Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia

Fizyka, specjalność nauczycielska, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FZ-N)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Misją Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest udział w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i kształtowaniu jego elit intelektualnych poprzez nowoczesną ofertę programową opartą na zasadach jedności nauki i nauczania. Strategią Wydziału jest ciągłe doskonalenie i rozwój zarówno programów edukacyjnych jak i samego procesu nauczania. Efektem strategii jest niniejsza propozycja studiów na specjalizacji nauczycielskiej kierunku fizyka. Jest ona skierowana do młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych. Studia skonstruowane są w nowoczesny sposób,  mający na celu zapewnienie absolwentom solidnych podstaw w zakresie fizyki i matematyki oraz innych dziedzin związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela przedmiotów fizyka i matematyka na poziomie szkoły podstawowej. Celem studiów na kierunku „Fizyka, specjalność nauczycielska” jest wykształcenie absolwenta:

 • posiadającego gruntowną wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych stosowanych w fizyce i naukach pokrewnych;
 • znającego zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych;
 • potrafiącego posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych;
 • posiadającego wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i  oprogramowania komputerowego,
 • znającego język angielski na poziomie B2 lub wyższym;
 • posiadającego umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń, w szczególności na potrzeby przystępnego demonstrowania zjawisk w procesie nauczania fizyki, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych;
 • posiadającego niezbędne kompetencje społeczne do pracy w zespole, w różnych, również kierowniczych rolach, w szczególności jako nauczyciel fizyki i matematyki w szkole podstawowej;
 • dostrzegającego potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności, posiadającego wypracowany nawyk ustawicznego samokształcenia;
 • potrafiącego korzystać z literatury specjalistycznej, przygotować i wygłaszać referaty, również w języku angielskim.
 • umiejącego w sposób przystępny przedstawiać podstawowe zagadnienia z zakresu fizyki i matematyki,
 • przygotowanego do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia,
 • posiadającego uprawnienia do nauczania fizyki i matematyki na poziomie szkoły podstawowej.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku fizyka, specjalność nauczycielska na Wydziale Fizyki UW są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w placówkach oświatowych, naukowych, badawczych, kulturalno-oświatowych, edukacyjnych, środkach masowego przekazu, a ze względu na zdobyte w czasie studiów umiejętności twórczego rozwiązywania problemów znajdą zatrudnienie w ośrodkach oświatowych, firmach komputerowych, centrach analitycznych, przemyśle, w firmach telekomunikacyjnych, konsultingowych i ubezpieczeniowych, bankach, ośrodkach medycznych i meteorologicznych. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany i posiada uprawnienia do nauczania fizyki i matematyki w szkołach podstawowych.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie:

http://www.fuw.edu.pl/informator.html

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z fizyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw lub dyplom olimpiady

Efekty kształcenia

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów I stopnia

Kierunek: Fizyka
Specjalność: specjalność nauczycielska

Czas trwania studiów: 6 semestrów
Liczba uzyskanych punktów ECTS: 180
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 129
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 48
zajęcia modułowe do wyboru 57,5
Odbyte praktyki: 14

Program oparty jest na standardach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• zna podstawowe prawa i koncepcje fizyki klasycznej i kwantowej oraz matematyki, rozumie ich historyczny rozwój i znaczenie dla postępu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, poznania świata i rozwoju ludzkości;
• zna podstawowe techniki informatyczne i metody numeryczne niezbędne przy rozwiązywaniu problemów fizycznych i matematycznych, zna wybrane systemy operacyjne oraz podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w fizyce i matematyce;
• zna podstawowe techniki doświadczalne niezbędne do zaplanowania i wykonania prostych eksperymentów fizycznych z zakresu fizyki klasycznej i kwantowej i posiada wiedzę teoretyczną niezbędną do opisu i interpretacji ich wyników;
• posiada wiedzę na temat wychowania i kształcenia, w szczególności współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów;
• posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie zdolnych i uczniów szczególnej troski.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zaplanować, przeprowadzić i zinterpretować eksperymenty fizyczne o średnim stopniu złożoności oraz proste badania doświadczalne lub obserwacje w zakresie chemii, biologii i geografii;
• potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych i dobierania strategii postępowania;
• potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;
• jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Podczas praktyk odbytych w szkole lub instytucji zajmującej się popularyzacją nauki absolwent zaznajomił się z przygotowaniem tekstów popularnonaukowych, wykładów i pokazów z zakresu fizyki i jej związków z innymi naukami przyrodniczymi i techniką oraz formami komunikacji z różnymi grupami adresatów działalności popularyzatorskiej: dziećmi, uczniami, przedstawicielami grup zawodowych spoza obszaru nauk ścisłych i techniki.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta w trakcie odbywania praktyk zawodowych:
• posiada wiedzę na temat procesów komunikowania się interpersonalnego i społecznego;
• potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne informacje i metody pracy w celu projektowania i realizowania działań dydaktycznych oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej;
• ma świadomość etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów;
• posiada kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w zespole.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr pierwszego roku fizyki, specjalność nauczycielskaECTSwykćwcwwlabsemzal
BHP w laboratorium oraz ergonomia0,5z
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,55z
Matematyka I14609030e
Fizyka I (mechanika)12 lub 9456015e
Pracownia komputerowa3 lub 21530zo
Razem:1512518045
Drugi semestr pierwszego roku fizyki, specjalność nauczycielskaECTSwykćwcwwlabsemzal
Matematyka II149090e
Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) dla fizyków12 lub 9456015e
Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna5 lub 42040zo
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka2,530e
Razem:16,51851501540

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/