Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Finanse i rachunkowość > Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia

Finanse i rachunkowość, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRK-FR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Podczas studiów Finansów i rachunkowości uzyskuje się dwa zestawy wiedzy profesjonalnej. Pierwszym z nich są przedmioty podstawowe, wspólne dla studentów danego roku, po ukończeniu których student będzie posiadał zaawansowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania gospodarki w skali mikro oraz makro (zaawansowana mikroekonomia, zaawansowana makroekonomia), a także wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zaawansowanej ekonometrii. Drugi zestaw student otrzymuje na specjalnie ukierunkowanych zajęciach (warsztaty menedżera finansowego, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse międzynarodowe, modelowanie rynków finansowych, prawo finansowe, ryzyko finansowe, warsztaty z analizy rynku, polityka finansowa Unii Europejskiej, rachunkowość zarządcza, standardy sprawozdawczości finansowej, rachunek kosztów).

Kierunek posiada pełną akredytację ACCA – pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich 9 podstawowych egzaminów. Jest 10. programem na świecie w rankingu Eduniversal Global TOP 100 Best Masters 2021 w kategorii Taxation.

Absolwent ma zaawansowaną wiedzę na temat mikrostruktury rynków finansowych oraz podstawowych operacji inwestycyjnych na tych rynkach, zna główne empiryczne i analityczne modele wykorzystywane przez finansistów w inwestycjach i metody ich implementacji praktycznej, jak również dysponuje wiedzą dotyczącą aktywnych strategii inwestycyjnych oraz działalności inwestorów instytucjonalnych i ich roli na współczesnych rynkach finansowych. Absolwent ma też wiedzę na temat sformalizowanej analizy rynków finansowych, modelowania i prognozowania podstawowych wskaźników finansowych charakteryzujących te rynki (cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku kapitałowym i walutowym, a więc przede wszystkim akcji, obligacji i walut). Posiada wiedzę związaną z problematyką międzynarodowych finansów i rynków finansowych oraz z teorią i praktyką zarządzania finansami międzynarodowymi. W szczególności zna zasady funkcjonowania rynków walutowych, posługuje się nowoczesnymi instrumentami inżynierii finansowej korporacji międzynarodowych, technikami zarządzania ryzykiem kursowym, optymalizacją źródeł finansowania korporacji międzynarodowej oraz problemami związanymi z inwestowaniem w aktywa zagraniczne.

Absolwent zna standardy sporządzania sprawozdań finansowych, w tym układ bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Rozumie, co obejmują i jak są wycenione poszczególne pozycje bilansu i rachunku zysków i strat oraz kategorie kosztów i przychodów. Posiada wiedzę związaną z rachunkowością zarządczą oraz z analizą wpływu kosztów na efektywność zarządzania jednostkami gospodarczymi. Absolwent dysponuje zaawansowaną wiedzą dotyczącą ewidencjonowania, rozliczania, kalkulacji, a także analizowania kosztów i określania ich wpływu na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego. Zna tradycyjne i nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i zasad projektowania systemów rachunku kosztów oraz określanie przydatności informacyjnej tych systemów w sterowaniu podmiotami gospodarczymi.

Absolwent posiada umiejętność tworzenia prostych modeli pozwalających na kalkulowanie różnych rodzajów ryzyka w arkuszu kalkulacyjnym lub przy wykorzystaniu oprogramowania ekonometrycznego. Potrafi przedstawić, jak mierzy się poszczególne rodzaje ryzyk i ograniczyć ich wpływ na wyniki i wartość instytucji finansowej. Jest w stanie przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, banku oraz zakładu ubezpieczeniowego. Ma umiejętności identyfikowania i rozwiązywania problemów z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku walutowego i pieniężnego; wyceny instrumentów finansowych denominowanych w obcych walutach; konstruowania strategii osłony przed ryzykiem walutowym, struktury kapitałowej i budżetowania kapitałowego korporacji międzynarodowych oraz dywersyfikacji portfela aktywów zagranicznych. Umie także stosować podstawowe współczesne modele ilościowe w finansach inwestycyjnych oraz umie przeprowadzić podstawowe operacje na współczesnych rynkach finansowych - arbitraż, hedging i spekulację. Potrafi omówić doświadczenia krajów UE związane z problemami finansowymi.

Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wyższego szczebla związanych z finansami, bankowością, ubezpieczeniami i rachunkowością, takich jak: analityk, księgowy, konsultant, doradca inwestycyjny, makler, dealer walutowy i ubezpieczeniowy. Absolwent ma świadomość, że dynamiczne zmiany środowiska gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, wymagają systematycznego doskonalenia własnych kompetencji w ciągu całego życia zawodowego. Umie także samodzielnie kształcić się. Jest również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), jak i studiów podyplomowych związanych z jedną z dziedzin finansów czy rachunkowości, a także ekonomii.

Kierunek jest prowadzony przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, który:

  • znajduje się w 5% najlepszych instytucji naukowych Europy, międzynarodowej bazy RePEC;
  • jako jedyny ośrodek w Polsce posiada 3 prestiżowe Certyfikaty Doskonałości Kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej, obejmujące w momencie oceny wszystkie prowadzone przez Wydział kierunki;
  • zgodnie z ogólnopolskim rankingiem magazynu Perspektywy 2022 prowadzi najlepszy w Polsce kierunek „Ekonomia” oraz drugi w kraju „Finanse i rachunkowość”;
  • w rankingu dziennika “Rzeczpospolita” z 2019 r., tworzonego na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) Wydział i jego absolwenci plasują się na 1. miejscu osiągając najwyższe średnie zarobki w Polsce, w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z finansów i rachunkowości

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent kierunku:
- Zna w pogłębionym stopniu teorie naukowe w obszarach nauk społecznych i ścisłych, szczególnie z mikroekonomii, makroekonomii a także zaawansowanych metod ekonometrycznych.
- Zna i rozumie teorie, modele, przepisy i wytyczne z zakresu finansów i rachunkowości w pogłębionym stopniu spełniającym standardy międzynarodowe.
- Zna miejsce ekonomii i finansów w naukach społecznych oraz ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z finansami i rachunkowością, w tym zasady ochrony własności intelektualnej i porządku prawnego.
- Potrafi modelować ekonometrycznie, formułować i weryfikować hipotezy badawcze, prognozować szeregi czasowe z wykorzystaniem narzędzi analityczno-informatycznych, oraz zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.
- Potrafi zastosować zasady i standardy rachunkowości.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z teorii mikroekonomii, makroekonomii.
- Potrafi identyfikować, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska przy wykorzystaniu wiedzy z finansów międzynarodowych, rynków i instytucji finansowych, instrumentów finansowych.
- Potrafi tworzyć raporty i komunikatywnie prezentować wyniki samodzielnych analiz, także w języku angielskim na poziomie B2+.
- Potrafi planować, dobrze organizować pracę własną oraz zespołową. Potrafi prowadzić debaty, krytycznie odnosić się do wyników własnych badań i zestawiać je z badaniami naukowymi w ekonomii i finansach.
- Potrafi szybko kształcić się samodzielnie i podnosić zdobyte kwalifikacje. Potrafi planować i realizować własne uczenie się przez całe życie oraz ukierunkowywać innych w tym zakresie.
- Jest gotów do zaawansowanej krytyki teoretycznego i koncepcyjnego dorobku nauk mikroekonomii, makroekonomii, historii ekonomii, finansów. Jest gotów do wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania zaawansowanych problemów oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym ich rozwiązywaniu.
- Jest gotów do myślenia i działania przedsiębiorczego oraz wypełniania zobowiązań społecznych. Jest gotów do realizowania złożonych projektów, do indywidualnej i zespołowej pracy twórczej.
- Jest gotów przestrzegać zawodowych standardów etycznych, realizacji podjętych zobowiązań, a także rozwijania i upowszechniania zdobytych kompetencji i wiedzy.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/