Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia romańska > Filologia romańska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Filologia romańska, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia (NW1-FLR)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (wieczorowe), 3-letnie
Język: francuski, polski
 • Dziedziny nauki: dziedzina nauk humanistycznych
 • Dyscypliny naukowe: językoznawstwo i literaturoznawstwo

Program studiów

Studia są skierowane do osób rozpoczynających naukę języka francuskiego, trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać tytuł licencjata filologii romańskiej. Program studiów licencjackich wieczorowych jest identyczny z programem studiów stacjonarnych dla grupy Język francuski od podstaw. Obejmuje zwiększoną liczbę godzin praktycznej nauki języka, która łączy rozwijanie ogólnej kompetencji językowej z nauką wybranych specjalistycznych odmian języka oraz wiedzą na temat Francji i krajów frankofońskich. Na pozostałych zajęciach język francuski jest wprowadzany stopniowo. Na trzecim roku studiów wszystkie przedmioty romanistyczne są prowadzone po francusku.

Zróżnicowana oferta dydaktyczna umożliwia studentom nie tylko opanowanie języka francuskiego na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, ale także zdobycie wszechstronnej wiedzy filologicznej, pozwalającej rozumieć i interpretować zjawiska językowe, kulturowe i literackie. Poza praktyczną nauką języka program studiów obejmuje:

 • przedmioty obowiązkowe, w ramach których studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej, historii i kultury Francji, filozofii francuskiej, teorii literatury, językoznawstwa, gramatyki opisowej języka francuskiego, procesów akwizycji i uczenia się języków;
 • konwersatoria literaturoznawcze, kulturoznawcze i językoznawcze do wyboru, w ramach których studenci mogą pogłębić interesujące ich zagadnienia, m.in. z zakresu literatury najnowszej, literatury krajów francuskojęzycznego obszaru kulturowego (Belgia, Kanada, Afryka Północna...), teatru francuskiego, kultury Francji, leksykografii, socjolingwistyki, analizy dyskursu, językoznawstwa kontrastywnego;
 • seminarium licencjackie do wyboru, w ramach którego studenci przygotowują pracę licencjacką w jednej z trzech dziedzin – literaturoznawstwo, językoznawstwo, glottodydaktyka – opartą na samodzielnie przeprowadzonym prostym postępowaniu badawczym.

Informacje praktyczne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, w godz. 15.00-20.00, ale studenci mogą również wybrać zajęcia w godzinach wcześniejszych. Instytut Romanistyki mieści się w budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55 (III p.), naprzeciwko gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej (BUW). Budynek jest nowocześnie wyposażony i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Studia są płatne. Istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty.

Więcej informacji na stronie Instytutu Romanistyki: http://irom.wn.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta/absolwentki:

Program studiów pozwala osiągnąć następujące kompetencje:

 • umiejętność biegłego posługiwania się językiem francuskim na poziomie C1 według Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
 • znajomość literatury, kultury i historii Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • znajomość problemów politycznych i społecznych współczesnej Francji oraz, w mniejszym zakresie, francuskojęzycznego obszaru kulturowego;
 • znajomość procesów zachodzących w języku oraz jego funkcji w komunikacji społecznej i międzykulturowej;
 • podstawową wiedzę o procesach akwizycji i uczenia się języków;
 • podstawowe umiejętności badawcze: umiejętność analizy tekstów literackich i faktów językowych, umiejętność przeprowadzenia prostego postępowania badawczego w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa lub glottodydaktyki, umiejętność przedstawienia opracowanego zagadnienia w języku francuskim w formie ustnej i pisemnej.

Studia rozwijają także kompetencje społeczne przydatne w przyszłej karierze zawodowej, takie jak: umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym, umiejętność argumentacji, kultura języka, umiejętność pracy w zespole, umiejętność uczenia się i rozwiązywania problemów.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w polskich i międzynarodowych instytucjach, w których praca wymaga zaawansowanej znajomości języka francuskiego i kultury krajów francuskojęzycznych – przedsiębiorstwach, administracji, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, wydawnictwach, mediach i in. Są także przygotowani do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku filologia romańska, które umożliwiają zdobycie uprawnień do nauczania języka francuskiego (moduł metodyczny) oraz kompetencji tłumaczeniowych (moduł przekładowy).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia romańska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Student kończący studia I stopnia na kierunku Filologia romańska:
• ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
• zna podstawowe pojęcia i odpowiadające im terminy używane do opisu języka, literatury, metodologii nauczania języków obcych;
• ma elementarną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach;
• ma podstawową wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie niezbędnym do udziału w dyskusji na zajęciach i przygotowania własnych prac z zakresu romanistyki;
• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych;
• posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków;
• posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie C1 ESOKJ w mowie i w piśmie;
• potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/