Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia rosyjska > Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia, stacjonarne

Filologia rosyjska, studia drugiego stopnia, stacjonarne (S2-PRK-FLROS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Opis studiów

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku filologia rosyjska są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wyposażonych w wiedzę kontekstową na temat przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej oraz społecznej. Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą. Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.

Studia na kierunku filologia rosyjska, oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą, są przeznaczone dla absolwentów różnych kierunków studiów licencjackich władających językiem rosyjskim na poziomie B2.

Zajęcia kierunkowe, prowadzone przez doświadczoną kadrę katedry, odbywają się w jednym z budynków uniwersyteckich na Mokotowie przy ul. Szturmowej 4. Zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godz. 8:30, kończą najpóźniej o godz. 17:00; odbywają się we wskazane w siatce zajęć dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i obowiązkowych przedmiotów o innym charakterze są ze sobą skorelowane w siatce zajęć. W gmachu przy ul. Szturmowej 4 jest zlokalizowana biblioteka, zapewniająca studentom literaturę naukową, a także gabinety pracowników katedry, odbywających w nich dyżury konsultacyjne.

Strona internetowa Katedry Rusycystyki

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie tendencji rozwojowych współczesnego języka rosyjskiego, problematyki literatury rosyjskiej oraz współczesnych realiów społeczno-politycznych i gospodarczych. Kształcenie w zakresie języka rosyjskiego, prowadzące do osiągnięcia poziomu C2, jest zorientowane w szczególności na pisemne i ustne wypowiedzi w obszarze języka ekonomii i finansów oraz specjalistyczne kompetencje w obszarze przekładu polsko-rosyjskiego i rosyjsko-polskiego w obrębie tekstów literackich i tekstów użytkowych. W zakresie kompetencji społecznych absolwent czuje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w zakresie filologii rosyjskiej oraz upublicznienia ich wyników w postaci pisemnej i ustnej.

Ukończenie studiów na kierunku filologia rosyjska pozwala kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia lub podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, mediach, firmach handlowych, w szczególności w instytucjach, których celem jest współpraca między Polską i innymi państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne zapewniają absolwentom elastyczność zawodową i otwartość na wyzwania społeczne współczesnego świata.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia rosyjska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu: terminologię językoznawczą i literaturoznawczą, teorie badań językoznawczych i literaturoznawczych, współczesne tendencje rozwojowe języka rosyjskiego w powiązaniu ze zjawiskami życia społecznego, realia Rosji i ich uwarunkowania historyczne; potrafi posługiwać się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C2 według ESOKJ w tym w sferze ekonomii i finansów, potrafi dobrać i zastosować zaawansowane strategie i techniki przekładu, przeprowadzić indywidualne i zespołowe złożone badanie naukowe z zakresu filologii rosyjskiej w fazie koncepcji i w fazie wykonawczej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/