego roku fizyki, specjalność nauczycielskaECTSwykćwcwwlabsemzal
Matematyka II149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) dla fizyków12 lub 9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka2,530e
Razem:16,51851501540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/