Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Studia filologiczno - kulturoznawcze > Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, drugiego stopnia

Studia filologiczno-kulturoznawcze, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLKU)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, włoski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologicznym i kulturoznawczym

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. ma pogłębioną wiedzę o miejscu filologii i kulturoznawstwa w kontekście nauk humanistycznych oraz o specyfice dziedzin filologicznych i potrafi tę wiedzę twórczo wykorzystać w działalności zawodowej
2. ma rozszerzoną wiedzę o projektowaniu badań w dziedzinie filologii, a w szczególności o problemach, metodach, technikach i narzędziach badawczych, która pozwala na samodzielność i innowacyjność własnych działań
3. ma wysoką świadomość złożoności i pluralizmu kultur jako systemów, przyjmując za podstawę antropologię kultury
4. potrafi sprawnie posługiwać się zaawansowaną terminologią literaturoznawczą i kulturoznawczą właściwą dla wybranych filologii europejskich
5. potrafi krytycznie i efektywnie dobrać oraz zastosować wiedzę z zakresu subdyscyplin filologii i kulturoznawstwa dla celów komunikacyjnych, dydaktycznych, badawczych, porównawczych
6. potrafi samodzielnie zaprojektować ścieżkę rozwoju precyzując zainteresowania, metody i cele na bazie pogłębionej wiedzy, umożliwiającej integrację perspektyw interdyscyplinarnych
7. zna wybrane języki na poziomie minimum C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
8. doskonale rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego i ma pełne przekonanie o konieczności stałego rozwoju osobistego i zawodowego; motywuje innych do uczenia się przez całe życie
9. szybko i prawidłowo rozpoznaje charakter dylematów, problemów, konfliktów, i znajduje ich najskuteczniejsze rozwiązania
10. szanuje bezwarunkowo odmienne wartości, wzorce i zachowania kulturowe, a także odmienne poglądy jednostkowe

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry
Program kształcenia nauczycieli na Studiach Filologiczno-Kulturoznawczych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

ECTS:
zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 58 ECTS
zajęcia o charakterze praktycznym: 16 ECTS (Praktyczna Nauka Języka A i B)
zajęcia modułowe do wyboru: 58 ECTS

Praktyki są przewidziane tylko w modułach programu kształcenia nauczycieli, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/