Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia filologiczno - kulturoznawcze > Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKU)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Studia drugiego stopnia na kierunku filologiczno-kulturoznawczym trwają dwa lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
Celem studiów magisterskich jest uzyskanie wyspecjalizowanej wiedzy w zakresie języka i kultury dwóch wybranych obszarów językowych.
Zajęcia prowadzone są w wybranych językach obcych, których doskonalenie odbywa się na poziomie bardzo zaawansowanym; wyjątek stanowią zajęcia z filozofii kultury, prowadzone po polsku.

Specjalizacje realizowane w ramach kierunku to literatura i kultura dwóch wybranych obszarów:
literatura i kultura Wielkiej Brytanii,
literatura i kultura Stanów Zjednoczonych,
literatura i kultura Francji,
literatura i kultura Hiszpanii,
literatura i kultura państw niemieckojęzycznych,
literatura i kultura Portugalii
literatura i kultura Włoch.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację zjawisk kultury wybranych obszarów językowych. Potrafi interpretować związki istniejące między wieloma obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę i wzajemne oddziaływanie. Poza wysoką kompetencja językową w mowie i piśmie w zakresie dwóch języków obcych (poziom biegłości C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy), posiada szeroką wiedzę z zakresu historii, literatury, kultury i sztuki wybranych obszarów językowych. Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani m. in. do wykonywania zawodu nauczyciela języków obcych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień zawodowych regulowanych rozporządzeniem MEN), a także pracy tłumacza w zakresie wybranych języków, co pozwala na podejmowanie pracy w instytucjach europejskich; mogą także być zatrudniani w wydawnictwach, redakcjach czasopism, instytucjach kulturalnych, instytucjach badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent powinien być przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologicznym i kulturoznawczym

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, oraz egzamin wstępny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii i kulturoznawstwa w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych i potrafi tę wiedzę twórczo wykorzystać w działalności zawodowej
2. ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań w dziedzinie filologii, a w szczególności o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych, która pozwala na samodzielność i innowacyjność własnych działań
3. ma wysoką świadomość złożoności i pluralizmu kultur jako systemów, przyjmując za podstawę antropologię kultury
4. potrafi sprawnie posługiwać się zaawansowaną terminologią literaturoznawczą i kulturoznawczą właściwą dla wybranych filologii europejskich
5. potrafi krytycznie i efektywnie dobrać oraz zastosować wiedzę z zakresu subdyscyplin filologii i kulturoznawstwa dla celów komunikacyjnych, dydaktycznych, badawczych, porównawczych
6. potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę rozwoju precyzując zainteresowania, metody i cele na bazie pogłębionej wiedzy, umożliwiającej integrację perspektyw interdyscyplinarnych
7. zna wybrane języki na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8. doskonale rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i ma pełne przekonanie o konieczności stałego rozwoju osobistego i zawodowego; motywuje innych do uczenia się przez całe życie
9. szybko i prawidłowo rozpoznaje charakter dylematów, problemów, konfliktów, i znajduje ich najskuteczniejsze rozwiązania
10. szanuje bezwarunkowo odmienne wartości, wzorce i zachowania kulturowe, a także odmienne poglądy jednostkowe

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry
Program kształcenia nauczycieli na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

ECTS:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 58 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym: 16 ECTS (Praktyczna Nauka Języka A i B)
zajęcia modułowe do wyboru: 58 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/