Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia romańska > Filologia romańska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Filologia romańska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FLR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2,5-letnie
Język: francuski, polski
 • Dziedzina nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia są prowadzone w języku francuskim i pozwalają uzyskać dyplom magistra filologii romańskiej. Są skierowane nie tylko do absolwentów studiów romanistycznych I stopnia oraz Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego (UKKNJF), ale także do osób, które posiadają dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny uzyskany na innym kierunku studiów, a chciałyby pogłębić wiedzę na temat języka francuskiego oraz literatury i kultury krajów francuskojęzycznych.

Program studiów łączy doskonalenie kompetencji w języku francuskim w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego z rozwijaniem wiedzy literaturoznawczej i językoznawczej oraz kształceniem umiejętności glottodydaktycznych i badawczych.

Zróżnicowana oferta dydaktyczna obejmuje:

 • seminarium magisterskie: literaturoznawcze, kulturoznawcze, glottodydaktyczne lub językoznawcze (do wyboru),
 • praktyczną naukę języka francuskiego: wypowiedź pisemna i ustna, wybrane zagadnienia gramatyczne, Francja współczesna, słownictwo specjalistyczne (np. ekonomiczne, medyczne, techniczne),
 • konwersatoria, wykłady monograficzne i seminaria specjalistyczne z następujących dziedzin:
 • kultura Francji i państw francuskiego obszaru językowego,
 • metodologia badań językoznawczych,
 • metodologia badań literackich,
 • glottodydaktyka,
 • wybrane zagadnienia literatury i językoznawstwa,
 • filozofia francuska.

Organizacja studiów

Studia trwają pięć semestrów. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w piątki (od godz. 16.30) oraz w soboty (do godz. 15.00), przez trzy semestry, a w czwartym semestrze co dwa tygodnie w tym samym systemie. Piąty semestr przeznaczony jest na konsultacje magisterskie i redagowanie pracy dyplomowej. Student może ukończyć studia po czterech semestrach, jeśli do 15 września złoży u promotora gotową pracę magisterską.

Studia są płatne na początku każdego semestru. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Więcej informacji na stronie internetowej Instytutu Romanistyki: http://irom.wn.uw.edu.pl/?page_id=18&lang=pl

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • biegłą znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, obejmującą także słownictwo specjalistyczne z wybranych dziedzin,
 • umiejętność redagowania tekstów – streszczeń, syntez oraz tekstów argumentacyjnych,
 • znajomość społecznych i politycznych problemów współczesnej Francji,
 • praktyczną wiedzę na temat najnowszych metod nauczania języka francuskiego,
 • znajomość metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą,
 • ogólne wykształcenie humanistyczne z zakresu literatury i kultury Francji oraz państw francuskojęzycznego obszaru kulturowego,
 • pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach języka, literatury i kultury (w zależności od tematyki seminarium magisterskiego),
 • umiejętności badawcze, obejmujące analizę problemów, formułowanie hipotez, dobór metod badawczych i redagowanie własnych prac naukowych z zakresu filologii romańskiej.

Studia pozwalają zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy w administracji publicznej, mediach i wydawnictwach oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języka francuskiego i kultury krajów francuskojęzycznych. Ponadto osobom posiadającym dyplom licencjata filologii romańskiej lub kolegium języka francuskiego z uprawnieniami do wykonywania zawodu nauczyciela umożliwiają one podniesienie kwalifikacji zawodowych i pogłębienie wiedzy z zakresu glottodydaktyki. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki na studiach III stopnia (doktoranckich) na kierunkach humanistycznych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia romańska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Studia kończący studia drugiego stopnia na kierunku Filologia romańska:
• ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki;
• ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach;
• ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych;
• posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych;
• posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ.
• potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski
• ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób;
• potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/