Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia > Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FRU)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Finanse Rachunkowość i Ubezpieczenia absolwent:

WIEDZA

- ma podstawową wiedzę o charakterze finansów, rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi

- ma podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami, rachunkowością i ubezpieczeń

- ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego

- zna w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki

- potrafi przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne

- potrafi poprawnie analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i wnioskowania na ich podstawie

- ma podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów ludzkich zachowań

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- potrafi rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości, finansów i ubezpieczeń w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role

2. Wymiar studiów w punktach ECTS - 180,
Liczba semestrów – 6

3. Jeżeli program jest oparty na standardach (kształcenie nauczycieli) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - 108

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 81

- w ramach zajęć modułowych do wyboru - 57

5. Informacja o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS:

- zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia zostały uchwalone przez Radę Wydziału Zarządzania UW 18 kwietnia 2009 r. Praktyki na Wydziale Zarządzania obowiązują od 1 czerwca 2009 r.

- czas trwania praktyk na kierunku finanse, rachunkowość i ubezpieczenia wynosi 4 tygodnie (w programie studiów 90 godzin – 5 ECTS). Każdy student musi odbyć praktykę i uzyskać zaliczenie praktyki nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, a przed obroną pracy dyplomowej

- opiekę merytoryczną nad prawidłowym procesem zaliczenia praktyk sprawuje Pełnomocnik ds. praktyk, działający w imieniu Prodziekana ds. studenckich. Pracę Pełnomocnika ds. praktyk, wspomaga pracownik administracyjny, prowadzący obsługę studentów oraz dokumentację praktyk

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
z - Zaliczenie
Pierwszy semestr pierwszego roku, finanse, rachunkowość i ubezpieczeniaECTSwykćwkonzal
Ochrona własności intelektualnej0,54z
Razem:0,54

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/