Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia rosyjska > Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne

Filologia rosyjska, studia pierwszego stopnia, stacjonarne (S1-PRK-FLROS)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Opis studiów

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku filologia rosyjska są przyporządkowane do dziedziny nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Ich celem jest wykształcenie specjalistów władających językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, wyposażonych w wiedzę na temat języka i literatury rosyjskiej oraz przeszłości i współczesności Rosji w perspektywie kulturowej i społecznej, a także dobrze zorientowanych w kontaktach polsko-rosyjskich w różnych sferach kultury. Katedra Rusycystyki jest jedyną jednostką na Uniwersytecie Warszawskim prowadzącą studia w zakresie filologii rosyjskiej, mającą prawie 70-letnią tradycję i szeroką rozpoznawalność w kraju i za granicą. Kształcenie w zakresie filologii rosyjskiej uzasadnia, z jednej strony, posługiwanie się językiem rosyjskim przez dużą część ludności świata, zamieszkującą nie tylko Federację Rosyjską, ale także liczne kraje europejskie i azjatyckie, oraz, z drugiej, znaczący wkład Rosjan w światowe dziedzictwo kulturowe i cywilizacyjne.

Studia na kierunku filologia rosyjska są oparte na połączeniu tradycji filologicznej z nowoczesną dydaktyką realioznawczą. Program studiów obejmuje zarówno obowiązkowe przedmioty kierunkowe, jak i kierunkowe przedmioty do wyboru.

Na studia na kierunku filologia rosyjska (licencjackie) przyjmowane są osoby zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka rosyjskiego (tzw. grupa zerowa). Od roku akademickiego 2019/2020 rekrutacja do obu grup odbywa się wspólnie. O zakwalifikowaniu do grupy ze znajomością i bez znajomości języka rosyjskiego decydują wyniki testu poziomującego, przeprowadzanego w Katedrze Rusycystyki UW w czasie dni adaptacyjnych dla nowo przyjętych studentów pierwszego roku (koniec września).

Zajęcia kierunkowe, prowadzone przez doświadczoną kadrę katedry, odbywają się w budynku przy ul. Dobrej 55. Zajęcia rozpoczynają się najwcześniej o godz. 8:00, kończą najpóźniej o godz. 16:30; odbywają się we wskazane w siatce zajęć dni od poniedziałku do piątku. Zajęcia z przedmiotów kierunkowych i obowiązkowych przedmiotów o innym charakterze są ze sobą skorelowane w siatce zajęć. W gmachu przy ul. Dobrej 55 jest zlokalizowana biblioteka, zapewniająca studentom literaturę naukową, a także gabinety pracowników katedry, odbywających w nich dyżury konsultacyjne.

Strona internetowa Katedry Rusycystyki

Sylwetka absolwenta

Efekty uczenia się obejmują wiedzę i umiejętności filologiczne w zakresie stanu współczesnego języka rosyjskiego i jego przemian historycznych oraz w zakresie dziejów literatury rosyjskiej wraz z obudową kontekstową o charakterze realioznawczym. Ponadto obejmują one wyspecjalizowane umiejętności komunikacyjne w obszarze biznesowym oraz przekładowe w zakresie języka rosyjskiego i polskiego. Absolwent osiąga poziom znajomości języka rosyjskiego C1. Absolwent jest świadomy roli i miejsca kultury rosyjskiej w europejskiej spuściźnie cywilizacyjnej i specyfiki kontaktów polsko-rosyjskich. W zakresie kompetencji społecznych absolwent czuje potrzebę zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw.

Studia na kierunku filologia rosyjska przygotowują do podjęcia badań naukowych. Absolwent – w trakcie studiów mający stały dostęp do wyników badań naukowych w obrębie przedmiotu studiów i dyscyplin pokrewnych – umie zidentyfikować problem badawczy w zakresie filologii rosyjskiej i wybrać dla niego właściwe ujęcie metodologiczne, prowadzące do jego rozstrzygnięcia i zaprezentowania rezultatów. Absolwent ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz przydatności społecznej prowadzenia filologicznych badań naukowych.

Ukończenie studiów na kierunku filologia rosyjska pozwala kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub podjąć pracę zawodową w instytucjach kultury, mediach, firmach handlowych, w szczególności w instytucjach, których celem jest współpraca między Polską i innymi państwami Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne zapewniają absolwentom elastyczność zawodową i otwartość na wyzwania społeczne współczesnego świata.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia rosyjska

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu: terminologię językoznawczą i literaturoznawczą, przemiany historyczne oraz stan współczesny języka rosyjskiego, metodologię badań językoznawczych i literaturoznawczych oraz w stopniu podstawowym historię, realia i kulturę Rosji; potrafi posługiwać się językiem rosyjskim w mowie i piśmie na poziomie C1 według ESOKJ w tym w komunikacji biznesowej, potrafi dobrać i zastosować podstawowe strategie i techniki przekładu, potrafi przeprowadzić indywidualne i zespołowe badanie naukowe z zakresu filologii rosyjskiej w fazie koncepcji i w fazie wykonawczej.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/