Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia romańska > Filologia romańska, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia romańska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLR)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: francuski

Limit miejsc: 34, w tym: 32miejsca dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia romańska lub kierunku o równoważnych kierunkowych efektach uczenia się oraz 2 miejsca dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż filologia romańska lub kierunku o równoważnych efektach uczenia się.

 • Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia trwają cztery semestry, są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Instytut Romanistyki uczestniczy także, we współpracy z Uniwersytetem w Poitiers, w polsko-francuskim programie wspólnych magisteriów, umożliwiającym uzyskanie podwójnego dyplomu magistra.

Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności badawczych, przekładowych i glottodydaktycznych.

Przedmioty obowiązkowe:

 • praktyczna nauka języka francuskiego: wypowiedź ustna i pisemna, przekład na język francuski, przemiany społeczne w krajach obszaru francuskojęzycznego,
 • seminarium magisterskie: literackie, językoznawcze lub glottodydaktyczne (do wyboru),
 • zajęcia z metodologii badań w literaturoznawstwie, językoznawstwie lub glottodydaktyce (w zależności od wyboru seminarium magisterskiego),
 • seminaria tematyczne i wykłady monograficzne z powyższych dziedzin (do wyboru).

Moduły do wyboru:

Moduł ogólny
Pozwala zdobyć wszechstronną, pogłębioną wiedzę humanistyczną dzięki zwiększonej liczbie seminariów tematycznych i wykładów monograficznych z literatury i kultury francuskiej oraz krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (m.in. Belgia, Kanada, Afryka Północna), jak również językoznawstwa, w tym analizy dyskursu i socjolingwistyki.

Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Moduł metodyczny
Pozwala na uzyskanie uprawnień do nauczania języka francuskiego w szkole podstawowej i wyższych etapach edukacyjnych. Jest przeznaczony dla:

 • studentów, którzy rozpoczęli moduł metodyczny na studiach pierwszego stopnia,
 • studentów rozpoczynających moduł metodyczny.

Moduł obejmuje zajęcia specjalistyczne z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki języków obcych oraz praktyki zawodowe dydaktyczne.

Nie ma dodatkowej wstępnej kwalifikacji kandydatów.

Moduł przekładowy
Przygotowuje do zawodu tłumacza, rozwijając wiedzę z zakresu przekładoznawstwa oraz umiejętności przekładu z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski. W trakcie zajęć studenci poznają techniki przekładowe oraz tłumaczą zróżnicowane tematycznie i gatunkowo teksty, np. z dziedziny kultury i sztuki, turystyki, ekonomii i prawa.

Kwalifikacja na moduł przekładowy odbywa się na podstawie:

 1. oceny z praktycznej nauki języka francuskiego uzyskanej po III roku studiów licencjackich,
 2. wyniku testu sprawdzającego predyspozycje do pracy przekładowej na podstawie krótkich ćwiczeń translatorskich z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski.

Zapisy odbywają się w trybie tradycyjnym, to jest przez złożenie do kierownika studiów podania o przyjęcie na moduł przekładowy.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku, w godz. 8:00-15:00, w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 (III p.). Budynek znajduje się naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW), jest nowocześnie wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Więcej informacji na stronie Instytutu Romanistyki.

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem francuskim na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
 • umiejętność przekładu pisemnego różnych gatunków tekstów z j. francuskiego na j. polski i z j. polskiego na j. francuski oraz podstawowe umiejętności z zakresu przekładu ustnego (moduł przekładowy oraz, w mniejszym zakresie, moduł ogólny studiów);
 • pogłębioną znajomość literatury, kultury i historii Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • pogłębioną znajomość problemów politycznych i społecznych współczesnej Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • uprawnienia nauczyciela języka francuskiego na wszystkich etapach edukacyjnych
 • umiejętności badawcze: umiejętność pogłębionej analizy i interpretacji tekstów literackich oraz faktów językowych, umiejętność przeprowadzenia badania naukowego z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki, umiejętność zredagowania tekstu naukowego w języku francuskim.

Absolwenci podejmują pracę w zawodzie tłumacza mowy żywej i różnych gatunków tekstów pisanych. Są również zatrudniani w polskich i międzynarodowych instytucjach, w których praca wymaga biegłej znajomości języka francuskiego – przedsiębiorstwach, administracji, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i in. Znaczna część absolwentów, którzy zrealizowali moduł metodyczny, podejmuje pracę nauczyciela języka francuskiego. Absolwenci są także przygotowani do podjęcia studiów doktoranckich na kierunkach humanistycznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia romańska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Student, który ukończył studia drugiego stopnia na kierunku Filologia romańska:
• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki;
• ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach;
• ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych;
• posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych;
• posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ.
• potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób;
• potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/